Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Lund
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Lund

Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

Den ökande urbaniseringen är en av nutidens stora utmaningar, där olika hållbarhetsaspekter ställs på sin spets, särskilt mot bakgrund av dagens aktuella miljöproblem. Samtidigt bidrar den tilltagande globaliseringen med ytterligare nya och intressanta möjligheter, men också spänningar i den sociala strukturen, där i synnerhet integrationsproblematiken har stor tyngd. Bebyggelse, transporter och resursanvändning är ytterligare viktiga faktorer som måste beaktas vid stadsmiljöns utveckling mot en hållbar riktning. Med hållbar utveckling avses ofta de ekologiska aspekterna, men det blir allt tydligare att man måste ta ett helhetsperspektiv, där sociala, ekonomiska, juridiska och andra faktorer integreras med de ekologiska. Eftersom dessa faktorer är starkt kopplade till varandra, ställs höga krav på kompetensen hos dem som driver frågan, vare sig de befinner sig i en aktiv och kanske ledande roll i processen eller ägnar sig åt forskning inom fältet. Arbetet med hållbar stadsutveckling kräver ledning av samarbetet mellan olika parter (offentliga, privata, ideella). Hur ska det se ut? Vilka goda exempel finns? Programmet avser att fylla ett behov av expertis inom detta komplexa fält och samtidigt förbereda för forskarstudier i landskapsplanering. Avsikten är att deltagarna ska kunna ta del av befintlig forskning och arbeta i nära relation till praktiken för att dels kunna utnyttja befintlig erfarenhet och arbeta praktiskt med frågor om hållbar utveckling, dels få en bakgrund för att kunna fördjupa kunskapen om hur hållbar utveckling kan förverkligas på ett innovativt sätt. Programmet vänder sig till dig som redan har en kandidatexamen inom ett brett spektrum av olika discipliner: arkitektur, byggd miljö, företagsekonomi, fastighetsvetenskap, fysisk planering, kulturgeografi, landskapsarkitektur, landskapsplanering, ledarskap och organisation, miljövetenskap, naturgeografi och statsvetenskap. Alternativt kan man ha en akademisk yrkesexamen: arkitektexamen, civilingenjörsexamen, högskoleingenjörsexamen, landskapsarkitektexamen eller landskapsingenjörsexamen.En viktig princip i undervisningen är att man arbetar med verkliga fall, för att främja verklighetsförankringen och för att kunskapsinhämtandet ska kännas meningsfullt och relevant. Detta är särskilt viktigt då utbildningen vänder sig till yrkesverksamma såväl som nyexaminerade kandidater inom tämligen skilda fält. Denna mångfald av erfarenhet och kompetens bland deltagarna är tänkt att ge ytterligare en dimension till den inhämtade kunskapen.Programmet är ett samarbete mellan SLU Alnarp och Malmö högskola.

Förkunskaper

För att bli antagen till masterprogrammet Hållbar stadsutveckling ledning, organisering och förvaltning krävs examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng med fördjupning omfattande 90 högskolepoäng inom något av följande ämnen/utbildningsområden (definierade enligt huvudområdesgrupper, SUN 2000):Samhällsbyggnad och byggnadsteknik (inklusive landskapsarkitektur)GeografiMiljövetenskapStatsvetenskapFöretagsekonomiNationalekonomiLedarskap och organisationAlternativt kan någon av följande yrkesexamina ha avlagts: Arkitektexamen, landskapsarkitektexamen, landskapsingenjörsexamen, civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen med inriktning byggteknik, väg- och vattenbyggnad eller energi- och miljösystem. Även studenter med kandidatexamen med programkoppling till Trädgårdsingenjör: odling kandidatprogram är behöriga.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av dem som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå och Engelska 6. Detta är uppfyllt av den som har en examen på grundnivå från SLU omfattande minst 180 högskolepoäng. För sökande med examen från nordiska länder och vissa engelskspråkiga länder gäller särskilda regler.För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Masterexamen

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ...


Läs mer om SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)


Recensioner

Det finns inga recensioner för Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön