Visa allastudier.se som: Mobil

SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Eftergymnasialt
Natur / Djur
Lant- och skogsbruk Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Uppsala Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Värnamo Värnamo
Naturvetenskap
Biologi
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Livsmedel Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Agronomprogrammet Mark/Växt Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats Biologi och miljövetenskap Uppsala
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Grundläggande matematik och statistik för biologer Uppsala
Statistik för ekonomer Uppsala
Genusvetenskap
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme Uppsala
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Advanced Digital Landscape Analysis with GIS Lund
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv Distans
Biologiska system i landskapet Lund
Climate Change - Landscape in Transition Lund
Design project - Composition and Materiality Lund
Design Project - Site, Concept and Theory Lund
Dynamic Vegetation Design Lund
Experimentellt studentprojekt i landskapsarkitektur Uppsala
Formlära - Dialog med en plats Lund
Formlära – Gestaltning i grupp Uppsala
Färg- & formlära för trädgårdsingenjörer Lund
Hållbar skötsel av grönytor och naturmarker samt växtkännedom Uppsala
Hälsofrämjande utomhusmiljöer Distans
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme, Alnarp Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture- Master´s Programme Lund
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans
Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Outdoor Environments for Health and Well-being - Master´s Programme Distans
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master&#8 Uppsala
Independent project in Landscape Architecture, G2E Lund
Independent project in Landscape Architecture, G2E Lund
Inomhusträdgårdens material och design Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans
Landscape Analysis for People and Environment Studies Distans
Landskapets historia och växtkännedom 1 Uppsala
Landskapsarkitekten i praktiken Uppsala
Landskapsarkitekten i praktiken Uppsala
Landskapsarkitektens praktik Lund
Landskapsarkitektens praktik Lund
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Uppsala
Markprojektering Uppsala
Nature and Animal Assisted Interventions Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Outdoor environments for health and well-being - Master's programme Distans
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Lund
Praktikkurs för landskapsingenjörer och trädgårdsingenjör - design Lund
Projektkurs Trädgårdsdesign Lund
Research Methods for People and Environment Studies Distans
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E - Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Stadsrum för barn och unga Distans
Studieresa inom landskapsarkitektur Uppsala
Studio - Large scale landscape project Uppsala
Studio - Markprojektering Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Uppsala
Studio - staden Uppsala
Studio - Stadens offentliga rum Uppsala
Studio – Platsen i staden och växtkännedom 2 Uppsala
Studio – Urbanekologi för landskapsarkitektur Uppsala
Studio 1 - landskap som plan, verklighet och idé Lund
Studio 2 - Staden och boplatsen Lund
Studio 3 - Stora landskap Lund
The Cultural Heritage of Landscape Architecture Lund
Trädgårdens markbyggnad och projektering Lund
Trädgårdshistoria Lund
Urban Agriculture and Social Interaction Lund
Urbana mark-växtsystem och växtkännedom 4 Uppsala
Utomhusträdgårdens material och design Lund
Växtkännedom och vegetationsekologi Lund
Växtteknik Lund
Ekonomi / Försäljning
Aktuella teman inom tillämpad agrar ekonomi II Uppsala
Applied Econometrics Uppsala
Econometric Theory Uppsala
Ekonomi - hållbar utveckling Uppsala
Environmental Policy Uppsala
Mikroekonomi I med matematik Uppsala
Mikroekonomi med tillämpningar inom jordbruks- och miljöekonomi Uppsala
Miljöekonomisk översiktskurs Uppsala
Politisk utvärdering Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Självständigt arbete i Nationalekonomi, G2E Uppsala
Topics in Econometrics Uppsala
Ekonomi
Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Ekonomistyrning II Uppsala
Environmental Economics and Management Lund
Environmental Economics and Management Lund
Företagande 1 Uppsala
Företagande 2 Uppsala
Företagsekonomi för hästverksamhet I Krokom
Företagsekonomi för hästverksamhet I Hallstahammar
Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del II Lund
Företagsekonomiska forskningsmetoder Uppsala
Företagsstrategiska perspektiv Lund
Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans Distans
Innovation och Hållbar Utveckling Uppsala
Jägmästarprogrammet Umeå
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Uppsala
Lantbruksekonomi och driftsplanering Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Uppsala
Markbyggnads- och skötselekonomi Lund
Marknadsföring och organisation Umeå
Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G1E - Lantmästare - kandidatprogram Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Lund
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Lund
Skogens ekonomi Umeå
Trädgårdsingenjör: design - kandidatprogram Lund
Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Lund
Trädgårdsmarknaden Lund
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Uppsala
Nationalekonomi
Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) - masterprogram Uppsala
Hantverk
Bioenergy - Technology and Systems Uppsala
Byggnadsplanering Lund
Energisystem och energihushållning för landsbygdsföretag Lund
Independent Project in Technology, A2E Lund
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans
Logistik Uppsala
Markprojektering Lund
Projektarbete i energisystem Uppsala
Projektarbete i energisystem Uppsala
Självständigt arbete i energisystem Uppsala
Självständigt arbete i teknologi, A2E Umeå
Självständigt arbete i Teknologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Lund
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Uppsala
Systemanalys för hållbar utveckling Uppsala
Systemanalys för hållbar utveckling Uppsala
Systemanalys med energitillämpningar Uppsala
Teknologi, mark och klimat för odling Lund
Tillämpning i projektering, bygg och skötsel av utemiljö Lund
Trävetenskap och träteknologi Uppsala
Utformning av grönblå infrastruktur Lund
Växtproduktionens teknik och arbetsmiljö Lund
Hotell / Restaurang / Turism
Mat och dryck
Agronomprogrammet - Livsmedel Uppsala
Juridik
Beskattningsrätt Uppsala
Förvaltningsrättslig översiktskurs Distans
Handelsrättslig översiktskurs Uppsala
Miljörätt Uppsala
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Agricultural Economics and Management - Master´s Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Environmental Economics and Management - Master's Programme Uppsala
Horticultural Science - Master's Programme Lund
Horticultural Science - Master's Programme Lund
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Sustainable Food Systems - Master´s Programme Uppsala
Kultur / Humanistiska inriktningar
Historia
Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000 Uppsala
Kulturvetenskap
Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Landscape Architecture Lund
Landscape Architecture Lund
Landskapsarkitektprogrammet Alnarp Lund
Natur / Djur
Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Uppsala
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Forest Ecology and Sustainable Management Umeå
Genus och skogar: skötsel, policy och styrning Umeå
Hortikulturell Praktikkurs Lund
Hortikulturell Praktikkurs Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Marknadsinriktad virkesförsörjning Umeå
Ridkonst och hästhantering - islandshäst III Krokom
Ridkonst och hästutbildning - ridhäst II Hallstahammar
Självständigt arbete i hippologi, G2E Krokom
Självständigt arbete i hippologi, G2E Hallstahammar
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Lund
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Lund
Travhästens friskvård och uppträning II Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning I Hallstahammar
Verksamhetsförlagd utbildning I Krokom
Verksamhetsförlagd utbildning II Hallstahammar
Agronom
Environmental Communication and Management Uppsala
Environmental Communication and Management Uppsala
Djurvård och hästhållning
Animalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och gris Uppsala
Animalieproduktion * akvakultur, fjäderfä och gris Uppsala
Avel 1 Uppsala
Avel 2 Uppsala
Bevarandebiologi Uppsala
Djurens biologi 1 - biokemi Uppsala
Djurens nutrition Uppsala
Djurens utfodring Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Uppsala
Djurmiljö, djurvälfärd och byggnadsfunktion Uppsala
Djurskydd - kontroll och bedömning Uppsala
Etologi och antrozoologi 1 Uppsala
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Uppsala
Hippolog - Ridhäst Eslöv
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Uppsala
Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer Uppsala
Människor, djur, ekosystem – One Health i en globalt hållbar animalieproduktion Uppsala
Produktionsbiologi Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Uppsala
Små sällskapsdjur och försöksdjursvetenskap Uppsala
Lant- och skogsbruk
1900-talets jordbruksekonomi och politik Uppsala
Biogeofysik Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Umeå
Genuskompetens för skogssektorn Distans
Geografisk Informationsteknologi II Umeå
Independent Project in Agricultural science, A2E - Agroecology - Master´s Programme Lund
Jordbruket och samhället: distanskurs i agrarhistoria Distans
Kvalificerad agronompraktik 1 Uppsala
Kvalificerad agronompraktik 2 Uppsala
Lantbruksvetenskap för ekonomagronomer Uppsala
Lantbruksvetenskap för landsbygdsutvecklingsagronomer Uppsala
Lantbruksvetenskap för livsmedelsagronomer Uppsala
Lantbruksvetenskap för mark/växtagronomer Uppsala
Lantmästare - kandidatprogram Lund
Laserskanning och digital fotogrammetri i skogsbruket Distans
Marken i odlingen Uppsala
Marklära, hydrologi och meteorologi Umeå
Markvetenskap Uppsala
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Markvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Ekologi Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skogens biomaterial och teknologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skoglig mykologi och växtpatologi Uppsala
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Skoglig resurshushållning Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Umeå
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Lund
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i skogsvetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Nationell och internationell skogspolitik Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Umeå
Praktiskt skogsbruk Umeå
Precisionsodling i Europa - nya möjligheter Distans
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Umeå
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Umeå
Project based research training Lund
Project based research training Lund
Project based research training Lund
Project Management and Process Facilitation Lund
Projekt Vattenresurser Uppsala
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, A2E Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G1E - Lantmästare kandidatprogram Lund
Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017) Lund
Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Markvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E - Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Umeå
Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet Umeå
Skoglig affärskunskap och verksamhetsledning Skinnskatteberg
Skoglig planering Skinnskatteberg
Skoglig planering med PlanVis som beslutsstöd Umeå
Skoglig produktion och miljö Skinnskatteberg
Skogliga beslutsunderlag Skinnskatteberg
Skogliga hållbarhetsanalyser Umeå
Skogsbruk och virkesproduktion Uppsala
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Uppsala
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Umeå
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Lund
Skogsekosystemets kemiska grunder Umeå
Skogsmästarprogrammet Skinnskatteberg
Skogsteknologi och virkeslära Umeå
Styrning av skogliga värdekedjor Uppsala
Sverigeresa norr Umeå
Sverigeresa söder Lund
Tillämpad juridik för de areella näringarna med metodkunskap Lund
Vattenresursteknik Uppsala
Vattenresursteknik Uppsala
Viltförvaltning och viltvård Distans
Vägar och vatten Skinnskatteberg
Växtbiologi - för framtidens skogsbruk Umeå
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Lund
Trädgård
Agroecology - Master's programme Lund
Agroecology - Master's programme Lund
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - master´s programme Uppsala
Landskapsingenjörsprogrammet Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Uppsala
Övrigt inom natur / djur
Agronomprogrammet - husdjur Uppsala
Animal Science - Master's Programme Uppsala
Etologi och djurskydd - kandidatprogram Uppsala
Naturvetenskap
Euroforester - masterprogram Lund
Euroforester - masterprogram Lund
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Management of Fish and Wildlife Populations - Master's Programme Umeå
Biologi
Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna Lund
Animaliska livsmedel Uppsala
Bin, biodling och pollinering Uppsala
Bioinformatik Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Uppsala
Botanik och växtfysiologi Lund
Cellbiologi Uppsala
Chemical Ecology for Sustainable Insect Pest Control Lund
Djurskydd och författningskunskap Uppsala
Ekologi Uppsala
Ekologi Uppsala
Ekologi för miljö och vatten Uppsala
Ekologi för miljö och vatten Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Uppsala
Fältkurs i växtproduktion Uppsala
Grundläggande zoologi, evolution och husdjurens historia Uppsala
Horticultural Production Physiology Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Umeå
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Uppsala
Hästens beteendebiologi Distans
Hästens utfodring Distans
Independent project in Biology, A2E Lund
Independent project in Biology, A2E Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent project in Biology, A2E - Horticultural Science - Master´s Programme Lund
Independent project in Biology, G2E Lund
Independent project in Biology, G2E Lund
Kvalificerad praktik 1 Uppsala
Kvalificerad praktik 1 Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Uppsala
Kvalificerad praktik 2 Uppsala
Livsmedelsteknologi Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Uppsala
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i Biologi, A2E - Skogens ekologi och skötsel Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Skoglig genetik och växfysiologi Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i biologi, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Microbial Horticulture Lund
Mikrobiologi Uppsala
Naturvårdsbiologi Uppsala
Odling i trädgårdsföretag Lund
Odlingssystem i trädgårdsföretag Lund
Organismvärlden Uppsala
Postharvest - biologi och teknologi efter skörd Lund
Practical research training Lund
Practical research training Lund
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Umeå
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Umeå
Självständigt arbete i biologi - magisterarbete Uppsala
Självständigt arbete i biologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, A2E - Agronomprogrammet - mark/växt Uppsala
Självständigt arbete i biologi, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Lund
Självständigt arbete i Biologi, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Biologi, G2E Lund
Skogens djur Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Umeå
Sustainable Management of Boreal Forests Umeå
Sustainable Production Systems in a Global Perspective Lund
Träningsfysiologi och rehabilitering för prestation och skadeprevention Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Erasmus Mundus Plant Biology Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Genetisk och molekylär växtbiologi Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Skogsbioteknik Umeå
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Lund
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Lund
Växters kemi och biokemi Lund
Växtfysiologi Lund
Växtförädling och Växtskydd Lund
Växtförädling och Växtskydd Uppsala
Växtförädling och Växtskydd Umeå
Växtodling - marken och växterna Lund
Växtodlingens styrmedel med tillämpad juridik för de areella näringarna Lund
Växtproduktion Lund
Växtskydd och mikrobiologi Lund
Geovetenskap
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Soil, Water and Environment - Master's Programme Uppsala
Kemi
Allmän kemi och kemiska energikällor Uppsala
Analytisk naturproduktkemi Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Uppsala
Grundläggande kemi II Uppsala
Organisk kemi med energitillämpningar Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Kemi, G2E Uppsala
Miljö
Fältkurs i samverkan och lärande i naturresurshantering Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion – utmaningar och odlingssystemlösningar Uppsala
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - master Lund
Konflikt, demokrati och processledning Uppsala
Kvalitets- och miljöledning Uppsala
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Masterarbete i miljövetenskap, A2E - Vilt, fisk och miljö Umeå
Miljö- och djuretik Uppsala
Miljöanalys Uppsala
Miljöanalys Uppsala
Modellering för uthållig vattenförvaltning Uppsala
Praktisk tvärvetenskap Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, A2E - Masterprogrammet Sustainable Development Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Uppsala
Teknik
Examensarbete i energisystem Uppsala
Livsmedelsteknik
AFEPAs praktikkurs Uppsala
Projektledning för innovation i hållbara livsmedelssystem Lund
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - livsmedel Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Uppsala
Miljö och energiteknik
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans
Samhällsbyggnadsteknik
Förberedande webbaserad kurs: Att arbeta med lokal naturresursförvaltning i låginkomstländer Distans
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Uppsala
Landsbygdsutvecklingens praktik Uppsala
Naturresursförvaltning Uppsala
Organisering, ledarskap och lärande Uppsala
Politik och förvaltning Uppsala
Samhällsvetenskapliga metoder för landsbygdsutveckling Uppsala
Självständigt arbete i landsbygdsutveckling Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Uppsala
Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, G2E Uppsala
Vård / Medicin
Medicin
Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Uppsala
Veterinär
Anestesiologi och perioperativ vårdhygien Uppsala
Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad Uppsala
Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Uppsala
Farmakologi och toxikologi Uppsala
Färdighetsträning av kliniska moment Uppsala
Försöksdjursmedicin Uppsala
Häst inklusive livsmedelssäkerhet Uppsala
Infektionssjukdomar Uppsala
Kirurgiska vetenskaper Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Uppsala
Klinisk anatomi och klinisk propedeutik Uppsala
Klinisk veterinärmedicin Uppsala
Klinisk veterinärmedicin Uppsala
Livsmedelssäkerhet Uppsala
Livsmedelssäkerhet Uppsala
Medicinska vetenskaper Uppsala
Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära Uppsala
Produktionsdjur inklusive livsmedelssäkerhet Uppsala
Rehabilitering inom djuromvårdnad Uppsala
Rehabilitering vid sjukdom och skada hos sport- och sällskapsdjur Uppsala
Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 1 Uppsala
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Uppsala
Smådjur Uppsala
Speciell patologi Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Uppsala
Veterinär folkhälsovetenskap med tillämpad epidemiologi och epizootologi Uppsala
Veterinärprogrammet Uppsala

Visa alla

Hitta till utbildaren

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön