SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser idag och i framtiden. Vår huvuduppgift är att genom högkvalitativ forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys bidra till god livskvalitet och en ökad tillväxt, både här hemma och i världen.

Våra styrke- och profilområden berör livsviktiga frågor som genresurser och bioteknik, djurs och människors hälsa, klimat, ekosystemförändringar, hållbara produktionssystem, naturresursförvaltning, livsmedel, samhällsplanering och hållbar utveckling av stad och land.

Verksamheten är fördelad på ett 40-tal institutioner inom fyra fakulteter: fakulteten för landskaps-
planering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap,
fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap samt fakulteten för skogsvetenskap.
Totalt arbetar 2 800 människor vid SLU (helårsarbetskrafter).

Merparten av verksamheten är förlagd till de fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå.
Men forskning, utbildning och försöksverksamhet bedrivs på ett 30-tal platser över hela landet.

SLU:s mål för utbildning på grund- och avancerad nivå är att:

  • utbildningen uppfyller såväl högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav som samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden,
  • den är attraktiv och konkurrenskraftig både i ett nationellt och internationellt perspektiv,
  • utbildningsvolymen är större än år 2009 med en stor andel studenter på avancerad nivå.
Visa alla utbildningar med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Utbildningar

Högskola / Universitet
Djur / Natur
Skogsbruk Utbildningsform Längd Ort
Skogligt basår för blivande skogsmästare Jälla (Uppsala) Klassrum Uppsala
Skogligt basår för blivande skogsmästare Reftele (Gislaved) Klassrum Gislaved
Skogligt basår för blivande skogsmästare Ås (Krokom) Klassrum Krokom
Naturvetenskap
Nyckel till natur och miljö - naturvetenskaplig bastermin, 20 veckor Klassrum Uppsala
Matematik
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom livsmedelsvetenskap (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogram inom växtodling och mark (möjliggör för vidare studier till agronom) Klassrum Uppsala
Naturvetenskaplig bastermin - garantiplats kandidatprogrammet Biologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Klassrum Lund
Landskapsingenjörsprogrammet - Uppsala Klassrum Uppsala
Djur / Natur
Animalieproduktion akvakultur, fjäderfä och gris Klassrum Uppsala
Djur och hållbarhet (kandidat) Klassrum Uppsala
Djurens utfodring Klassrum Uppsala
Djurhållning, djurhälsa och smittskydd Klassrum Uppsala
Djursjukskötarprogrammet Klassrum Uppsala
Djurskydd och djurvälfärd Distans Distans
Djurskydd och författningskunskap Klassrum Uppsala
Etologi och djurskydd (kandidat) Klassrum Uppsala
Fodervetenskap och husdjurens näringslära Klassrum Uppsala
Genetik och Avel Klassrum Uppsala
Hippolog - Islandshäst Klassrum Krokom
Hippolog - Ridhäst Klassrum Eslöv
Husdjurens genetik och avel Klassrum Uppsala
Hästens utfodring Distans Distans
Lantbruksvetenskap - Djur och hållbarhet Klassrum Uppsala
Marknadsinriktad virkesförsörjning Klassrum Umeå
Material - konstruktion och projektering Klassrum Lund
Miljö- och djuretik Klassrum Uppsala
Molekylär och mikrobiell ekologi Klassrum Uppsala
Naturresursförvaltning Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i husdjursvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp Klassrum Uppsala
Självständigt kandidatarbete i skogshushållning, G2E Klassrum Skinnskatteberg
Skogens biomaterial Klassrum Umeå
Skogens ekologi och produktionsförmåga Klassrum Uppsala
Skogliga skötselsystem och skogsskötselåtgärder Klassrum Lund
Skogs- och landskapsplanering Klassrum Lund
Styrning av skogliga arbetsprocesser Klassrum Umeå
Vägar och vatten Klassrum Skinnskatteberg
Agronom
Agrar ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - djur Klassrum Uppsala
Agronom - ekonomi Klassrum Uppsala
Agronom - landsbygdsutveckling Klassrum Uppsala
Agronom - Livsmedel Klassrum Uppsala
Agronom - mark/växt Klassrum Uppsala
Politik och förvaltning Klassrum Uppsala
Samhällsutveckling - landsbygd Klassrum Uppsala
Djurvårdare
Djurskydd kontroll och bedömning Klassrum Uppsala
Hippolog - Travhäst Klassrum Krokom
Självständigt arbete i djuromvårdnad, G2E Klassrum Uppsala
Lantmätare
Lantmästarprogrammet Klassrum Lund
Skogsbruk
Internationell skogspolicy Klassrum Flera orter (2)
Jägmästare Klassrum Umeå
Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap Klassrum Lund
Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem Distans Distans
Skog och landskap (kandidat) Klassrum Lund
Skogsbruk och skogens produkter Klassrum Uppsala
Skogsekonomi (kandidat) Klassrum Uppsala
Skogsmästarprogrammet Klassrum Skinnskatteberg
Skogspolicy och lagar i Sverige Klassrum Flera orter (2)
Skogsvetarprogrammet (kandidat) Klassrum Umeå
Tillämpad fjärranalys i skogsbruket Distans Distans
Trädgård
Hortikulturell Praktikkurs Klassrum Lund
Kyrkogårdsförvaltning Distans Distans
Miljödiskurser och kommunikation Klassrum Lund
Pomologi - odling, förökning och växtskydd Distans Distans
Rumsväxter Distans Distans
Självständigt arbete i Trädgårdsvetenskap, G2E Klassrum Lund
Stadsodling och social interaktion Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet odling Klassrum Lund
Trädgårdsingenjörsprogrammet - design Klassrum Lund
Utemiljö kvalitet och uppföljning Klassrum Uppsala
Verktyg för framtidens lantbruks-och trädgårdsproduktion Klassrum Lund
Veterinär
Veterinärmedicinsk klinisk genomik Distans Distans
Veterinärprogrammet Klassrum Uppsala
Ekonomi
Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat) Klassrum Uppsala
Mikroekonomi II Klassrum Uppsala
Mikroekonomi III Klassrum Uppsala
Tillämpningar av teori och metod i miljöekonomi Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Företagsstrategiska perspektiv Klassrum Lund
Lantbruksekonomi och driftsplanering Klassrum Uppsala
Marknadsföring Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E Klassrum Lund
Nationalekonomi
Tillämpningar av teori och metod i jordbruksekonomi Klassrum Uppsala
Redovisning / Bokföring
Redovisning och ekonomistyrning Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Växtteknik Klassrum Lund
Humaniora
Genusvetenskap
Genuskompetens för skogssektorn Distans Distans
Ingenjör
Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Klassrum Lund
Samhällsbyggnadsteknik
Bebyggelsemiljöns gröna kulturarv Distans Distans
Byggnadsplanering Klassrum Lund
Juridik
Politices kandidat - hållbar utveckling Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Ledning av människor och organisationer under förändring Distans Distans
Ledning av organisationer och projekt Klassrum Umeå
Naturvetenskap
Skogsbruk - styrning och ekonomi Klassrum Uppsala
Biologi
Bevarandebiologi Klassrum Uppsala
Bin, biodling och pollinering Klassrum Uppsala
Biokemi, cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Biokemi, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Biologi och miljövetenskap - kandidatprogram Klassrum Uppsala
Cellbiologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi Klassrum Uppsala
Ekologi och miljövetenskap Klassrum Uppsala
Ekologisk zoologi och entomologi Klassrum Umeå
Etologi och antrozoologi Klassrum Uppsala
Evolution och ekologi för djurvetare Distans Distans
Faunistik - Artkunskap, ekologi och förvaltning Klassrum Uppsala
Forskningsorienterad praktik Klassrum Lund
Fältkurs i växtproduktion Klassrum Uppsala
Hållbara produktionssystem i ett globalt perspektiv Klassrum Lund
Hästens beteendebiologi Distans Distans
Mikrobiologi Klassrum Uppsala
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Molekylär cellbiologi och mikrobiologi Klassrum Uppsala
Naturvårdsbiologi Klassrum Uppsala
Organismvärlden Klassrum Uppsala
Postharvest biologi och teknologi Distans Distans
Självständigt arbete i biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Biologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i Teknologi, G2E Klassrum Flera orter (2)
Skoglig ekologi och botanik Klassrum Umeå
Skogs- och landskapsekologi Klassrum Lund
Tillämpad trädförädling och bioteknologi Klassrum Umeå
Vetenskapsteori och metod Klassrum Umeå
Växters funktionalitet för klimatlindring i ett samhällsplaneringsperspektiv Distans Distans
Växters kemi och biokemi Klassrum Lund
Växtodlingsprogrammet Klassrum Uppsala
Växtskydd och mikrobiologi Klassrum Lund
Kemi
Självständigt arbete i Kemi, G2E Klassrum Uppsala
Skogsekosystemets och biomassans kemi I Klassrum Umeå
Skogsekosystemets och biomassans kemi II Klassrum Umeå
Matematik
Statistik B - Regressions- och variansanalys Distans Distans
Miljö
Biogeofysik Klassrum Uppsala
Hållbar livsmedelsproduktion utmaningar och odlingssystemlösningar Klassrum Uppsala
Klimatförändringar - effekter på landskapet och möjliga lösningar Klassrum Lund
Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring Klassrum Uppsala
Mark, vatten och meteorologiska processer i skogsekosystemet Klassrum Umeå
Markvetenskap Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Miljövetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö
Arbetsvetenskap - Arbete, hälsa och ledarskap Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Analytisk naturproduktkemi Klassrum Uppsala
Hållbar matproduktion Distans Distans
Livsmedelsmikrobiologi Klassrum Uppsala
Livsmedelsprogrammet Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, G2E Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Skoglig ekonomisk analys och virkesmarknad Klassrum Uppsala
Samhällsplanerarprogrammet
Urban landskapsdesign Klassrum Lund
Teknik
Livsmedelsteknik
Livsmedelsteknologi Klassrum Uppsala
Miljö och energiteknik
Energisystem för lantbruks- och trädgårdsföretag med tillämpad juridik Klassrum Lund
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master's Programme Klassrum Uppsala
Landscape Architecture- Master's Programme Klassrum Lund
Landskapsarkitekturens metoder och roller i översiktlig planering Klassrum Uppsala
Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme Distans Distans
Djur / Natur
Animal science - master´s programme Klassrum Uppsala
Djurnutrition och djurvälfärd Klassrum Uppsala
EnvEuro - European Master in Environmental Science Klassrum Uppsala
Euroforester Klassrum Lund
Fodervetenskap och vallfoderproduktion Klassrum Uppsala
Geografisk Informationsteknologi II Klassrum Umeå
Husdjursgenetik - hälsa, beteende och välfärd Klassrum Uppsala
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi Klassrum Flera orter (2)
Nationell och internationell skogspolitik Klassrum Lund
Operativ styrning av virkesleveranser Klassrum Umeå
Precisionsdjurhållning för hållbar animalieproduktion Distans Distans
Produktion och kvalitetsvärdering av vallfoder Klassrum Uppsala
Projektbaserad fördjupningskurs vid Inst. för vilt, fisk och miljö Klassrum Umeå
Samhällsaspekter av vilt- och fiskförvaltning Klassrum Umeå
Skoglig bioekonomi- Masterprogram Klassrum Uppsala
Skoglig råvaruförsörjning - Masterprogram - Campus Klassrum Umeå
Skoglig råvaruförsörjning Distans Distans Distans
Skogsbruket ur organisationsteoretiskt perspektiv Distans Distans
Ädellövskog - Dynamik, biologisk mångfald och skötsel för mångbruk Klassrum Lund
Agronom
1900-talets jordbruksekonomi och politik Klassrum Uppsala
Agroekologi: Att arbeta med komplexitet i lantbruksystem Distans Distans
Agronom djur - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom företagsekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom landsbygdsutveckling - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom livsmedel - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom mark och växt - Masterprogram Klassrum Uppsala
Agronom nationalekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Avancerad praktik Klassrum Lund
Globala försörjningssystem och matsäkerhet Klassrum Uppsala
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning - masterprogram Klassrum Uppsala
Miljökommunikation - masterprogram Klassrum Uppsala
Djurvårdare
Rehabilitering inom djuromvårdnad - principer och vetenskaplig grund Klassrum Uppsala
Trädgård
Agroecology - Master's Programme Klassrum Lund
Designprojekt Komposition och materialitet Klassrum Lund
Dynamisk Vegetations Gestaltning Klassrum Lund
Independent project in Horticultural Science, A2E Klassrum Lund
Projektbaserad forskningspraktik Klassrum Lund
Projektledning och processstödjande Klassrum Lund
Studio Urbanekologi för landskapsarkitektur Klassrum Uppsala
Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs Klassrum Uppsala
Urban Ecology for the Development of Sustainable Living Distans Distans
Ekonomi
Miljöekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Företagsekonomi
Innovation och Hållbar Utveckling Klassrum Uppsala
Lantbrukskooperativa företag Klassrum Uppsala
Miljöekonomi och förvaltning Klassrum Lund
Skoglig företagsekonomi - Masterprogram Klassrum Uppsala
Styrning av skogliga värdekedjor Klassrum Uppsala
Värdekedjans nätverk med tillämpning i bioekonomin Klassrum Uppsala
Nationalekonomi
Environmental Policy Klassrum Uppsala
Produktivitets- och effektivitetsanalys av företag i livsmedelssystemet Klassrum Uppsala
Hantverk
Trähantverk
Trävetenskap och träteknologi Klassrum Uppsala
Humaniora
Historia
The Cultural Heritage of Landscape Architecture Klassrum Lund
Kulturvetenskap
Food and Landscape - Masters programme Klassrum Lund
Ingenjör
Samhällsbyggnadsteknik
Studio - Utforskande metoder för att möta aktuella samhällsutmaningar Klassrum Uppsala
Temakurs 2024 Klassrum Lund
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik Klassrum Uppsala
Ledarskap / Organisation
Agrar ekonomi och företagsledning - masterprogram Klassrum Uppsala
Projektledning
Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning - masterprogram Klassrum Lund
Naturvetenskap
Horticultural Science - Master's Programme Klassrum Lund
Biologi
Analys av miljödata 2 Distans Distans
Bioenergi - Teknik och system Klassrum Uppsala
Fjärranalys och skoglig inventering Klassrum Umeå
Forskningspraktik Klassrum Flera orter (2)
Hortikulturell produktionsfysiologi Klassrum Lund
Hållbar växtproduktion från molekylär- till beståndsnivå Klassrum Flera orter (2)
Kemisk ekologi för hållbar kontroll av skadeinsekter Klassrum Lund
Marken i odlingen Klassrum Uppsala
Markens biologi och biogeokemiska kretslopp Klassrum Uppsala
Masterarbete i biologi, A2E - Sydsvensk skogsvetenskap Klassrum Lund
Mikrobiell hortikultur Klassrum Lund
Projektbaserad fördjupningskurs i biologi vid institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi Klassrum Umeå
Silviculture - the science of forest stand management Klassrum Umeå
Självständigt arbete i agroekologi, A2E - masterprogram i Agroekologi Klassrum Lund
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Flera orter (2)
Självständigt arbete i biologi, A2E Klassrum Flera orter (2)
Skoglig ekologi och hållbar skötsel - Masterprogram Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fisk populationer - masterprogram Klassrum Umeå
Skötsel av vilt- och fiskpopulationer Klassrum Umeå
Sustainable Management of Boreal Forests Klassrum Umeå
The ecology of cropping systems Klassrum Uppsala
Utformning av avelsprogram Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Odlade växters abiotiska och biotiska interaktioner Klassrum Uppsala
Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram - Växtskydd och växtförädling Klassrum Lund
Växtförädling och Växtskydd Klassrum Flera orter (2)
Geovetenskap
Mark, vatten och miljö - masterprogram Klassrum Uppsala
Project based advanced course in Soil Science at the Dept. of Forest Ecology and Management Klassrum Umeå
Miljö
Att förstå samhällets miljöstyrning utifrån ett kritiskt konstruktivt förhållningssätt Klassrum Uppsala
Forskningsmetoder i studier av människa och miljö Distans Distans
Klimatförändringar - landskap i förändring Klassrum Lund
Konflikt, demokrati och processledning Klassrum Uppsala
Landskapsanalys i studier av människa och miljö Distans Distans
Miljöanalys Klassrum Uppsala
Självständigt arbete i miljöpsykologi Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Animaliska livsmedel Klassrum Uppsala
Food Planning Klassrum Lund
Masterprogrammet Hållbara livsmedelssystem Klassrum Uppsala
Vegetabiliska livsmedel Klassrum Uppsala
Samhällsvetenskap
Samhällsplanerarprogrammet
Avancerad Landskapsanalys med GIS Klassrum Lund
Stadsrum för barn och unga Distans Distans
Studio - Large scale landscape project Klassrum Uppsala
Teknik
Projekt Vattenresurser Klassrum Uppsala
Vattenresursteknik Klassrum Uppsala

Kontaktuppgifter

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
75007 UPPSALA


Recensioner

Det finns inga recensioner för SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön