Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Högskola / Universitet
Djur / Natur
Skogsbruk Utbildningsform Längd Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Klassrum Värnamo
Naturvetenskap
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Gröna tak - grundläggande koncept och användning Distans Distans
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektur och text Klassrum Uppsala
Markbyggnad - Material och projektering Klassrum Lund
Markprojektering Klassrum Flera orter (2)
Planeringens grunder Klassrum Lund
Projektledning för landskapsingenjörer 2 Klassrum Uppsala
Skogens och landskapets governance Klassrum Lund
Studio Landskapsplanering Klassrum Uppsala
Studio - Form och landskapskaraktär Klassrum Uppsala
Studio - Planering och gestaltning av boendemiljö Klassrum Uppsala
Vegetationsbyggnad - material och projektering Klassrum Lund
Vegetationsdesign Klassrum Lund
Arkitektprogrammet
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Lund
Bygg / Anläggning
Byggnadskonstruktion A Klassrum Lund
Markbyggnad Klassrum Lund
Data / IT
Systemvetenskap
Systemanalys med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Analys av skogslandskap Klassrum Lund
Animalieproduktion Idisslare Klassrum Uppsala
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - förutsättningar Distans Distans
De vilda djurens ekologi i en föränderlig värld - utmaningar Distans Distans
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurfysiologi Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djurmiljö Klassrum Uppsala
Djurskydd - kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd och djurvälfärd Distans Distans
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag Klassrum Lund
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Fiskekologi Distans Distans
Fiskevård Distans Distans
Genetik och Avel Klassrum Uppsala
GIS för skog och landskap Klassrum Lund
Global animalieproduktion Klassrum Uppsala
Husdjurens fysiologi och histologi Klassrum Uppsala
Hållbar akvakultur Distans Distans
Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Klassrum Uppsala
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Hästens utfodring Distans Distans
Internationell skogspolicy Klassrum Umeå
Marknadsinriktad nötköttsproduktion Distans Distans
Markvetenskap för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Pomologi - odling, förökning och växtskydd Distans Distans
Praktiskt skogsbruk Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Skador på skog och träd i stadsmiljö Klassrum Lund
Skogens biomaterial Klassrum Umeå
Skogens djur Distans Distans
Skogens ekologi och produktionsförmåga Klassrum Uppsala
Skogens skötsel, planering och hälsa Klassrum Umeå
Skogens värdekedja Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig Ekologi Klassrum Umeå
Skoglig marklära och klimatologi Klassrum Umeå
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd Klassrum Umeå
Skoglig produktion och miljö Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder Klassrum Lund
Skogsbruk och skogens produkter Klassrum Uppsala
Skogsekologi och skogsskötsel för hållbart skogsbruk Distans Distans
Styrning av skogliga arbetsprocesser Klassrum Umeå
Teknik och byggnadsfunktion i djurstallar Klassrum Uppsala
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Växtbiologi - för framtidens skogsbruk Klassrum Umeå
Agronom
Agroforestry Klassrum Lund
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Grovfoder - odling och utfodring Distans Distans
Hållbar matproduktion Distans Distans
Internationell landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Introduktion till landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Introduktionskurs Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans Distans
Jordbrukets och landsbygdens historia Klassrum Uppsala
Landsbygder i klimatomställning Klassrum Uppsala
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Lund
Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet Klassrum Uppsala
Lokala perspektiv Klassrum Uppsala
Människor, djur, ekosystem One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Praktik - Landsbygdsföretag Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskaplig teori för landsbygdsutvecklare Klassrum Uppsala
Djurvårdare
Didaktik för ridlärare Klassrum Flera orter (2)
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 Klassrum Uppsala
Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod Klassrum Uppsala
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Klassrum Uppsala
Fodervetenskap och husdjurens näringslära Klassrum Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans Distans
Grundläggande husdjursgenetik och avel Distans Distans
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Husdjurens genetik och avel Klassrum Uppsala
Hästens biologi Klassrum Uppsala
Hästens biologi II Klassrum Flera orter (2)
Pedagogik och ledarskap i hästverksamhet II Klassrum Flera orter (2)
Renens biologi och renskötsel Distans Distans
Ridkonst och hästhantering ridhäst II Klassrum Hallstahammar
Ridkonst och hästhantering - islandshäst II Klassrum Krokom
Ridkonst och hästhantering - ridhäst III Klassrum Hallstahammar
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst I Klassrum Hallstahammar
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i hippologi, G2E Klassrum Hallstahammar
Travsport och hästhantering II Klassrum Krokom
Travsport och hästhantering III Klassrum Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning II Klassrum Flera orter (2)
Skogsbruk
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter Distans Distans
GIS och skoglig fjärranalys Klassrum Umeå
Lantmästarprogrammet Klassrum Lund
Planering och analys med Heurekasystemet ett skogligt beslutsstödsystem Distans Distans
Självständigt arbete i skogsvetenskap, G2E Klassrum Umeå
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Lund
Skogen, marken, maskinen Klassrum Skinnskatteberg
Skoglig driftsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skogliga ekonomiska analyser Klassrum Umeå
Skogsgården Företaget Klassrum Skinnskatteberg
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Flera orter (2)
Skogsskötsel 1 Klassrum Skinnskatteberg
Skogsskötsel 2 Klassrum Skinnskatteberg
Skogsskötsel och naturvårdsbiologi Klassrum Umeå
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Träd och skogsekologi Klassrum Uppsala
Trädbiologi, genetik och evolution Klassrum Umeå
Trädgård
Botanik Klassrum Lund
Botanik och växtkännedom Klassrum Lund
Designföretaget företagande inom landskap och trädgård Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hortonom Klassrum Lund
Hälsoträdgårdar Klassrum Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi Klassrum Uppsala
Introduktionskurs för landskapsingenjörer, och växtkunskap Klassrum Uppsala
Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Landskapsförvaltning Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Marken som växtplats och markbyggnad Klassrum Uppsala
Material - konstruktion och projektering Klassrum Lund
Miljödiskurser och kommunikation Klassrum Lund
Möte med landskap 1 Klassrum Lund
Möte med landskap 2 Klassrum Lund
Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap Klassrum Lund
Pomologi - skörd, lagring och förädling Distans Distans
Praktikkurs för landskapsingenjörer Klassrum Uppsala
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Klassrum Lund
Produktion och förädling av frukt, bär och vin Klassrum Lund
Projektkurs trädgård Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Skötsel av grönytor och naturmarker Klassrum Lund
Stadsodling och social interaktion Klassrum Lund
Studieresa inom landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Trädgårdar i vård, introduktionskurs Distans Distans
Trädgårdsdesignens metod och material Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Lund
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv Klassrum Lund
Trädvård Klassrum Lund
Urban landskapsdesign Klassrum Lund
Urbanekologi och växtkännedom Klassrum Uppsala
Utemiljö kvalitet och uppföljning Klassrum Uppsala
Utökad växt- och ståndortskännedom Klassrum Lund
Vinodling Klassrum Uppsala
Växt- och marklära för landskapsingenjörer Klassrum Lund
Växtkomposition Klassrum Lund
Växtproduktion - mark och grödor Klassrum Uppsala
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Klassrum Uppsala
Växtskydd, grundkurs Klassrum Lund
Växtteknik Klassrum Lund
Veterinär
Djurens anatomi och fysiologi Klassrum Uppsala
Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård Klassrum Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi Klassrum Uppsala
Epidemiologi, biostatistik och vetenskaplig metodik i djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Farmakologi och toxikologi Klassrum Uppsala
Försöksdjursmedicin Klassrum Uppsala
Hästens rörelseapparat - kliniskt tillämpad och komparativ anatomi Klassrum Uppsala
Klinisk propedeutik och bilddiagnostik Klassrum Uppsala
Livsmedelssäkerhet Klassrum Uppsala
Näringsfysiologi och fodervetenskap Klassrum Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 Klassrum Uppsala
Speciell patologi Klassrum Uppsala
Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård Klassrum Uppsala
Vetenskapligt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Vårdhygien Klassrum Uppsala
Viltvård och jakt
Viltförvaltning och viltvård Distans Distans
Ekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Företagsbeslut & mikroekonomi Klassrum Uppsala
Företagsekonomi för hästverksamhet II Klassrum Flera orter (2)
Företagsekonomi och livsmedelskedjan Klassrum Uppsala
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I Klassrum Lund
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs Klassrum Uppsala
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans Distans
Introduktionskurs i agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Introduktionskurs i företagsekonomi och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Jägmästare Klassrum Uppsala
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skogsekonomi Klassrum Umeå
Trädgårdsföretaget Klassrum Lund
Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning Klassrum Lund
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi och hållbar innovation Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Ekonometri och programmering Klassrum Uppsala
Introduktion till makroekonomi Klassrum Uppsala
Jordbrukspolitik och internationell handel Klassrum Uppsala
Mikroekonomi I med matematik Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II - Företag och samhälle Klassrum Uppsala
Miljöekonomisk översiktskurs Klassrum Uppsala
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö Klassrum Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Djurhållningens teknologi Klassrum Lund
Grönblå infrastruktur Klassrum Flera orter (2)
Ingenjör
Civilingenjör
Maskinteknik i lantbruket Klassrum Lund
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Uppsala
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Marknadsföring av trädgård och landskap Klassrum Lund
Marknadsföring och organisation Klassrum Umeå
Ledarskap / Organisation
Entreprenörskap och hållbar utveckling - organisationsteori II Klassrum Uppsala
Entreprenörskap och landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Landskapsföretaget från marknad till affärsidé Klassrum Lund
Organisationsteori I Klassrum Uppsala
Projektledning för landskapsingenjörer 1 Klassrum Uppsala
Socialt hållbart ledarskap Klassrum Lund
Naturvetenskap
Biogas i det hållbara samhället Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap Klassrum Lund
Biologi
Animalieproduktion I Klassrum Lund
Animalieproduktionens driftledning och system Klassrum Lund
Antrozoologi Klassrum Uppsala
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Biokemi och intermediär ämnesomsättning Klassrum Uppsala
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Biologi Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Biologisk mångfald i sötvatten Klassrum Uppsala
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Djurens fysiologi Klassrum Uppsala
Djurparksdjurens beteende Distans Distans
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi för miljö och vatten Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologisk zoologi och entomologi Klassrum Umeå
Energisystemens biogeokemiska förutsättningar Klassrum Uppsala
Etologi och anatomi Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi 2 Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd Klassrum Uppsala
Evolution och ekologi Klassrum Uppsala
Evolution och ekologi för djurvetare Distans Distans
Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning Klassrum Uppsala
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Genetik Klassrum Uppsala
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande ekologi Klassrum Lund
Grundläggande och tillämpad ekologi Klassrum Lund
Hund- och kattetologi Distans Distans
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Klassrum Lund
Hållbar markförvaltning i agroekosystem Klassrum Lund
Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv Klassrum Lund
Hästhållning i landsbygdsföretag Distans Distans
Independent project in Biology, G2E Klassrum Lund
Insekternas mångfald och bevarande Distans Distans
Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Kryptogamer och naturvård Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi, kvalitetsledning och livsmedelslagstiftning Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Marken som växtplats och växtkännedom 3 Klassrum Uppsala
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Mikrobiom - en introduktion till mikroorganismernas fascinerande värld Distans Distans
Molekylär cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest - Biology and Technology Distans Distans
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skog nyttjande och värden Klassrum Umeå
Skoglig ekologi och botanik Klassrum Umeå
Skogs- och landskapsekologi Klassrum Lund
Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi Distans Distans
Tillämpad Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Träd, struktur och funktion Klassrum Lund
Vertebratzoologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi Klassrum Uppsala
Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv Distans Distans
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtfysiologi Klassrum Uppsala
Växtfysiologi, grundkurs Klassrum Lund
Växtförädling och växtfysiologi Klassrum Lund
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Zoosystematik och anatomi Klassrum Uppsala
Kemi
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Grundläggande kemi I Klassrum Uppsala
Kemi, ekologi och statistik Klassrum Lund
Livsmedelskemi och livsmedelsfysik Klassrum Uppsala
Organisk kemi med energitillämpningar Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets och biomassans kemi I Klassrum Umeå
Skogsekosystemets och biomassans kemi II Klassrum Umeå
Termokemisk omvandling Klassrum Uppsala
Matematik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande matematisk statistik Klassrum Uppsala
Matematisk statistik med skogliga tillämpningar Klassrum Umeå
Vetenskapsteori och metod Klassrum Umeå
Miljö
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
Geologi och hydrologi Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? Distans Distans
Kvalitets- och miljöledning Klassrum Uppsala
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation introduktion Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning metoder och tillämpning Klassrum Uppsala
Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs Distans Distans
Perspektiv på hållbarhet Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Skog, skogssektorn och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
System- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring Distans Distans
Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Grundkurs - Livsmedelsvetenskap Klassrum Uppsala
Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv Klassrum Uppsala
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion Distans Distans
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Geografi
Geografiska informationssystem Klassrum Uppsala
Statistik
Grundläggande statistik för biologer Klassrum Uppsala
Statistik A - Grundläggande statistik Distans Distans
Statistik B - Regressions- och variansanalys Distans Distans
Statsvetenskap
Hållbarhetens politik och praktik Klassrum Uppsala
Teknik
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Självständigt arbete i energisystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, G2E Klassrum Umeå
Livsmedelsteknik
Livsmedelsmikrobiologi Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energi och miljö Klassrum Uppsala
Energi- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Energisystemens miljöpåverkan Klassrum Uppsala
Introduktion till energisystem Klassrum Uppsala
Projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Vård / Omsorg
Allmän sjukdomslära Klassrum Uppsala
Medicin
Populationsmedicin Klassrum Uppsala
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Advanced Landscape Architecture Theory and Professional Practice Klassrum Lund
Digital Landskapsvisualisering Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans Distans
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice Klassrum Lund
Landskapsarkitekten i praktiken Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Klassrum Lund
Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik Klassrum Uppsala
Landskapsplanering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Planering, projektkurs storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB Klassrum Lund
Planeringsprojekt - Transformation av urbana landskap Klassrum Lund
Rum, plats, mobilitet Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Studio Vattenmiljöer och landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Klassrum Uppsala
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Klassrum Uppsala
Arkitektprogrammet
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Lund
Djur / Natur
AFEPAs praktikkurs Klassrum Uppsala
Att forska i skog - vetenskapsmetodik Distans Distans
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Forest Ecosystem Ecology Klassrum Umeå
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap ett hållbarhetsperspektiv Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap vetenskapligt perspektiv Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap - masterprogram Klassrum Uppsala
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Principer för fiskerivetenskap Klassrum Uppsala
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Klassrum Umeå
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Skogshistoria - människans nyttjande av skogen och vegetationens dynamik Klassrum Umeå
Skogsindustriell försörjningsstrategi Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram Klassrum Umeå
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd Klassrum Lund
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Advanced Practice Klassrum Lund
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Agroecology and Sustainability of Production Systems Klassrum Lund
Agroecology Basics Klassrum Lund
Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem Distans Distans
Food Planning Klassrum Lund
Forskningsprocessen: kvalitativa metoder, dataanalys och akademiskt skrivande Klassrum Uppsala
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Klassrum Lund
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Landsbygd, försörjning och genus Klassrum Uppsala
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Klassrum Uppsala
Naturresursernas organisering och samhällsstyrning Klassrum Uppsala
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Projekt och kommunikation i den agrara sektorn Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Klassrum Uppsala
Utformning av avelsprogram Klassrum Uppsala
Djurvårdare
Avancerad djurnutrition Klassrum Uppsala
Avancerad djurvälfärd och djurskydd Klassrum Uppsala
Djurnutrition och djurvälfärd Klassrum Uppsala
Marinbiologi
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Klassrum Uppsala
Skogsbruk
Euroforester - masterprogram Klassrum Lund
Globala skogar och beslut om markanvändning Klassrum Lund
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Distans Distans
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Project based research training Klassrum Lund
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Skoglig ekologi och hållbar skötsel - masterprogram Klassrum Umeå
Skoglig fjärranalys Distans Distans
Skoglig modellering för hållbar skogsskötsel Klassrum Lund
Skogsbruk med många mål Distans Distans
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Klassrum Flera orter (3)
Skötsel av tempererade skogar Klassrum Lund
Uthålligt skogsbruk i södra Sverige Klassrum Lund
Trädgård
Agroecology - Master's Programme Klassrum Lund
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap Klassrum Lund
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Designprojekt - Avancerad Växtkomposition Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Foodscapes 1 Klassrum Lund
Foodscapes 2 Klassrum Lund
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Gestaltning genom förvaltning Klassrum Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Hälsofrämjande utomhusmiljöer Distans Distans
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation Masters Programme Klassrum Uppsala
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Klassrum Lund
Innovation och implementering Klassrum Lund
Introduktion till landskapsarkitektur Klassrum Lund
Landscape Architecture Practice Klassrum Lund
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Nature Based Interventions Distans Distans
Project Management and Process Facilitation Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Avancerad växtgestaltning Klassrum Uppsala
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Tema kurs 2023 Klassrum Lund
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Flera orter (2)
Urban Ecology for the Development of Sustainable Living Distans Distans
Utomhusmiljöer för barn och ungdom Distans Distans
Växt-mikrobinteraktioner Klassrum Uppsala
Veterinär
Klinisk veterinärmedicin Klassrum Uppsala
Klinisk veterinärmedicin inom tilläggsutbildningen Klassrum Uppsala
Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i veterinärmedicin, A2E Klassrum Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk propedeutik Klassrum Uppsala
Ekonomi
Experimentella metoder i ekonomi Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Finans / Analys / Kredit
Investering och finansiering Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Den internationella skogssektorn - Struktur och politik Klassrum Flera orter (2)
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Distans, Klassrum Flera orter (2)
Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning Klassrum Uppsala
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Product Development and Innovation Systems in Horticulture Klassrum Lund
Produktionsekonomi Klassrum Uppsala
Research methods Master level distance course Distans Distans
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi I Klassrum Uppsala
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II Klassrum Uppsala
Analytiska metoder Klassrum Uppsala
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects Klassrum Uppsala
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Förvaltning av Biologiska Resurser Klassrum Uppsala
Makroekonomisk teori Klassrum Uppsala
Mikroekonomisk teori Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Förberedande utbildningar
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Avfallshantering Klassrum Uppsala
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar Distans Distans
Logistik Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Hälsa / Friskvård
Kost och näringslära
Självständigt arbete i food studies Klassrum Lund
Kommunikation / Media
Praktikkurs i miljökommunikation Klassrum Uppsala
Marknadsföring / PR
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Klassrum Uppsala
Marknadsföring, ansvarstagande och etik Klassrum Uppsala
Marknadsföringsperspektiv för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och hållbarhet Klassrum Uppsala
Projektledning
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Naturvetenskap
Hållbart lantbruk genom smart odling Distans Distans
Biologi
Antrozoologi i praktiken Distans Distans
Avancerad växtförädling och genetiska resurser Klassrum Lund
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control Klassrum Lund
Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador Distans Distans
Ekologi för fiskevård Klassrum Uppsala
Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap Klassrum Uppsala
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Klassrum Uppsala
Genomanalys Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för ingenjörer Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Klassrum Uppsala
Horticultural Systems and Future Challenges Klassrum Lund
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (2)
Independent project in Biology, A2E Klassrum Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Klassrum Lund
Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Klassrum Flera orter (2)
Inventeringsmetoder för vilt och fisk Klassrum Umeå
Kvalificerad praktik 2 Klassrum Uppsala
Laktationsbiologi Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Klassrum Lund
Människa och fysisk miljö Klassrum Lund
Practical research training Klassrum Lund
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Självständigt arbete i bioinformatik, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel Distans Distans
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
Säker näring i kretslopp Klassrum Uppsala
Tillämpad växtbioteknologi Klassrum Lund
Viltbiologi Klassrum Lindesberg
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (3)
Växtpatologi Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder Klassrum Uppsala
GIS and Geographic Analysis Klassrum Uppsala
Mark, vatten och miljö - masterprogram Klassrum Uppsala
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Kemi
Miljögeokemi Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Miljö
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Att skapa hållbara framtider - en introduktion till framtidsstudier och scenariometoder Klassrum Uppsala
Hydrologiska processer i mark-växtekosystem Klassrum Uppsala
Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter Klassrum Uppsala
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Kommunikationsteori och strategi Klassrum Uppsala
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Kvalificerad praktik för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljöförvaltning i Europa Distans Distans
Miljökommunikation - masterprogram Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Uppsala
Miljöperception och upplevelse Distans Distans
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Nature and Animal Assisted Interventions Distans Distans
Plats, aktivitet och individens utveckling Distans Distans
Samhälle och miljö Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Klassrum Uppsala
Små avloppssystem, näringsåterföring och slambehandling Klassrum Uppsala
Världens jordmåner och hållbar vatten- och markanvändning Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Food and Landscape Klassrum Lund
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Livmedelsetik Distans Distans
Livsmedelstillsyn - magisterprogram Distans Distans
Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Research training food science Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Forskningsprocessens kontext och process I: teorier och metoder Klassrum Uppsala
Forskningsprocessens kontext och process II: teorier och metoder Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder Distans Distans
Tillämpad populationsekologi Klassrum Umeå
Statsvetenskap
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs Klassrum Lund
Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Klassrum Lund
Stadens utmaningar Klassrum Lund
Teknik
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer Klassrum Uppsala
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Val av VA-system Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energimarknadsanalys Klassrum Uppsala
Energisystemplanering Klassrum Uppsala
Examensarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Fördjupande projektarbete i energisystem Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling i energibranschen Klassrum Uppsala
Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön