Visa allastudier.se som: Mobil

Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
210 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2021 - Distans

Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad tar sin utgångspunkt i grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper om förskolläraruppdraget, enskilda barns lärande och utveckling samt den moderna barndomen. Utifrån egna insikter och erfarenheter ges studenten möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande och att i förskolans och förskoleklassens verksamhet, tillvarata och utveckla barns intresse och nyfikenhet för sin omvärld. Utbildningen erbjuder studenten förberedelser för ett yrke som präglas av internationella och interkulturella perspektiv i förskola och vardagsliv.Studenten har möjlighet att tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet som barnskötare i förskola och förskoleklass i utbildningen. I anslutning till varje termin erbjuds genomför studenterna att genomföra en kunskapsinventering för tillgodoräknande av reell kompetens. Lärare i programmet gör en bedömning görs av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas.En utbildning i ett biosfärområdeHögskolan Kristianstad är belägen i ett av Unesco utsett biosfärområde, Kristianstads Vattenrike, ett område vars funktion är att bevara landskap, ekosystem, arter och genetisk mångfald, att främja rättvisa, ekonomisk utveckling och en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Närheten till biosfärområdets särart ses som en unik möjlighet till autentiska upplevelser och kreativt skapande med anknytning till utbildningens innehåll och lärande för hållbar utveckling. I utbildningen kopplas miljöperspektiv, demokratiperspektiv och samhällelig förändring till ett vidgat kulturbegrepp och kunskap om nya mediala kunskaps- och kommunikationsformer.Yrke, ämne, forskning i samverkanUtbildningens grundläggande perspektiv är yrke, ämne och forskning i samverkan. Det betyder att samtliga delar av utbildningen omfattar de tre perspektiven, men i varierande grad. En nära samverkan mellan handledare i förskola/förskoleklass och lärarutbildare på högskolan ses som en förutsättning för studentens yrkesutveckling och utbildningens genomförande. Inom utbildningen förekommer fältdagar som syftar till att ge studenten möjligheter till insyn i verksamheter i samhället med nära anknytning till förskolebarn.Genom utbildningen får studenten utveckla en lärarprofession med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, kunskapsutveckling och den egna lärarrollen. Det akademiska skrivandet i olika genrer och kontexter är en integrerad del i studentens läroprocesser. Språk och skrivande betonas utifrån ett kommunikativt lärandeperspektiv. Studenten ska utveckla kunskap om barns språkutveckling men också utveckla sin egen skrivkompetens. Under utbildningens olika kurser ges studenten möjlighet att genom skrivande, dokumentation, analys och reflektion förhålla sig till olika aspekter av kursinnehållet i relation till sin egen yrkesutveckling. Utbildningen i sin helhet erbjuder en bas för vidare studier och forskning inom yrket.Informations- och kommunikationsteknikInom utbildningens ram behandlas informations- och kommunikationsteknik (IKT) med inriktning kunskapsutveckling i relation till yrket och förskolans verksamhet. Studentens förmåga att göra pedagogiska/didaktiska analyser av teknik och medier kopplas till respektive kursinnehåll och till barns lärande och utveckling.Utbildningens strukturFörskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad omfattar i enlighet med proposition 2009/10:89 följande områden:·utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp·ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området om 105 hp·verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp, förlagd inom relevant verksamhet·självständigt examensarbete om 15 hpUtbildningsvetenskaplig kärna (60 hp)Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattar såväl läroplansteoretiska som didaktiska perspektiv på lärares arbete i förskolan. Utgångspunkten tas i förskolans historia och värdegrund som sätts i relation till förskolans förutsättningar nu och i framtiden. Vetenskapsteori och forskningsmetodik knyts till studier av omsorg, fostran och lärande i förskolan. Barns uppväxtvillkor, barns lärande och utveckling och förskolans uppdrag att möta alla barn studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv. Uppföljning och analys samt utvärdering och utvecklingsarbete kopplas såväl till barns lärande som till förskolans verksamhet och den egna yrkesrollen.Ämnesstudier (105 hp) Ämnesstudierna har såväl ett ämnesfördjupande som ett innehållsfokuserat didaktiskt perspektiv på barns lek, utveckling och lärande. Inom ramen för ämnesstudierna studeras estetiska ämnesinnehåll såväl som estetiska lärprocesser, lek och lärande, barns kommunikation och språkutveckling, matematik samt ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt innehåll. Ett ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt studeras, praktiseras och problematiseras. Fältstudier med anknytning till respektive kursinnehåll förekommer i olika verksamheter, vilka syftar till att ge student [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2Pågående anställning i förskola eller förskoleklass eller motsvarande. Dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare eller motsvarande i förskola eller motsvarande under sammanlagt minst 3 hela tjänsteår.

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: