Visa allastudier.se som: Mobil

Franska Kandidatkurs

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Franska Kandidatkurs

Kursen övar i hög grad det vetenskapliga förhållningssättet samt utvecklar ytterligare den muntliga och skriftliga framställningsförmågan. Därutöver sker en fördjupning i ett särskilt forskningsområde utifrån valbar delkurs. Den muntliga framställningsförmågan övas både utifrån klassiska grunder och i ljuset av aktuell teoribildning kring interkulturalitet och kommunikation. Den skriftliga framställningsförmågan fokuseras på akademiskt skrivande inom ramen för examensarbetet. Kursen består av två obligatoriska delkurser om sammanlagt 22,5 högskolepoäng samt en valbar delkurs om 7,5 högskolepoäng.Obligatoriska delkurser:Examensarbete, 15 högskolepoängEn mindre forskningsuppgift utförs inom något av ämnets forskningsområden. Uppgiften framställs i ett självständigt arbete som skrivs under handledning och ventileras på seminarium. Interkulturalitet och kommunikativ kompetens, 7,5 högskolepoängKursen behandlar kommunikation på franska i vid bemärkelse. Retorikens grundbegrepp gås igenom och kommunikativa strategier tas upp. Ett urval interkulturella infallsvinklar bildar en teoretisk grund för diskussioner kring frågeställningar som rör dagens Frankrike och den franskspråkiga världen, i synnerhet angående kulturyttringar, stereotyper och normbildning. Därutöver väljs en av följande delkurser: Andraspråksinlärning, 7,5 högskolepoängKursen behandlar översiktligt teoribildning, metoder och forskning inom andraspråksinlärning. Fokus läggs på generativa, psykologiska och sociala perspektiv. Därutöver ges en översikt över andraspråksinlärningsforskningens implikationer för språkklassrummet. Genomgångar kompletteras med praktiska övningar där begrepp inom andraspråksinlärning tillämpas. Fransk diskursanalys: mediala och politiska texter, 7,5 högskolepoängKursen ger grundläggande insikter i några för diskursanalysen typiska frågeställningar och metodologisk-teoretiska infallsvinklar. Kursen innehåller föreläsningar, studentredovisningar och tillämpade analysövningar på autentiskt textmaterial, med fokus på medie- och politisk diskurs. Franska språket genom seklerna, 7,5 högskolepoängKursen behandlar översiktligt franskans utveckling ur vulgärlatinet, övergången från fornfranska till medelfranska samt övergången till modern franska. Fonetik, morfologi, syntax och ordbildning är lika viktiga beståndsdelar i denna beskrivning. Därutöver behandlas filologisk metodologi och textutgivning. Genomgångarna kompletteras med synkrona studier av texter från de olika perioderna. Litterära genrer, 7,5 högskolepoäng Kursen behandlar ett antal franskspråkiga skönlitterära texter tillhörande olika litterära genrer. Allmän genreteori tas upp, liksom relevanta genrespecifika aspekter kring de verk som studeras. Kursen ges i aktiva seminarier och omfattar metodgenomgångar, textanalys samt muntliga och skriftliga övningar. Litteraturförmedling, 7,5 högskolepoäng Kursen behandlar litteraturförmedling från det franska språkområdet genom olika processer, institutioner och individer. Under kursen presenteras olika teoretiska definitioner av litteraturförmedling som även belyses och problematiseras utifrån olika perspektiv. Kursen ger insikter i hur franskspråkig litteratur cirkulerar och förmedlas samt vilka konsekvenser det för med sig för olika aktörer på det litterära fältet. För information om vilka delkurser som är valbara under aktuell termin hänvisas till www.romklass.su.se.

Förkunskaper

Franska III, 30 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet