SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Högskola / Universitet
Djur / Natur
Skogsbruk Utbildningsform Längd Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Jälla (Uppsala) Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Reftele (Gislaved) Klassrum Gislaved
Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom) Klassrum Krokom
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Bygg / Anläggning
Bygg
Material konstruktion och projektering Klassrum Lund
Djur / Natur
Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Animalieproduktion idisslare Klassrum Uppsala
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurmiljö Klassrum Uppsala
Djurparksdjurens beteende Distans Distans
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Djurskydd kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Djurskydd och djurvälfärd Distans Distans
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Djurskydd, djuretik och vetenskaplig metod Klassrum Uppsala
Djurskydd, djurvälfärd och djuretik Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Fodervetenskap och husdjurens näringslära Klassrum Uppsala
Fårproduktion och landskapsvård Distans Distans
Förmedling av skogs- och jordbruksfastigheter Distans Distans
Genetik och Avel Klassrum Uppsala
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
GIS för skog och landskap Klassrum Lund
Global animalieproduktion Klassrum Uppsala
Grovfoder - odling och utfodring Distans Distans
Grundläggande husdjursgenetik och avel Distans Distans
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Husdjurens fysiologi och histologi Klassrum Uppsala
Husdjurens genetik och avel Klassrum Uppsala
Hållbar akvakultur Distans Distans
Hästens biologi Klassrum Uppsala
Hästens utfodring Distans Distans
Internationell skogspolicy Klassrum Umeå
Internationell skogspolicy Klassrum Uppsala
Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet Klassrum Umeå
Marknadsinriktad nötköttsproduktion Distans Distans
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Molekylär och mikrobiell ekologi Klassrum Uppsala
Planering och analys av skogens ekosystemtjänster Klassrum Umeå
Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem Distans Distans
Renens biologi och renskötsel Distans Distans
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Skador på skog och träd i stadsmiljö Klassrum Lund
Skogens biomaterial Klassrum Umeå
Skogens och landskapets governance Klassrum Lund
Skoglig planering Klassrum Umeå
Skoglig planering Klassrum Uppsala
Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder Klassrum Lund
Skogs- och landskapsplanering Klassrum Lund
Skogsbruk och skogens produkter Klassrum Uppsala
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Umeå
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Uppsala
Skogsskötsel på bestånds- och landskapsnivå Klassrum Lund
Styrning av skogliga arbetsprocesser Klassrum Umeå
Svampar och insekter i den brukade skogen Klassrum Uppsala
Verksamhetsstyrning Distans Distans
Verksamhetsstyrning Klassrum Umeå
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Agronom
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Agroforestry Klassrum Lund
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Entreprenörskap och landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Hållbar hästhållning i landsbygdsföretag Distans Distans
Hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Internationell landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans Distans
Jordbrukets och landsbygdens historia Klassrum Uppsala
Landsbygder i klimatomställning Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Social hållbarhet i arbetsliv, företagande och samhälle Distans Distans
Lantmätare
Lantmästarprogrammet Klassrum Lund
Skogsbruk
GIS och skoglig fjärranalys Klassrum Umeå
Jägmästare Klassrum Umeå
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Lund
Skog, skogssektorn och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Trädgård
Gröna tak - grundläggande koncept och användning Distans Distans
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Hållbar matproduktion Distans Distans
Hälsoträdgårdar Klassrum Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Klassrum Lund
Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap Klassrum Lund
Pomologi - odling, förökning och växtskydd Distans Distans
Pomologi - skörd, lagring och förädling Distans Distans
Projektkurs trädgård Klassrum Lund
Rumsväxter Distans Distans
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Stadsodling och social interaktion Klassrum Lund
Träden i staden Klassrum Uppsala
Trädgårdar i vård, introduktionskurs Distans Distans
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Lund
Trädgårdsväxternas gröna kulturarv Klassrum Lund
Trädvård Klassrum Lund
Urban landskapsdesign Klassrum Lund
Utökad växt- och ståndortskännedom Klassrum Lund
Vegetationsdesign Klassrum Lund
Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion Klassrum Lund
Växtkomposition Klassrum Lund
Växtteknik Klassrum Lund
Veterinär
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk klinisk genomik Distans Distans
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Jordbruksekonomi, policy och handel Klassrum Uppsala
Nationalekonomisk analys av hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Driva och utveckla företag - företagsekonomi i praktiken Klassrum Lund
Ekonomisk analys av skogliga problem Klassrum Umeå
Ekonomistyrning II Klassrum Uppsala
Företagsledning inom skog och landskap Klassrum Lund
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Ledning av organisationer och projekt Klassrum Umeå
Marknadsföring av trädgård och landskap Klassrum Lund
Organisationsteori I Klassrum Uppsala
Organisationsteori II: förändring och resiliens Klassrum Uppsala
Redovisning II Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Lund
Skogsekonomi Klassrum Umeå
Socialt hållbart ledarskap och rådgivning Klassrum Lund
Nationalekonomi
Introduktion till makroekonomi Klassrum Uppsala
Mikroekonomi I med matematik Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II Klassrum Uppsala
Mikroekonomi III Klassrum Uppsala
Nationalekonomiska metoder Klassrum Uppsala
Nationalekonomiska perspektiv på jordbruk och miljö Klassrum Uppsala
Naturresurs- och miljöekonomi Klassrum Uppsala
Tillämpningar av teori och metod i jordbruksekonomi Klassrum Uppsala
Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Arbetsmiljön inom lantbruk och trädgårdsnäring Distans Distans
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Grönblå infrastruktur Distans Distans
Grönblå infrastruktur Distans Distans
Maskinteknik i lantbruket Klassrum Lund
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Lund
System- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Ingenjör
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Lund
Byggnadsteknik
Byggnadskonstruktion A Klassrum Lund
Juridik
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Naturvetenskap
Mänskliga dimensioner av naturresursförvaltning Klassrum Umeå
Skoglig driftsledning Klassrum Skinnskatteberg
Skogsbruk - styrning och ekonomi Klassrum Uppsala
Skogsgården Företaget Klassrum Skinnskatteberg
Biologi
Animalieproduktionens driftledning och system Distans Distans
Antrozoologi Klassrum Uppsala
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Biologisk mångfald i sötvatten Klassrum Uppsala
Botanik, plantskoleproduktion och ståndortskunskap Klassrum Lund
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Djurens fysiologi Klassrum Uppsala
Djurfysiologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologisk zoologi och entomologi Klassrum Umeå
Ekologiska störningar i skogar - skötselutmaningar i ett förändrat klimat Klassrum Umeå
Etologi teori och tillämpning Klassrum Uppsala
Etologi och antrozoologi Klassrum Uppsala
Evolution och ekologi för djurvetare Distans Distans
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Genetik Klassrum Uppsala
Genetik, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Grundläggande ekologi Klassrum Lund
Grundläggande och tillämpad ekologi Klassrum Lund
Hund- och kattetologi Distans Distans
Hydroponiska system inom trädgårdsodling och i offentlig miljö Klassrum Lund
Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv Klassrum Lund
Hållbarhetens ekologi: Maten, skogen, staden och klimatet. Klassrum Uppsala
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv Klassrum Uppsala
Insekternas mångfald och bevarande Distans Distans
Introduktionskurs - biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Kryptogamer och naturvård Distans Distans
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest biologi och teknologi Distans Distans
Produktion och förädling av frukt, bär och vin Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Lund
Skogens ekologi och produktionsförmåga Klassrum Uppsala
Skoglig ekologi och botanik Klassrum Umeå
Skogs- och landskapsekologi Klassrum Lund
Skogsekologi och naturvård Klassrum Umeå
Svampkunskap - fortsättningskurs i mykologi Distans Distans
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Tillämpad Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Tillämpad trädförädling och bioteknologi Klassrum Umeå
Träd och skogsekologi Klassrum Uppsala
Trädbiologi, genetik och evolution Klassrum Umeå
Vertebratzoologi Klassrum Uppsala
Viltförvaltning och viltvård Distans Distans
Växtbiologi Klassrum Uppsala
Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv Distans Distans
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtfysiologi Klassrum Uppsala
Växtförädling och växtfysiologi Klassrum Lund
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtproduktion - mark och grödor Klassrum Uppsala
Växtproduktion - ogräs och växtskadegörare Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Zoosystematik och anatomi Klassrum Uppsala
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets och biomassans kemi I Klassrum Umeå
Skogsekosystemets och biomassans kemi II Klassrum Umeå
Matematik
Grundläggande matematisk statistik Klassrum Uppsala
Vetenskapsteori och metod Klassrum Umeå
Miljö
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Energi och miljö Klassrum Uppsala
Geologi och hydrologi Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Hållbarhetsperspektiv på nutida fiske. Vart har alla fiskarna tagit vägen? Distans Distans
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Miljödiskurser och kommunikation Klassrum Lund
Miljökonsekvensbeskrivning och miljökommunikation introduktion Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning, miljökommunikation och naturvägledning metoder och tillämpning Klassrum Uppsala
Naturvägledning för yrkesverksamma - praktisk och teoretisk grundkurs Distans Distans
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Restaurang
Mat / Dryck
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Human nutrition och fysiologi Klassrum Uppsala
Livsmedelsmikrobiologi Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Maten i dagens och morgondagens samhälle - en introduktion Distans Distans
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Skoglig ekonomisk analys och virkesmarknad Klassrum Uppsala
Statistik
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande matematik och statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik för biologer Klassrum Uppsala
Grundläggande statistik med tillämpningar inom naturvetenskap Klassrum Lund
Statistik B - Regressions- och variansanalys Distans Distans
Teknik
Biogas i det hållbara samhället Klassrum Uppsala
Energi- och livscykelanalys Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknik
Livsmedelskemi och livsmedelsfysik Klassrum Uppsala
Livsmedelstoxikologi och riskbedömning Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Lund
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Djur / Natur
Animal science - master´s programme Klassrum Uppsala
Avancerad djurnutrition Klassrum Uppsala
Avancerad djurvälfärd och djurskydd Klassrum Uppsala
Avancerad geografisk modellering i GIS Distans Distans
Avancerad geografisk modellering i GIS Klassrum Umeå
Besättningsutredning inklusive försöksdjursvetenskap Klassrum Uppsala
Djurnutrition och djurvälfärd Klassrum Uppsala
Djurvälfärd, djurskydd och etologi Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Euroforester Klassrum Lund
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder och projekt inklusive försöksdjurskunskap Klassrum Uppsala
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Husdjursvetenskap vetenskapligt perspektiv Klassrum Uppsala
Hållbar skogsskötsel analys och anpassningar Klassrum Lund
Livmedelsetik Distans Distans
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Operativ styrning av virkesleveranser Distans Distans
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Klassrum Umeå
Råvaruegenskaper och förädlingsprocesser Distans Distans
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig bioekonomi- Masterprogram Klassrum Uppsala
Skoglig råvaruförsörjning - Masterprogram - Campus Klassrum Umeå
Skoglig råvaruförsörjning Distans Distans Distans
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Distans Distans
Skogshistoria - människans nyttjande av skogen och vegetationens dynamik Klassrum Umeå
Skogsindustriell försörjningsstrategi Distans Distans
Skogsindustriell försörjningsstrategi Klassrum Umeå
Studio - Utforskande metoder för att möta aktuella samhällsutmaningar Klassrum Uppsala
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Utformning av avelsprogram Klassrum Uppsala
Agronom
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem Distans Distans
Agronom djur - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom företagsekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom landsbygdsutveckling - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom livsmedel - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom mark och växt - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom nationalekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Avancerad praktik Klassrum Lund
Avancerad praktik Klassrum Lund
Avancerad praktik Klassrum Lund
Avancerad praktik Klassrum Lund
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Grunderna i agroekologi Klassrum Lund
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 1 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Klassrum Uppsala
Landsbygd, försörjning och genus Klassrum Uppsala
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Klassrum Uppsala
Miljökommunikation - masterprogram Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Klassrum Lund
Lantmätare
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Marinbiologi
Hållbart fiske och hållbara akvatiska ekosystem Klassrum Uppsala
Skogsbruk
Hållbar förvaltning av boreala skogar Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Skogsskötsel - vetenskaplig grund Klassrum Umeå
Ädellovskog historia, ekologi och skötsel Klassrum Lund
Trädgård
Agroecology - Master's Programme Klassrum Lund
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Avancerad projektkurs i trädgårds- och jordbruksvetenskap Klassrum Lund
Bevarande av trädgårdar, parker och gestaltade landskap Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Food Planning Klassrum Lund
Foodscapes 1 Klassrum Lund
Foodscapes 2 Klassrum Lund
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Gestaltning genom förvaltning Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling av stadslandskapet, teorikurs Klassrum Lund
Hållbar utveckling av stadslandskapet, tillämpningskurs Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Klassrum Lund
Innovation och implementering Klassrum Lund
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Landscape Architecture Theory, Methodology & Practice Klassrum Lund
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Landskapsarkitektur: historia, teori och praktik Klassrum Uppsala
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Landskapsplanering i teori och praktik Klassrum Uppsala
Människa och fysisk miljö Klassrum Lund
Nature Based Interventions Distans Distans
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektledning och processstödjande Klassrum Lund
Självständigt arbete i food studies Klassrum Lund
Självständigt arbete i food studies Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Klassrum Lund
Stadens utmaningar Klassrum Lund
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio Vattenmiljöer och landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Avancerad växtgestaltning Klassrum Uppsala
Studio - Landscape architecture and urban space Klassrum Uppsala
Studio - Landskapsarkitektur för hållbar stadsbyggnadskonst Klassrum Uppsala
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Studioprojekt - Avancerad växtkomposition Klassrum Lund
Studioprojekt - Rum, plats, mobilitet Klassrum Lund
Studioprojekt - Storskaliga ingrepp i landskapet, landskapsanalys och MKB Klassrum Lund
Studioprojekt - Transformation av urbana landskap Klassrum Lund
Temakurs 2025 Klassrum Lund
Urban Ecology for the Development of Sustainable Living Distans Distans
Urban Forestry Förvaltning av stadens skog och träd Klassrum Lund
Utomhusmiljöer för barn och ungdom Distans Distans
Vetenskapliga metoder, verktyg och uppsatsskrivande Distans Distans
Veterinär
Djuromvårdnad - ett vetenskapligt perspektiv Klassrum Uppsala
Fördjupning inom djuromvårdnad med inriktning anestesisjukvård Klassrum Uppsala
Kurspaket A: Avancerad djuromvårdnad Vetenskaplighet och Anestesivård Klassrum Uppsala
Kurspaket B: Avancerad djuromvårdnad Rehabilitering Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i djuromvårdnad Klassrum Uppsala
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Uppsala
Veterinärmedicinsk rehabilitering - principer och vetenskapliga grunder Klassrum Uppsala
Ekonomi
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Experimentella metoder i ekonomi Klassrum Uppsala
Hållbara värdekedjor inom livsmedel och bioekonomi Distans Distans
Hållbarhetsrapportering och finansiell redovisning Klassrum Uppsala
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Investering och finansiering Klassrum Uppsala
Ledarskap och entreprenörskap i hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och förvaltning Klassrum Lund
Produktionsekonomi Klassrum Uppsala
Produktutveckling och innovationssystem inom trädgårdsområdet Klassrum Lund
Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder Distans Distans
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Klassrum Uppsala
Skoglig företagsekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Cost Benefit Analysis of Agricultural and Environmental Projects Klassrum Uppsala
Ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Förvaltning av Biologiska Resurser Klassrum Uppsala
Jordbruksekonomiska teman för hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Resurser, ekonomi och marknader Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Hållbar teknik för låg- och medelinkomstländer Klassrum Uppsala
Hållbar utveckling i energibranschen Klassrum Uppsala
Klimatisering och tekniska installationer i djurstallar Distans Distans
Livscykelanalys för miljö- och vattenteknik Klassrum Uppsala
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i teknologi, A2E Klassrum Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Klassrum Uppsala
Humaniora
Kulturvetenskap
Food and Landscape - Masters programme Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik Klassrum Uppsala
Juridik
Modellering för uthållig vattenförvaltning Klassrum Uppsala
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Hållbar marknadsföring i biobaserad sektor Klassrum Uppsala
Marknadsföring för hållbar utveckling i fiber- och livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Projektledning
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram Klassrum Lund
Naturvetenskap
Den globala skogssektorn Klassrum Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Inventeringsmetoder för biologisk mångfald Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Tillämpad populationsekologi Klassrum Umeå
Biologi
Agroekologi och hållbarhet i produktionssystem Klassrum Lund
Avancerad växtförädling och genetiska resurser Klassrum Lund
Bioinformatik Klassrum Uppsala
Diagnos, förebyggande och hantering av biotiska skogsskador Distans Distans
Ekologi för fiskevård Klassrum Uppsala
Experimental approaches in plant growth analysis and phenotyping Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Forskningspraktik Klassrum Lund
Forskningspraktik Klassrum Lund
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Forskningspraktik Klassrum Lund
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Forskningspraktik Klassrum Lund
Forskningspraktik Klassrum Uppsala
Genetic diversity and plant breeding Klassrum Uppsala
Genomanalys Klassrum Uppsala
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hortikulturella system och framtida utmaningar Klassrum Lund
Hållbar skogsskötsel och markanvändning i tropikerna Distans Distans
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Uppsala
Integrerade bekämpningsstrategier för hållbara odlingssystem Klassrum Lund
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Klassrum Lund
Introduktion till Växtbiologi för Hållbar Produktion Klassrum Uppsala
Kemisk ekologi för hållbar kontroll av skadeinsekter Klassrum Lund
Kurspaket Bioinformatik Klassrum Uppsala
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Ekologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Klassrum Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Miljörelaterade frågor i växtproduktion Klassrum Lund
Principer för fiskerivetenskap Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Självständigt arbete i bioinformatik, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i bioinformatik, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Klassrum Uppsala
Skogens ekosystemekologi Klassrum Umeå
Skoglig ekologi och hållbar skötsel - Masterprogram Klassrum Umeå
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skoglig naturvårdsbiologi Distans Distans
Skogsträdens skadegörare: interaktioner, ekologi och skötsel Distans Distans
Skötsel av tempererade skogar Klassrum Lund
Skötsel av vilt- och fisk populationer - masterprogram Klassrum Umeå
The ecology of cropping systems Klassrum Uppsala
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Lund
Tillväxt och Utveckling hos Växter Klassrum Uppsala
Tillämpad växtbioteknologi Klassrum Lund
Viltbiologi Klassrum Lindesberg
Växt-mikrobinteraktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Uppsala
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Lund
Växtpatologi Klassrum Uppsala
Geovetenskap
Mark, vatten och miljö - masterprogram Klassrum Uppsala
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, A2E Klassrum Uppsala
Miljö
Analys av miljödata 1 Distans Distans
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Hydrologiska processer i mark-växtekosystem Klassrum Uppsala
Introduktionskurs till miljökommunikation-Samhälle , socialt samspel och kommunikativa färdigheter Klassrum Uppsala
Kommunikationsteori och strategi Klassrum Uppsala
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Markanvändning och vattenvård för att minska övergödning Klassrum Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Miljögeokemi Klassrum Uppsala
Miljökonsekvensbeskrivning Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Skogliga hållbarhetsanalyser Klassrum Umeå
Restaurang
Mat / Dryck
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Avancerad human nutrition Klassrum Uppsala
Livsmedelslagstiftning och kvalitetsledning Klassrum Uppsala
Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala
Styrmedel för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Kvalificerad praktik för hållbar utveckling Distans Distans
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Teknik
Avfallshantering Klassrum Uppsala
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Energimarknadsanalys Klassrum Uppsala
Energisystemplanering Klassrum Uppsala
Enskilda avlopp och resursåtervinning Klassrum Uppsala
Förorenad mark - riskbedömning och åtgärder Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för ingenjörer Klassrum Uppsala
Geografiska informationssystem för miljö- och naturvetenskap Klassrum Uppsala
GIS and Geographic Analysis Klassrum Uppsala
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Independent Project in Technology, A2E Klassrum Lund
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Skoglig fjärranalys Distans Distans
Säker näring i kretslopp Klassrum Uppsala
Val av VA-system Klassrum Uppsala
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala
Livsmedelsteknik
Matsvinn - dagens problem och framtidens möjligheter Klassrum Uppsala
Möjligheter och utmaningar för hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Klassrum Uppsala

Kontaktuppgifter

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön