Visa allastudier.se som: Mobil

Det globala klassrummet introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Det globala klassrummet introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Den studerande får inledningsvis kunskap om värdegrundsarbete i modul 1. Här ingår även kunskaper och verktyg när det gäller identitet och kultur och deras roll i elevernas kunskapsinhämtning och integration i det globala och heterogena klassrummet. Även praktiska verktyg för interkulturella strategier och normkritiskt förhållningssätt ingår. Språkets roll som en viktig nyckel i all kunskapsinhämtning framhävs i modul 2. Här ingår kunskaper om språkutveckling och flerspråkighet, t.ex. gynnsamma faktorer för både första- och andraspråksinlärning. På vetenskaplig grund betonas modersmål och flerspråkighet som en tillgång i nyanlända elevers och minoritetselevers lärande och identitetsutveckling. Modulen tar upp modersmålsundervisningens betydelse, andraspråksinlärning, stöttning av barnens språkliga utveckling och translanguaging, där barnens olika modersmål synliggörs och bejakas. Vidare tar den upp likheter och skillnader mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk. I modul 3 presenteras centrala termer inom andraspråksinlärning, såsom förstaspråket och interimspråket och deras roll i inlärningen. Processbarhetsteorin och performansanalysen introduceras här i korthet. Andra språks strukturer tas upp ur ett typologiskt perspektiv. Med dessa kunskaper i bagaget blir de studerande bättre rustade för att förstå och försöka lösa de svårigheter, som barn med annat modersmål än svenska, kan ha vid inlärningen av svenska som andraspråk. I sista modulen, modul 4, läggs mer tonvikt på praktiska implikationer av de teorier, som har gåtts igenom under modulerna 13. Den studerande får ta del av verktyg för framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara tips för att främja lärande och samarbete mellan elever med olika kulturell och språklig bakgrund. Även digitala verktyg, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och studieteknik som främjar lärande inkluderas.En väsentlig del av utbildningen är innehållet kring samarbete för elevens bästa, där verktyg för att utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper ingår. Här presenteras också verktyg för att samarbeta kring den didaktiska processen, elevens kunskaps- och språkutveckling och uppföljning av elevens skolresultat. Det didaktiska innehållet ger en inblick i den didaktiska processen; planering, genomförande av undervisning samt bedömning och betygssättning. Den studerande får även kunskap om hur elevernas tidigare upplevelser av undervisning påverkar den aktuella undervisningen och motivationen till att tillägna sig eller bli bättre på svenska. På så vis ska den studerande utan undervisningserfarenhet få en förberedelse på vad som väntar hen i det heterogena klassrummet. Arbetsformerna gynnar samarbete mellan studerande med olika erfarenheter, som i sin tur ska utgöra ett didaktiskt moment. I kursen ingår jämförande perspektiv och kritiskt förhållningssätt samt studiehandledning och modersmålsundervisning som extra anpassningar och särskilt stöd.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samtundervisar i ämnet svenska som andraspråk eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning eller deltar utbildningen med avsikt att undervisa i ämnet eller utbildningen samt huvudmannens godkännande

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Det globala klassrummet introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: