SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Högskola / Universitet
Djur / Natur
Skogsbruk Utbildningsform Längd Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Naturvetenskap
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Klassrum Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Bygg
Byggnadskonstruktion A Klassrum Lund
Djur / Natur
Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Animalieproduktion idisslare Klassrum Uppsala
Antrozoologi Klassrum Uppsala
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Djurens fysiologi Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurfysiologi Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djurmiljö Klassrum Uppsala
Djurparksdjurens beteende Distans Distans
Djurskydd och djurvälfärd Distans Distans
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod Klassrum Uppsala
Etologi och anatomi Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Fodervetenskap och husdjurens näringslära Klassrum Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans Distans
Genetik och Avel Klassrum Uppsala
Global animalieproduktion Klassrum Uppsala
Grovfoder - odling och utfodring Distans Distans
Grundläggande husdjursgenetik och avel Distans Distans
Hund- och kattetologi Distans Distans
Husdjurens fysiologi och histologi Klassrum Uppsala
Husdjurens genetik och avel Klassrum Uppsala
Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag Distans Distans
Hästens biologi Klassrum Uppsala
Hästens utfodring Distans Distans
Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet Klassrum Uppsala
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Material - konstruktion och projektering Klassrum Lund
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Molekylär och mikrobiell ekologi Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Planering och analys av skogens ekosystemtjänster Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Skador på skog och träd i stadsmiljö Klassrum Lund
Skogens biomaterial Klassrum Umeå
Skogens ekologi och produktionsförmåga Klassrum Uppsala
Skogens och landskapets governance Klassrum Lund
Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder Klassrum Lund
Skogs- och landskapsplanering Klassrum Lund
Skogsekologi och naturvård Klassrum Umeå
Skogsgården Företaget Klassrum Skinnskatteberg
Styrning av skogliga arbetsprocesser Klassrum Umeå
System- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Träd och skogsekologi Klassrum Uppsala
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Agronom
Agroforestry Klassrum Lund
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans Distans
Landsbygder i klimatomställning Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Djurvårdare
Djurskydd kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Viltförvaltning och viltvård Distans Distans
Marinbiologi
Hållbar akvakultur Distans Distans
Skogsbruk
Internationell skogspolicy Klassrum Flera orter (2)
Lantmästarprogrammet Klassrum Lund
Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap Klassrum Lund
Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem Distans Distans
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Lund
Skog, skogssektorn och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Skoglig driftsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skogsbruk och skogens produkter Klassrum Uppsala
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Flera orter (2)
Skogsskötsel på bestånds- och landskapsnivå Klassrum Lund
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Trädgård
Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap Klassrum Lund
Gröna tak - grundläggande koncept och användning Distans Distans
Grönblå infrastruktur Distans Distans
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Klassrum Lund
Hälsoträdgårdar Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Miljödiskurser och kommunikation Klassrum Lund
Pomologi - odling, förökning och växtskydd Distans Distans
Pomologi - skörd, lagring och förädling Distans Distans
Produktion och förädling av frukt, bär och vin Klassrum Lund
Projektkurs trädgård Klassrum Lund
Rumsväxter Distans Distans
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Stadsodling och social interaktion Klassrum Lund
Träden i staden Klassrum Uppsala
Trädgårdar i vård, introduktionskurs Distans Distans
Trädvård Klassrum Lund
Utemiljö kvalitet och uppföljning Klassrum Uppsala
Utökad växt- och ståndortskännedom Klassrum Lund
Vegetationsdesign Klassrum Lund
Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion Klassrum Lund
Växtförädling och växtfysiologi Klassrum Lund
Växtkomposition Klassrum Lund
Veterinär
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Fiskevård Distans Distans
Veterinärmedicinsk klinisk genomik Distans Distans
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Introduktion till makroekonomi Klassrum Uppsala
Jordbruksekonomi, policy och handel Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II Klassrum Uppsala
Mikroekonomi III Klassrum Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Skogsekonomi Klassrum Umeå
Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken Klassrum Lund
Ekonomisk analys av skogliga problem Klassrum Umeå
Ekonomistyrning II Klassrum Uppsala
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Hortonom Klassrum Lund
Jägmästare Klassrum Umeå
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Lund
Nationalekonomi
Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Nationalekonomiska metoder Klassrum Uppsala
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö Klassrum Uppsala
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Tillämpningar av teori och metod i jordbruksekonomi Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Redovisning II Klassrum Uppsala
Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Växtteknik Klassrum Lund
Humaniora
Genusvetenskap
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
Historia
Jordbrukets och landsbygdens historia Klassrum Uppsala
Kulturvetenskap
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Lund
Ingenjör
Maskinteknik
Maskinteknik i lantbruket Klassrum Lund
Samhällsbyggnadsteknik
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv Distans Distans
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Entreprenörskap och landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Skoglig planering Klassrum Flera orter (2)
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Marknadsföring av trädgård och landskap Klassrum Lund
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Företagsledning inom skog och landskap Klassrum Lund
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Ledning av organisationer och projekt Klassrum Umeå
Organisationsteori I Klassrum Uppsala
Organisationsteori II: förändring och resiliens Klassrum Uppsala
Socialt hållbart ledarskap och rådgivning Klassrum Lund
Naturvetenskap
Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs Distans Distans
Skogsbruk - styrning och ekonomi Klassrum Uppsala
Tillämpad Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Biologi
Animalieproduktionens driftledning och system Distans Distans
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biokemi och intermediär ämnesomsättning Klassrum Uppsala
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Biologisk mångfald i sötvatten Klassrum Uppsala
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologisk zoologi och entomologi Klassrum Umeå
Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat Klassrum Umeå
Etologi teori och tillämpning Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi Klassrum Uppsala
Evolution och ekologi för djurvetare Distans Distans
Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning Klassrum Uppsala
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Genetik Klassrum Uppsala
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Geologi och hydrologi Klassrum Uppsala
Grundläggande ekologi Klassrum Lund
Grundläggande och tillämpad ekologi Klassrum Lund
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv Klassrum Lund
Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Klassrum Uppsala
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Insekternas mångfald och bevarande Distans Distans
Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Kryptogamer och naturvård Distans Distans
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld Distans Distans
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Människor, djur, ekosystem One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest biologi och teknologi Distans Distans
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skoglig ekologi och botanik Klassrum Umeå
Skogs- och landskapsekologi Klassrum Lund
Svampar och insekter i den brukade skogen Klassrum Uppsala
Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi Distans Distans
Tillämpad trädförädling och bioteknologi Klassrum Umeå
Trädbiologi, genetik och evolution Klassrum Umeå
Vertebratzoologi Klassrum Uppsala
Vetenskapsteori och metod Klassrum Umeå
Växtbiologi Klassrum Uppsala
Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv Distans Distans
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtfysiologi Klassrum Uppsala
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtproduktion - mark och grödor Klassrum Uppsala
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Zoosystematik och anatomi Klassrum Uppsala
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets och biomassans kemi I Klassrum Umeå
Skogsekosystemets och biomassans kemi II Klassrum Umeå
Matematik
Grundläggande matematisk statistik Klassrum Uppsala
Statistik B - Regressions- och variansanalys Distans Distans
Miljö
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? Distans Distans
Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar Klassrum Lund
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet Klassrum Umeå
Mikroekonomi I med matematik Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation introduktion Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning metoder och tillämpning Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring Distans Distans
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Från ax till öl Klassrum Uppsala
Hållbar matproduktion Distans Distans
Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv Klassrum Uppsala
Livsmedelsmikrobiologi Klassrum Uppsala
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion Distans Distans
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Skoglig ekonomisk analys och virkesmarknad Klassrum Uppsala
Samhällsplanerarprogrammet
Urban landskapsdesign Klassrum Lund
Statistik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap Klassrum Lund
Teknik
Geografiska informationssystem Klassrum Uppsala
GIS för skog och landskap Klassrum Lund
GIS och skoglig fjärranalys Klassrum Umeå
Industri och produktion
Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion Distans Distans
Livsmedelsteknik
Livsmedelskemi och livsmedelsfysik Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Livsmedelstoxikologi och riskbedömning Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energi och miljö Klassrum Uppsala
Energi- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Studio Vattenmiljöer och landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Animal science - master´s programme Klassrum Uppsala
Animal Science - master´s programme Klassrum Uppsala
Att forska i skog - vetenskapsmetodik Distans Distans
Avancerad djurnutrition Klassrum Uppsala
Djurnutrition och djurvälfärd Klassrum Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Euroforester Klassrum Lund
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap Klassrum Uppsala
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Globala skogar och beslut om markanvändning Klassrum Lund
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap vetenskapligt perspektiv Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap - ett hållbarhetsperspektiv Klassrum Uppsala
Inventeringsmetoder för vilt och fisk Klassrum Umeå
Laktationsbiologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Klassrum Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig bioekonomi Klassrum Uppsala
Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel Klassrum Lund
Skoglig råvaruförsörjning Klassrum Umeå
Skoglig råvaruförsörjning Distans Distans Distans
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Distans Distans
Skogsindustriell försörjningsstrategi Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Klassrum Umeå
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Advanced Practice Klassrum Lund
Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem Distans Distans
Agronom djur Klassrum Uppsala
Agronom företagsekonomi Klassrum Uppsala
Agronom landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom mark och växt Klassrum Uppsala
Agronom nationalekonomi Klassrum Uppsala
Avancerad praktik Klassrum Lund
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects Klassrum Uppsala
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Miljökommunikation - masterprogram Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd Klassrum Lund
Djurvårdare
Avancerad djurvälfärd och djurskydd Klassrum Uppsala
Rehabilitering inom djuromvårdnad - principer och vetenskaplig grund Klassrum Uppsala
Lantmätare
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Marinbiologi
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Klassrum Uppsala
Skogsbruk
Euroforester - masterprogram Klassrum Lund
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Klassrum Umeå
Skogs- och jordbruksfastighetens värdering Distans Distans
Trädgård
Agroecology - Master's Programme Klassrum Lund
Avancerad projektkurs i trädgårds- och jordbruksvetenskap Klassrum Lund
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Designprojekt - Avancerad Växtkomposition Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Food and Landscape Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Planering, projektkurs storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB Klassrum Lund
Project based research training Klassrum Lund
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektledning och processstödjande Klassrum Lund
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Avancerad växtgestaltning Klassrum Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Urban Ecology for the Development of Sustainable Living Distans Distans
Utomhusmiljöer för barn och ungdom Distans Distans
Veterinär
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Ekonomi
Jordbruksekonomiska teman för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Finans / Analys / Kredit
Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning Klassrum Uppsala
Investering och finansiering Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Experimentella metoder i ekonomi Klassrum Uppsala
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och förvaltning Klassrum Lund
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig företagsekonomi Klassrum Uppsala
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Förvaltning
Gestaltning genom förvaltning Klassrum Uppsala
Industriell ekonomi
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Produktivitets- och effektivitetsanalys av företag i livsmedelssystemet Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Humaniora
Människa och fysisk miljö Klassrum Lund
Genusvetenskap
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Klassrum Uppsala
Historia
The Cultural Heritage of Landscape Architecture Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Food and Landscape - Masters programme Klassrum Lund
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Lund
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Plats, aktivitet och individens utveckling Distans Distans
Självständigt arbete i food studies Klassrum Lund
Säker näring i kretslopp Klassrum Uppsala
Ingenjör
Design och produktutveckling
Product Development and Innovation Systems in Horticulture Klassrum Lund
Information- och kommunikationsteknik
GIS and Geographic Analysis Klassrum Uppsala
Samhällsbyggnadsteknik
Advanced Landscape Architecture Theory and Professional Practice Klassrum Lund
Enskilda avlopp och resursåtervinning Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs Klassrum Lund
Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Landsbygd, försörjning och genus Klassrum Uppsala
Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice Klassrum Lund
Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik Klassrum Uppsala
Landskapsplanering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Planeringsprojekt - Transformation av urbana landskap Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Stadens utmaningar Klassrum Lund
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Klassrum Uppsala
Studio - Utforskande metoder för att möta aktuella samhällsutmaningar Klassrum Uppsala
Temakurs 2024 Klassrum Lund
Val av VA-system Klassrum Uppsala
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik Klassrum Uppsala
Juridik
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Kommunikation
Kommunikationsteori och strategi Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Klassrum Uppsala
Marknadsföring, ansvarstagande och etik Klassrum Uppsala
Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och hållbarhet Klassrum Uppsala
Projektledning
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram Klassrum Lund
Verksamhet och organisation
Den internationella skogssektorn - Struktur och politik Klassrum Flera orter (2)
Naturvetenskap
Biologi
Agroecology and Sustainability of Production Systems Klassrum Lund
Agroecology Basics Klassrum Lund
Analys av miljödata 1 Distans Distans
Analys av miljödata 2 Distans Distans
Antrozoologi i praktiken Distans Distans
Avancerad växtförädling och genetiska resurser Klassrum Lund
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador Distans Distans
Ekologi för fiskevård Klassrum Uppsala
Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Forest Ecosystem Ecology Klassrum Umeå
Forskningspraktik Klassrum Flera orter (2)
Förvaltning av Biologiska Resurser Klassrum Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Klassrum Uppsala
Genomanalys Klassrum Uppsala
Horticultural Systems and Future Challenges Klassrum Lund
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Distans Distans
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (2)
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Klassrum Flera orter (2)
Kemisk ekologi för hållbar kontroll av skadeinsekter Klassrum Lund
Kurspaket Bioinformatik Klassrum Uppsala
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Klassrum Lund
Principer för fiskerivetenskap Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i bioinformatik, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig ekologi och hållbar skötsel Klassrum Umeå
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skogshistoria - människans nyttjande av skogen och vegetationens dynamik Klassrum Umeå
Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel Distans Distans
Skötsel av tempererade skogar Klassrum Lund
Skötsel av vilt- och fisk populationer Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
The ecology of cropping systems Klassrum Uppsala
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Flera orter (2)
Tillämpad populationsekologi Klassrum Umeå
Tillämpad växtbioteknologi Klassrum Lund
Utformning av avelsprogram Klassrum Uppsala
Uthålligt skogsbruk i södra Sverige Klassrum Lund
Viltbiologi Klassrum Lindesberg
Växt-mikrobinteraktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (2)
Växtpatologi Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Mark, vatten och miljö - masterprogram Klassrum Uppsala
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Miljö
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Avfallshantering Klassrum Uppsala
Energimarknadsanalys Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder Klassrum Uppsala
Hydrologiska processer i mark-växtekosystem Klassrum Uppsala
Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter Klassrum Uppsala
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljögeokemi Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig fjärranalys Distans Distans
Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Food Planning Klassrum Lund
Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Teknik
Geografiska informationssystem för ingenjörer Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Klassrum Uppsala
Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer Klassrum Uppsala
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala
Industri och produktion
Innovation och implementering Klassrum Lund
Produktionsekonomi Klassrum Uppsala
Industridesign
Rum, plats, mobilitet Klassrum Lund
Livsmedelsteknik
Foodscapes 1 Klassrum Lund
Foodscapes 2 Klassrum Lund
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Livmedelsetik Distans Distans
Livsmedelstillsyn - magisterprogram Distans Distans
Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energisystemplanering Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling i energibranschen Klassrum Uppsala

Kontaktuppgifter

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön