Visa allastudier.se som: Mobil

Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
210 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad tar sin utgångspunkt i grundläggande demokratiska värderingar, kunskaper om förskolläraruppdraget, enskilda barns lärande och utveckling samt moderna barndomar. Utifrån egna insikter och erfarenheter, i möte med aktuell forskning, ges studenten möjlighet att utveckla ett yrkeskunnande att i förskolans och förskoleklassens verksamhet, tillvarata och utveckla barns intresse och nyfikenhet för sin omvärld. Utbildningen erbjuder studenten förberedelser för ett yrke som präglas av internationella och interkulturella perspektiv i förskola och vardagsliv.Studenten har möjlighet att tillgodoräkna delar av sin yrkeserfarenhet som barnskötare i förskola och förskoleklass i utbildningen. I anslutning till varje termin erbjuds genomför studenterna att genomföra en kunskapsinventering för tillgodoräknande av reell kompetens. Lärare i programmet gör en bedömning av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas.Yrke, ämne, forskning i samverkanUtbildningens grundläggande perspektiv är yrke, ämne och forskning i samverkan. Det betyder att samtliga delar av utbildningen omfattar de tre perspektiven, men i varierande grad. En nära samverkan mellan handledare i förskola/förskoleklass och lärarutbildare på högskolan ses som en förutsättning för studentens yrkesutveckling och utbildningens genomförande. Inom utbildningen förekommer fältdagar som syftar till att ge studenten möjligheter till insyn i verksamheter i samhället med nära anknytning till förskolebarn.Genom utbildningen får studenten utveckla en lärarprofession med ett vetenskapligt förhållningssätt till kunskap, kunskapsutveckling och den egna lärarrollen. Det akademiska skrivandet i olika genrer och kontexter är en integrerad del i studentens läroprocesser. Språk och skrivande betonas utifrån ett kommunikativt lärandeperspektiv. Studenten ska utveckla kunskap om barns språkutveckling men också utveckla sin egen skrivkompetens. Under utbildningens olika kurser ges studenten möjlighet att genom skrivande, dokumentation, analys och reflektion förhålla sig till olika aspekter av kursinnehållet i relation till sin egen yrkesutveckling. Utbildningen i sin helhet erbjuder en bas för vidare studier och forskning inom yrket.Informations- och kommunikationsteknikInom utbildningens ram behandlas informations- och kommunikationsteknik (IKT) med inriktning kunskapsutveckling i relation till yrket och förskolans verksamhet. Studentens förmåga att göra pedagogiska/didaktiska analyser av teknik och medier kopplas till respektive kursinnehåll och till barns lärande och utveckling.Utbildningens strukturFörskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad omfattar följande områden: utbildningsvetenskaplig kärna om 60 hp ämnesstudier inom det förskolepedagogiska området om 105 hp verksamhetsförlagd utbildning om 30 hp, förlagd inom relevant verksamhet självständigt examensarbete om 15 hpUtbildningsvetenskaplig kärna (60 hp) Den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) omfattar såväl läroplansteoretiska som didaktiska perspektiv på lärares arbete i förskolan. Utgångspunkten tas i förskolans historia och värdegrund som sätts i relation till förskolans förutsättningar nu och i framtiden.Vetenskapsteori och forskningsmetodik knyts till studier av omsorg, fostran och lärande i förskolan. Barns uppväxtvillkor, barns lärande och utveckling och förskolans uppdrag att möta alla barn studeras utifrån ett interkulturellt perspektiv. Uppföljning och analys samt utvärdering och utvecklingsarbete kopplas såväl till barns lärande som till förskolans verksamhet och den egna yrkesrollen.Ämnesstudier (105 hp)Ämnesstudierna har såväl ett ämnesfördjupande som ett innehållsfokuserat didaktiskt perspektiv på barns lek, utveckling och lärande. Inom ramen för ämnesstudierna studeras estetiska ämnesinnehåll såväl som estetiska lärprocesser, lek och lärande, barns kommunikation och språkutveckling, matematik samt ett humanistiskt, samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt innehåll. Ett ämnesintegrerat och tematiskt arbetssätt studeras, praktiseras och problematiseras. Fältstudier med anknytning till respektive kursinnehåll förekommer i olika verksamheter, vilka syftar till att ge studenten erfarenheter av olika miljöer, utanför förskolan, där barn vistas och lär.Verksamhetsförlagd utbildning (30 hp)Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar 30 hp som genomförs med kvalificerad handledning i förskola och förskoleklass. VFU:n utgör en del av ämnesstudierna och knyts till ett för respektive moment relevant innehåll. Genom VFU:n ges studenten möjlighet att möta förskolan som kunskapsfält, yrkesfält och forskningsfält.Utbildningen ska ge studenten förutsättningar att förstå, inspirera och stödja barns tänkande och lärande och vetenskapligt grundad kunskap ges utrymme att möta beprövad erfarenhet samt olika kunskapstraditioner. VFU: n har en uttalad progression med utgångspunkt i minst 3 års yrkeserfarenhet där studenterna har prövat och reflekterat över sitt kommande yrke som förskollärare. Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) tar del av verksamheten på förskolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder.Under utbildningens gång ökar studentens eget ansvar för förskoleverksamheten successivt. I den avslutande terminen förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den barngrupp där VFU:n genomförs samt utifrån ett vetenskapligt synsätt analysera den egna yrkesrollen.Under termin fyra och sex erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Självständigt examensarbete (15 hp)Examensarbetet omfattar 15 hp och är på grundnivå inom ramen för utbildningsvetenskap med inriktning mot det förskolepedagogiska området. Examensarbetet ger studenten möjlighet till fördjupande studier inom ett kunskapsområde, att kritiskt granska förskolans verksamhet samt bidra till kunskapsutveckling inom området. Examensarbetet ger också studenten utökade möjligheter att knyta samman såväl ämnesstudier som den utbildningsvetenskapliga kärnan med VFU:n. Arbetet ska om möjligt kopplas till någon av högskolans aktiva forskningsmiljöer.KursstrukturÅr 1Förskola i dåtid, nutid och framtid, 30 hp:Moment 1: UVK: Läroplansteori och utbildningens historia, organisation och villkor i ett uthålligt samhälle, 7,5 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Att vara förskollärare: perspektiv på uppdrag, metodik och didaktik, 15 hp varav 3 hp VFU Moment 3: UVK: Barns utveckling och lärande i modern barndom, 7,5 hpSpråkets betydelse för barns utveckling och lärande, 30 hp:Moment 1: UVK: Utveckling och lärande, 15 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Barns språkutveckling i ett literacyperspektiv, 15 hp varav 6 hp VFUÅr 2Naturvetenskap, teknik och estetik i mötet med alla barn, 30 hp:Moment 1: UVK: Utveckling och lärande ur ett specialpedagogiskt perspektiv, 7,5 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Estetiska lärprocesser, fysik, kemi och teknik, 22,5 hp varav 6 hp VFUHållbar utveckling i förskolan, 30 hp:Moment 1: UVK: Ledarskap och konflikthantering, metod och vetenskapligt förhållningssätt, 7,5 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Tematiskt arbete, naturvetenskap och pedagogisk dokumentation, 7,5 hpMoment 3: Lek, utveckling, lärande: Hållbar utveckling, lärande för hållbar utveckling, 15 hp varav 4,5 hp VFUÅr 3Matematik, motorik och estetik i förskolan, 30 hp:Moment 1: Lek, utveckling, lärande: Grundläggande matematikutveckling, 7,5 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Motorik och estetiskt lärande som redskap i barns utveckling, 22,5 hpVetenskapsteori, barndomar och mötesarenor, 30 hp:Moment 1: UVK: Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, 7,5 hpMoment 2: Lek, utveckling, lärande: Barndomar och barns villkor, 7,5 hpMoment 3: Lek, utveckling, lärande: Samverkan och förskoleklassen som skolform, 15 hp varav 4,5 hp VFUÅr 4Utvärdering och utveckling i förskolan, 15 hp:Moment 1: UVK: Utvärdering och utvecklingsarbete, 7,5 hp Moment 2: Lek, utveckling, lärande: Yrkesrollen, 7,5 hp varav 6 hp VFUExamensarbete, 15 hpOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2samt minsttre års dokumenterad yrkeserfarenhet som barnskötare på heltidi förskola, förskoleklass eller motsvarande.

Examen & Intyg

Förskollärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Förskollärarutbildning - Erfarenhetsbaserad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön