Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Högskola / Universitet
Djur / Natur
Skogsbruk Utbildningsform Längd Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Naturvetenskap
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Hållbar markprojektering och skötsel, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Markprojektering Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Klassrum Lund
Djur / Natur
Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Anpassning av skogsbruksmetoder till varierande mål Distans Distans
Avel 1 Klassrum Uppsala
Avel 2 Klassrum Uppsala
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Djurens nutrition Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djurskydd - kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd och djurvälfärd Distans Distans
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi 1 Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
Hästens utfodring Distans Distans
Jägmästare Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet Klassrum Uppsala
Marklära, hydrologi och meteorologi Klassrum Umeå
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Människor, djur, ekosystem One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Klassrum Uppsala
Planering och analys med Heurekasystemet ett skogligt beslutsstödsystem Distans Distans
Praktiskt skogsbruk Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Klassrum Umeå
Skogens ekologi och produktionsförmåga - begränsningar och möjligheter Klassrum Uppsala
Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig planering Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd Klassrum Umeå
Skogliga beslutsunderlag Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder Klassrum Lund
Skogsbruk och virkesproduktion Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets kemiska grunder Klassrum Umeå
Skogsteknologi och virkeslära Klassrum Umeå
Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Sverigeresa söder Klassrum Lund
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Växtbiologi - för framtidens skogsbruk Klassrum Umeå
Agronom
Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer Klassrum Uppsala
Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Organisering, ledarskap och lärande Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap Klassrum Lund
Djurvårdare
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Ridkonst och hästhantering - islandshäst III Klassrum Krokom
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II Klassrum Hallstahammar
Självständigt arbete i hippologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Travhästens friskvård och uppträning II Klassrum Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning I Klassrum Flera orter (2)
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Hallstahammar
Skogsbruk
Forest and Landscape (BSc) Klassrum Lund
Lantmästarprogrammet Klassrum Lund
Självständigt arbete i skogsvetenskap, G2E Klassrum Umeå
Skoglig produktion och miljö Klassrum Skinnskatteberg
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Flera orter (2)
Trädgård
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv Distans Distans
Biologiska system i landskapet Klassrum Lund
Botanik och växtfysiologi Klassrum Lund
Formlära Gestaltning i grupp Klassrum Uppsala
Formlära - Dialog med en plats Klassrum Lund
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Inomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Landskapets historia och växtkännedom 1 Klassrum Uppsala
Landskaps- och trädgårdshistoria samt växtkännedom Klassrum Uppsala
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Pomologi - odling, förökning och växtskydd Klassrum Lund
Praktikkurs för landskapsingenjörer Klassrum Uppsala
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Stadsodling och social interaktion Klassrum Lund
Studieresa inom landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio Platsen i staden och växtkännedom 2 Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering Klassrum Uppsala
Studio - staden Klassrum Uppsala
Studio - Stadens offentliga rum Klassrum Uppsala
Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé Klassrum Lund
Studio 2 - Staden och boplatsen Klassrum Lund
Studio 3 - Stora landskap Klassrum Lund
Trädgårdens markbyggnad och projektering Klassrum Lund
Trädgårdshistoria Klassrum Lund
Urban landskapsdesign Klassrum Lund
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 Klassrum Uppsala
Utemiljö kvalitet och uppföljning Klassrum Uppsala
Utomhusträdgårdens material och design Klassrum Lund
Växtkännedom och vegetationsekologi Klassrum Lund
Växtteknik Klassrum Lund
Veterinär
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien Klassrum Uppsala
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 Klassrum Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Farmakologi och toxikologi Klassrum Uppsala
Färdighetsträning av kliniska moment Klassrum Uppsala
Försöksdjursmedicin Klassrum Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Klassrum Uppsala
Livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära Klassrum Uppsala
Rehabilitering inom djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Speciell patologi Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk klinisk genomik Distans Distans
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Ekonomistyrning II Klassrum Uppsala
Företagande 2 Klassrum Uppsala
Företagsekonomi för hästverksamhet I Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II Klassrum Lund
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans Distans
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Markbyggnads- och skötselekonomi Klassrum Lund
Marknadsföring och organisation Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G1E - Lantmästare - kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet design Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Lund
Trädgårdsmarknaden Klassrum Lund
Nationalekonomi
Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Miljöekonomisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag Klassrum Lund
Teknologi, mark och klimat för odling Klassrum Lund
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö Klassrum Lund
Humaniora
Historia
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000 Klassrum Uppsala
Kulturvetenskap
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Klassrum Lund
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Miljörätt Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Biologi
Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Cellbiologi Klassrum Uppsala
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar Distans Distans
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning Klassrum Uppsala
Fiskekologi Distans Distans
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv Klassrum Lund
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Independent project in Biology, G2E Klassrum Lund
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 1 Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Odling i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Odlingssystem i trädgårdsföretag Klassrum Lund
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest - Biology and Technology Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skogens djur Distans Distans
Skoglig ekologi och botanik Klassrum Umeå
Skogs- och landskapsekologi Klassrum Lund
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtodling - marken och växterna Klassrum Lund
Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna Klassrum Lund
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtproduktion Klassrum Lund
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Kemi
Allmän kemi och kemiska energikällor Klassrum Uppsala
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi II Klassrum Uppsala
Organisk kemi med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Matematik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Vetenskapsteori och metod Klassrum Umeå
Miljö
Framtidens livsmedelssystem - trender och strategier för hållbar mat Distans Distans
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar Klassrum Lund
Kvalitets- och miljöledning Klassrum Uppsala
Landsbygder i klimatomställning Klassrum Uppsala
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Hållbar matproduktion Distans Distans
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Statistik
Statistik för ekonomer Klassrum Uppsala
Teknik
Biogas i det hållbara samhället Klassrum Uppsala
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, G2E Klassrum Umeå
Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö Klassrum Lund
Materialteknik
Material - konstruktion och projektering Klassrum Lund
Miljö och energiteknik
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Självständigt arbete i energisystem Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans Distans
Landskapsarkitekten i praktiken Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Klassrum Lund
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans Distans
Djur / Natur
Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem Distans Distans
Animal Science - Master's Programme Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Hållbart lantbruk genom smart odling Distans Distans
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Näringslära hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention Klassrum Uppsala
Utformning av avelsprogram Klassrum Uppsala
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Advanced Practice Klassrum Lund
Environmental Communication and Management Klassrum Uppsala
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Klassrum Lund
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Landsbygdsutvecklingens praktik Klassrum Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Lantmätare
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Marinbiologi
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Klassrum Uppsala
Skogsbruk
Euroforester - masterprogram Klassrum Lund
Forest Ecology and Sustainable Management Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Project based research training Klassrum Lund
Skogsbruk med många mål Distans Distans
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Klassrum Flera orter (3)
Trädgård
Agroecology - Master's programme Klassrum Lund
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Designprojekt Plats, koncept och teori Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Food Planning Klassrum Lund
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Hälsofrämjande utomhusmiljöer Distans Distans
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation Masters Programme Klassrum Uppsala
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture Practice Klassrum Lund
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Project Management and Process Facilitation Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
The Cultural Heritage of Landscape Architecture Klassrum Lund
Veterinär
Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur Klassrum Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Viltvård och jakt
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Ekonomi
Environmental Economics and Management - Master's Programme Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och förvaltning Klassrum Lund
Företagsekonomi
Consumer behaviour, food choice and sustainable food consumption Klassrum Uppsala
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II Klassrum Uppsala
Econometric Theory Klassrum Uppsala
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Politisk utvärdering Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Topics in Econometrics Klassrum Uppsala
Farmaci
Farmakologi
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Logistik Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Systemanalys för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Humaniora
Kulturvetenskap
Landscape Architecture Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Klassrum Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Conservation and Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Klassrum Umeå
Biologi
Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control Klassrum Lund
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (3)
Independent project in Biology, A2E Klassrum Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Practical research training Klassrum Lund
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Självständigt arbete i bioinformatik, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
The ecology of cropping systems Klassrum Uppsala
Urban Ecology for the Development of Sustainable Living Distans Distans
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (3)
Geovetenskap
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Soil, Water and Environment - Master's Programme Klassrum Uppsala
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Miljö
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Nature and Animal Assisted Interventions Distans Distans
Praktisk tvärvetenskap Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
AFEPAs praktikkurs Klassrum Uppsala
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Food and Landscape Klassrum Lund
Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap magisterprogrammet i livsmedelstillsyn Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Geografi
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Självständigt arbete i hållbar utveckling, A2E Klassrum Uppsala
Teknik
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Civilingenjör
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön