Visa allastudier.se som: Mobil

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Kristianstad
240 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Kristianstad
Vår 2021

Kristianstad
Höst 2021
2021-04-14

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 är en akademisk professionsutbildning som ska ge studenten en tydlig läraridentitet med en inriktning mot detta verksamhetsområde.Utbildningen är förankrad i grundläggande demokratiska värderingar och förbereder lärare för yrkesverksamhet i en föränderlig värld. Under utbildningen ska studenten utveckla medvetenhet om och förhållningssätt till värdegrund, hållbar utveckling, jämställdhet, kulturell mångfald och människors skilda utgångspunkter och erfarenheter i enlighet med rådande styrdokument. Undervisning och annan verksamhet i utbildningen präglas av studentens medinflytande och medansvar och förbereder studenten för ett professionellt yrkesliv. Studenten ska efter genomgången utbildning, i sitt arbete som lärare, kunna bidra till att barn utbildas till aktivt medborgarskap och demokratiskt förhållningssätt.Genom hela utbildningen ska studenten utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt. Det akademiska läsandet och skrivandet liksom informationshantering och praktiska och estetiska lärprocesser integreras under hela utbildningen. Studenten får genom olika övningar och examinationsformer möjlighet att utveckla media- och informationskunnighet (MIK). Lekens betydelse för utveckling och lärande poängteras. Undervisningen genomsyras av aktiva arbetsformer där nyfikenhet att lära mer och öppenhet för alternativa perspektiv uppmuntras och där öppna och kritiska samtal förs där argument ställs och prövas mot varandra.Utbildningen strävar till ökad internationalisering. Internationellt angelägna utbildningsfrågor och utbildningsperspektiv behandlas återkommande. Därtill finns möjlighet att förlägga kortare eller längre utbildningsperioder vid utländska lärosäten. Under termin fyra (vårintag), fem (höstintag) eller sex erbjuds studenten möjlighet att genomföra sin VFU utomlands.Utbildningen omfattar tre områden som hålls samman och stödjer varandra1. Ämnes- och ämnesdidaktiska studier2. Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)Ämnes- och ämnesdidaktiska studierI grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna 165 högskolepoäng (hp) i svenska, matematik, engelska och ett valbart område. Det valbara området är endera naturorienterande ämnen och teknik, samhällsorienterande ämnen eller praktisk-estetiska ämnen. Valbara ämnen inom praktisk-estetiska ämnen är bild, hem- och konsumentkunskap eller idrott och hälsa. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna genomförs två självständiga arbeten omfattande vardera 15 hp i något av de ovan nämnda ämnena. Det ena arbetet genomförs på grundnivå och det andra (examensarbetet) på avancerad nivå. I de självständiga arbetena ska studenten utveckla fördjupade kunskaper relevanta för undervisning inom det valda ämnet och ett vetenskapligt förhållningssätt till sin yrkesverksamhet. I arbetena ges studenten möjlighet att knyta samman kunskaper inom det valda ämnet med kunskaper och erfarenheter från den utbildningsvetenskapliga kärnan och VFU:n.Utbildningsvetenskaplig kärnaEnligt Högskoleförordningen ( SFS 2013:1118) ska studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:- skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna- läroplansteori och didaktik- vetenskapsteori och forskningsmetodik- utveckling, lärande och specialpedagogik- sociala relationer, konflikthantering och ledarskap- bedömning och betygsättning- utvärdering och utvecklingsarbete (SFS 2013:1118)Ovanstående områden har lagts in i kurser på ett sådant sätt att de olika områdenas innehåll samverkar med såväl de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna som VFU:n. Detta underlättar en anknytning av innehållet till det kommande arbetet som lärare i grundskolan.[LL1] Verksamhetsförlagd utbildningVFU:n omfattar 30 hp och genomförs i grundskolans årskurs 4-6 under ledning av lärarutbildare på fältet med adekvat utbildning (handledare). Under VFU:n ska studenten utveckla sin yrkesroll genom reflektion över relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet, över teori och praktik och över lärarprofessionens många skilda aspekter. VFU:n ska även ge möjlighet till och erfarenheter av samverkan med kollegor, andra yrkeskategorier och föräldrar.Studenten handleds kontinuerligt under varje VFU-period av en handledare. Lärarutbildare vid högskolan (VFU-lärare) gör besök där student, handledare och besökande VFU-lärare möts för diskussion och handledning utifrån studentens arbete under den aktuella perioden i relation till tidigare perioder och i relation till målen för den aktuella perioden. Den första terminens utbildning har en allmänt yrkesprövande inriktning där studenten ges möjlighet att t [...]

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1 + 1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Grundlärarexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Kristianstad

Recensioner

Det finns inga recensioner för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: