Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
150 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
Höst 2024
2024-04-15

Distans
Vår 2024

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde. Utbildningens utgångspunkt är de kunskaper och erfarenheter som studenten har med sig från arbetet i fritidshemmets pedagogiska verksamhet. Arbetslivserfarenheten resulterar i ett generellt tillgodoräknande om 30 högskolepoäng, som görs när studenten genomfört programstudierna och är godkänd på programmets samtliga 150 hp. Det generella tillgodoräknandet omfattar 22,5 hp VFU, 4 hp UVK samt 3,5 hp ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Under utbildningen ska studenten utveckla medvetenhet om och förhållningssätt till värdegrund, hållbar utveckling, jämställdhet, kulturell mångfald och människors skilda utgångspunkter och erfarenheter i enlighet med rådande styrdokument. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter avslutade studier, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att barn utbildas till aktivt medborgarskap och ett demokratiskt förhållningssätt. Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och praktiska och estetiska lärprocesser integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla digital kompetens. Lekens egenvärde och dess betydelse för utveckling och lärande är bärande delar under utbildningens gång. Undervisningen genomsyras av aktiva och upplevelsebaserade arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för alternativa perspektiv uppmuntras genom öppna och kritiska samtal där argument ställs och prövas mot varandra. Utbildningen strävar mot ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under termin fyra erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands. Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra: 1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier 2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) 3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Ämnes- och ämnesdidaktiska studier I grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 56.5 hp inom det fritidshemspedagogiska området, varav 15 hp utgörs av ett självständigt arbete. Dessutom ingår 30 hp i ett praktiskt - estetiskt ämne. De ämnen som kan väljas är bild, idrott och hälsa eller hem- och konsumentkunskap. Fritidshemspedagogik är inriktningens huvudämne och studenten ska under utbildningen utveckla fördjupning såväl som bredd inom ämnesområdet. Ämnet genomsyras av en helhetssyn på barns fritid, utveckling, kunskap och lärande och är grupp- och processorienterat.Studierna inom det fritidshemspedagogiska ämnet behandlar följande områden:·meningsfull och innehållsrik fritid·barns identitet och identitetsskapande·relations- och grupprocesser·barns inflytande·kommunikation·socialt samspel·informellt lärande ·fritidshemmets didaktik·estetiska uttrycksformer, lek, fantasi, pedagogiskt drama·rörelse, natur och friluftsliv·god hälsa och goda levnadsvanor·barns livsvärld med etnicitet, genus och klass som övergripande perspektiv·barnkultur, exempelvis populärkultur och digitala medier. Inom det fritidshemspedagogiska området genomförs ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande 15 hp. I arbetet ska studenten utveckla fördjupade kunskaper inom ett valt område och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetet ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda området med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n. Utbildningsvetenskaplig kärna Enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta 56 högskolepoäng enligt följande: ·skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna·läroplansteori och didaktik·vetenskapsteori och forskningsmetodik·utveckling, lärande och specialpedagogik·sociala relationer, konflikthantering och ledarskap·bedömning och betygsättning·utvärdering och utvecklingsarbete. Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n. Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i fritidshem och grundskolans första år. Verksamhetsförlagd utbildning VFU:n omfattar 7.5 hp och genomförs i fritidshem och grundskola under ledning av lärarutbildare (handledare) på fältet med adekvat utbildning. Under VFU:n ska studenten utveckla sin yrkesroll genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över lärarprofessionens många skilda aspekter. VFU:n ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med kollegor, andra yrkeskategorier och vårdnadshavare. Studenten handleds kontinuerligt varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (besökande lärare) besöker skolan och observerar studentens undervisning. Student, handledare och besökande lärare genomför ett trepartssamtal kring studentens arbete i relation till målen för den aktuella perioden och i relation till tidigare perioder. Under utbildningens VFU-perioder ökar studentens eget ansvar successivt. I den avslutande VFU-perioden förväntas studenten under handledning ta ett helhetsansvar för verksamheten i den grupp där VFU:n genomförs.VFU:n genomförs i annan fritidshemsverksamhet än den där studenten har anställning. Progression i VFU tar sin utgångspunkt i minst tre års yrkeserfarenhet där studenten har prövat och reflekterat över sitt kommande yrke som lärare i fritidshem. Programmets struktur och kurser Utbildningen ges i kurser av olika omfattning. Utbildningens ämnesprogression och yrkesanknytning konkretiseras i kursplanerna. Kursernas innehåll, upplägg, undervisningsformer och examination samordnas så att en helhet skapas. En viktig utgångspunkt är att den utbildningsvetenskapliga kärnan och de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna får en nära koppling till den kommande yrkesutövningen i den verksamhet som utbildningen avser. Den i kurserna efterhand alltmer fördjupade didaktiska reflektionen görs med nära koppling till VFU:n. Studenter antagna från och med vårterminen 2024 läser enligt följande kursstruktur År 1 Fritidshemspedagogik för grundlärare (GF) I, 15 hp Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) I, 15 hp Fritidshemspedagogik för grundlärare (GF) II, 8,5 hp Utbildningsvetenskaplig kärna med VFU för grundlärare (GF) II, 21,5 hp År 2 Valbart ämne (GF), 30 hp Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) III, 7,5 hp Fritidshemspedagogik med VFU för grundlärare (GF) III, 22,5 hp År 3 Självständigt arbete för grundlärare (GF), 15 hp Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare (GF) IV, 15 hp Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras. Förklaring av ovanstående förkortningar: GF är en beteckning på grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem (Grundlärare Fritidshem).

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2Tre års dokumenterad yrkeserfarenhet motsvarande minst 75% inom fritidshemmets pedagogiska verksamhet eller motsvarande.

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem - erfarenhetsbaserad

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön