Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande ämneskunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv relevanta för svenskundervisningen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs vid grundläggande läs- och skrivinlärning och vid strategier för att utveckla läsande och skrivande när det gäller berättande och diskursiva texttyper och genrer. Den studerande ska tillägna sig förståelse och färdigheter för att möta och undervisa en heterogen elevgrupp, och därmed är perspektiv på såväl genus och identitet som första- och andraspråk centrala. Syftet med den verksamhetsförlagda delen av kursen är att de studerande introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik.

Förkunskaper

Antagen till Grundlärarprogrammet, inriktning Fk-3