Visa allastudier.se som: Mobil

Digitala analysmetoder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Digitala analysmetoder

Under kursen utvecklas studentens förmåga att undersöka forskningsproblem inom medie- och kommunikationsvetenskap. Fokus ligger på de utmaningar det innebär att bedriva forskning i digitala miljöer samt praktiska frågor som rör val av analysverktyg, tillgång till data, ekonomiska resurser och tekniska förutsättningar. En övergripande fråga är hur man strategiskt kan kombinera flera metoder för att nå fram till en djupare och mer komplex förståelse av fenomen på internet. Studenten reflekterar också kring metodologiska aspekter av datainsamling och analys utifrån filosofiska- och historiska perspektiv.Kursen består av två delkurser:Delkurs 1 Metodintroduktion, 5 hpI delkursen tillägnar sig studenten kunskap om forskningsprocessens olika steg och metodproblem i samband med medie- och kommunikationsvetenskapliga undersökningar. I delkursen ges en introduktion till olika metoder med utgångspunkt i forskningsprocessens samtliga steg. Tyngdpunkten ligger på forskningsdesign och metoder för datainsamling och resultatpresentation, snarare än på analys. Etiska frågeställningar som är relevanta för forsknings- och utredningsarbete behandlas genomgående i delkursen. För att ge studenten möjlighet till praktisk tillämpning är delkursen övningsinriktad till sin karaktär.Delkurs 2 Digitala forskningsmetoder, 10 hpDelkursen introducerar metoder för att undersöka sociala interaktioner i digitala miljöer. Fokus ligger på tillvägagångsätt för tillgång till innehåll (text, bilder, ljud och film) på plattformar samt mätinstrument och mjukvara som möjliggör kartläggning och analys av sociala interaktioner i digitala miljöer. Dessutom utvecklar studenten färdigheter i hanteringen av analysverktyg, urvalskriterier, grundläggande statistiska koncept, nätverksanalys och datavisualisering. Fokus ligger på den explorativa användningen av dessa ansatser, med särskild tonvikt på flexibilitet och anpassningsförmåga i relation till skiftande forskningsperspektiv och förutsättningar. Delkursen introducerar också aktuella metodologiska debatter inom digitala metoder, digital humaniora och Big Data. Undervisning sker i form av föreläsningar, workshops, seminarier och handlett grupparbete.

Förkunskaper

Registrerad på MKGA91 Den digitala tidsålderns mediepublik 7,5 hp och MKGA92 Sociala medier och samhällsteorier 7,5 hp och MKGA93 Strategisk kommunikation och organisationsanalys 7,5 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet