Visa allastudier.se som: Mobil

Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
90 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar 90 högskolepoäng (hp). I samtliga kursmoment utgör speciallärarprofessionen och kompetensen ett sammanhållande tema. Arbetsformerna är varierande och en viktig del är samarbete och erfarenhetsutbyte.Programmet tar sin utgångspunkt i specialpedagogiska perspektiv och förhållningssätt. Förmåga till kritisk reflektion och analys betonas under utbildningen. Utbildningen ska, i mötet mellan erfarenhetsbaserad och teoribaserad kunskap, ge den studerande en fördjupad pedagogisk kompetens att möta den naturliga variationen av barns- och elevers olikheter och olika funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i form av fältstudiedagar ingår enligt särskild anvisning med syfte att studera, analysera och utveckla verksamheten utifrån den dynamiska processen mellan teori och praktik, utifrån studenternas tidigare examina. Erfarenheter från VFU i form av fältstudiedagar dokumenteras och bearbetas i den högskoleförlagda delen av utbildningen. När utbildningen påbörjas genomgår studenterna en valideringsprocess som synliggör deras kunskaper och kompetenser och en bedömning görs av vilka moment/poäng som kan tillgodoräknas och vilka som måste läsas. Den inledande valideringen följs upp genom utbildningen.Kurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (30 hp)I kursen studeras huvuddrag i specialpedagogik som forsknings- och kunskapsområde kopplat till syn på lärande. Specialpedagogiska begrepp analyseras och problematiseras för att fördjupa kunskap och förståelse inom specialpedagogikens vetenskapliga grund ur historiskt, nationellt och internationellt perspektiv. Förutsättningar för individens utveckling, lärande och socialisation belyses där olika förklaringsmodeller granskas och problematiseras på organisations-, grupp- och individnivå. Vidare ingår att studera ramar för skolans verksamhet såsom gällande styrdokument. Metoder för vetenskapligt arbete presenteras, studeras och prövas.Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv och läsutveckling (30 hp)I denna kurs fördjupar den studerande sina kunskaper inom språk-, skriv- och läsutveckling ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Utbildningen utgår från områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Särskild vikt läggs vid språk-, skriv- och läsutveckling. Den studerande ska även utveckla en fördjupad kunskap om neuropsykiatriska svårigheter i kombination med barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare ingår att genomföra och utvärdera pedagogiska utredningar och upprätta åtgärdsprogram relaterade till språk-, skriv- och läsutveckling. Kunskapsutveckling gällande betyg och bedömning är en viktig del av kursen. I utredningsarbetet fördjupas och praktiseras ett urval av vetenskapliga metoder.Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)I denna kurs belyses och analyseras speciallärarens roll i arbetet med skolans lokala förändrings- och utvecklingsarbete med särskilt tonvikt på speciallärarens roll som utvecklare av lärmiljöer för att kunna möta den naturliga variationen av elevers olikheter. Speciallärarens roll som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör språk-, skriv- och läsutveckling kommer att fördjupas. Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kursen behandlar och fördjupar vetenskapliga, forskningsmetodiska och etiska frågeställningar.Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (15 hp)Kursen syftar till att studenterna genomför ett självständigt vetenskapligt arbete, i form av ett examensarbete, inom språk-, skriv- och läsutveckling. Examensarbetet skrivs i par.KursuppläggKurs 1 Specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla (30 hp)- Moment 1: Specialpedagogiska kunskapsområdet (15 hp)- Moment 2: Lärmiljöns betydelse för lärande och utveckling (15 hp)Kurs 2 Specialpedagogiska perspektiv på språk-, skriv- och läsutveckling (30 hp)- Moment 1: Att möta och stödja språkutveckling (15 hp)- Moment 2: Att förebygga, utreda och åtgärda skriv- och lässvårigheter(15 hp)Kurs 3 Professionella samtal för utveckling av goda lärandemiljöer (7,5 hp)Kurs 4 Vetenskapligt förhållningssätt (7,5 hp)Kurs 5 Självständigt arbete med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (15 hp).

Förkunskaper

Lärarexamen avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i svenska. Om den sökandes examen inte är avsedd för undervisning i svenska krävs att den sökande blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i ämnet svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Därutöver krävs anställning inom skolväsendet samt huvudmannens godkännande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Speciallärarutbildning specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet.

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: