Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity

Lunds universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Lund
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Lund

Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity

Kursen ges som en obligatorisk kurs på Masterprogrammet i humanekologi kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), 120 högskolepoäng. Kursen ges också som fristående kurs.

I kursen utvecklas begrepp och analytiska verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till ekologiska kriser, i skärningspunkten mellan politisk ekologi, kultur och identitet.  Genom att närma sig klimatkrisen och besläktade problem från flera teoretiska vinklar undersöker studenterna hur de reproduceras, förvärras, begripliggörs och utmanas genom människors kulturellt kodifierade relationer. Studenterna förvärvar djupare insikter i hur dialektiken mellan politisk ekonomi och individuella begär betingar krisernas utveckling, hur de avspeglas och problematiseras i kulturyttringar, samt hur de sätter vedertagna föreställningar om natur och samhälle på prov.

Kursen består av fyra delar med sammanhängande teman:

  1. Klimatkrisens politiska ekologi - Inom ramen för temat analyseras maktrelationerna i en varmare värld, från de internationella förhandlingsborden till klimatkrisens frontlinjer. FN:s klimatförhandlingar analyseras med hjälp av teorier om hegemoni och kollektiv aktion. Beroendet av fossila bränslen sätts i relation till ekonomisk makt och tröghet. Kopplingar mellan klimatförändringar, andra ekologiska kriser, migration och politiska konflikter undersöks och diskuteras utifrån flera lokala fall.
  2. Ekologiska kriser i känsloliv, kultur och identitet - Inom ramen för temat behandlas hur ekologiska kriser representeras och hanteras i samtida kultur. Psykologiska reaktioner på kriserna analyseras med hjälp av teorier om bland annat kollektiv organisering av känsloliv och konsumtion som identitetskonstruktion. Med utgångspunkt i fältet ekokritik läser studenterna litteratur och ser film med särskild uppmärksamhet på ekologiska teman. Vidare behandlas hur livsstilar, identiteter och förmåga till kollektiv aktion påverkas av internet, sociala medier och digitaliseringsprocesser.
  3. Centrala problem i samtida miljöfilosofi - Inom ramen för temat dryftas aktuella miljöfilosofiska stridsfrågor i ljuset av klimatförändringarna och andra ekologiska kriser. Positioner som socialkonstruktivism, hybridism, nymaterialism, posthumanism, politisk ontologi, ekologisk marxism, världsekologi och kritisk realism tas upp till granskning. Frågor som rör huruvida naturen är socialt konstruerad, om och i så fall hur människan skiljer ut sig från andra arter, i vilken grad natur och samhälle kan skiljas åt, vem som har agens, vad som konstituerar en ekologisk kris och hur världsbilder hänger samman med politiska intressen diskuteras ingående.
  4. Alternativ och praktik i tider av kris - Inom temat undersöks olika möjligheter att praktiskt ingripa i de pågående kriserna för att lösa eller mildra dem. Aktörer som gräsrotsbaserade miljögrupper, ursprungsbefolkningars rörelser och storskaliga klimatkampanjer tas i beaktande, liksom gröna entreprenörer och politiska partier. Utbyggnaden av förnybar energi, marknadsmekanismer och storskaliga tekniska åtgärder så som klimatmanipulation diskuteras. Grundläggande villkor för ett mer hållbart samhälle tas upp till behandling.

https://www.keg.lu.se/

Förkunskaper

För tillträde till kursen måste studenten ha: en kandidatexamen, vari det ska ingå tre terminer (190 högskolepoäng) i humanekologi eller ett annat relevant ämne, t ex antropologi, sociologi, geografi, miljövetenskap eller motsvarande 22,5 högskolepoäng från Masterprogrammet i humanekologi kultur, makt och hållbarhet (SAHEK), eller om kursen läses som fristående kurs, 22,5 högskolepoäng på avancerad nivå. Engelska 6

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare, administrativ...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Lunds universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Human Ecology: Political Ecology, Crisis and Identity

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön