Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Analys av surveydata Stockholm
Analys av surveydata Stockholm
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Stockholm
Analys av överlevnadsdata med demografisk tillämpning Stockholm
Anhörigperspektiv inom socialt arbete Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management I Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs Stockholm
Arbetsmarknadskunskap med management II, valbar temakurs Stockholm
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Stockholm
Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer Stockholm
Barn, unga och migration Stockholm
Barndomssociologi, intersektionalitet, barnkultur Stockholm
Barnets bästa i barnkulturen Stockholm
Barnkultur II Stockholm
Barnkulturens transmedialitet Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Bayesiansk statistik I Stockholm
Befolkningsprocesser Stockholm
Behovs- och riskbedömningar: metoder och modeller i socialt arbete med barn, unga och familjer Stockholm
Brukarperspektiv i socialt arbete Stockholm
Demokrati, politik och sociala förändringar Stockholm
Demokrati, politik och sociala förändringar Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering Stockholm
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med social exkludering Stockholm
Ekonometri Stockholm
Ekonometri Stockholm
Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap Stockholm
Energi och säkerhet Stockholm
Energi och säkerhet Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Stockholm
Evidens och kunskap inom socialt arbete Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Stockholm
Examensarbete i statistik för masterexamen Stockholm
Familjedynamik i ett föränderligt Europa Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Stockholm
Funktionsvariationer och välfärd: politik, samhällsinsatser och levnadsvillkor Stockholm
Genus i socialt arbete Stockholm
Genus och global politisk ekonomi: samtida och historiska perspektiv Stockholm
Genus och könsstrukturer: Stabilitet och förändring i institutioner, politik och praktiker Stockholm
Genus och sexualitet Stockholm
Genusvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Genusvetenskap I Stockholm
Genusvetenskap II Stockholm
Genusvetenskaplig praktikkurs Stockholm
Globala klimat- och miljöförändringar Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Hedersrelaterat våld, ungdomar och socialt arbete. Ett antirasistiskt och feministiskt perspektiv Stockholm
Högre kognitiva funktioner Stockholm
Individ, organisation och arbetsmarknad: sociologiska perspektiv på yrken och arbetsplatser Stockholm
Inferensteori Stockholm
Inferensteori Stockholm
Internationella relationer I Stockholm
Internationella relationer II Stockholm
Internationella relationer III Stockholm
Intersektionalitet Stockholm
Introduktion i genusstudier - vetenskapskritiska perspektiv Stockholm
Introduktion till kvantitativ datahantering och statistik Stockholm
Kandidatprogram för sociologisk samhällsanalys Stockholm
Kandidatprogram i historia, politik och samhälle Stockholm
Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik Stockholm
Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad Stockholm
Kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation Stockholm
Klinisk neuropsykologi: teori och metodik Stockholm
Kultur i barns vardagsliv Stockholm
Kvantitativ forskningsmetod Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 1 Stockholm
Kvantitativ samhällsvetenskaplig metod 2 Stockholm
Ledarskapets psykologi Stockholm
Ledningskompetens och kollegialt lärande i socialt arbete Stockholm
Livsförloppsanalys: Regression för longitudinell händelsedata Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Magisterprogram i Barnkultur Stockholm
Maktteori för genusvetare Stockholm
Masterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Modeller av social förändring och social stabilitet Stockholm
Modern sociologisk teori Stockholm
Multivariat analys Stockholm
Multivariat analys Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Mångdimensionell ojämlikhet Stockholm
Män och maskuliniteter Stockholm
Människans utveckling - ett anknytningsteoretiskt och relationellt perspektiv på livslång utveckling Stockholm
Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar Stockholm
Mänskliga rättigheter i Mellanöstern, Turkiet och Östasien Stockholm
Normkritisk pedagogik Stockholm
Organisation och ledarskap i socialt arbete Stockholm
Organisationspsykologi och arbetsplatssäkerhet Stockholm
Personalekonomi Stockholm
Personalvetenskaplig integration i psykologi med praktik Stockholm
Personalvetenskaplig integration med praktik Stockholm
Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap Stockholm
Psykologi I Stockholm
Psykologi II Stockholm
Psykologi III Stockholm
Psykologprogrammet Stockholm
Psykosocialt arbete II Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Regressionsanalys och undersökningsmetodik Stockholm
Samhällsarbete i marginaliserade områden Stockholm
Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen Stockholm
Självständigt statistiskt arbete (uppsats) Stockholm
Skolsocialt arbete och elevhälsa Stockholm
Social nätverksanalys Stockholm
Social stratifiering Stockholm
Sociala metoder och perspektiv i förhållande till personer med psykiska problem Stockholm
Socialantropologi I Stockholm
Socialantropologi II Stockholm
Socialantropologi III Stockholm
Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Stockholm
Socialt arbete: Alkohol och narkotika II Stockholm
Socialt arbete: Barn och ungdomar II Stockholm
Socialt arbete: migration och integration Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Stockholm
Socialt arbete:Fattigdom och välfärd II Stockholm
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Stockholm
Socialt utredningsarbete med normbrytande ungdom - Samtalsmetoder, behovsanalys och sociala insatser Stockholm
Sociologi I Stockholm
Sociologi II Stockholm
Sociologi III Stockholm
Sociologi III Stockholm
Sociologi: Personal, arbete, organisation II Stockholm
Socionomprogrammet Stockholm
Statistik I Stockholm
Statistik II Stockholm
Statistik III Stockholm
Statistikens grunder Stockholm
Statistisk teori med tillämpningar Stockholm
Statistisk vetenskapsteori Stockholm
Statistisk vetenskapsteori Stockholm
Statistiska beräkningar Stockholm
Statistiska beräkningar Stockholm
Statistiska metoder Stockholm
Statistiska metoder Stockholm
Statsvetenskap I Stockholm
Statsvetenskap II Stockholm
Statsvetenskap III Stockholm
Statsvetenskap på engelska I Stockholm
Statsvetenskap på engelska II Stockholm
Statsvetenskap på engelska III Stockholm
Systematiska översikter Stockholm
Tillämpad beteendeanalys II - Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign Stockholm
Tillämpad beteendeanalys IV - Funktionell analys och kartläggning Stockholm
Tillämpad kvalitativ intervjumetodik – datainsamling och analys Stockholm
Trender i kognition Stockholm
Urval och estimation Stockholm
Urval och estimation Stockholm
Utredningssociologisk integration Stockholm
Utvidgad Psykologi II Stockholm
Våld i nära relationer - barn, familj och samhällets responser Stockholm
Välfärdsrätt Stockholm
Yrkesförberedande praktik Stockholm
Psykologi
Psykologiska aspekter på urval och rekrytering i organisationer Stockholm
Socialt inriktade utbildningar
Den svenska modellen: Utmaningar för det sociala arbetet med åldrande och funktionshinder Stockholm
Sociologi
Magisterprogram i demografi Stockholm
Masterprogram i sociologi Stockholm
Masterprogram i sociologisk samhällsanalys Stockholm
Tvärvetenskapligt masterprogram i demografi Stockholm
Statistik
Bayesiansk statistik I Stockholm
Ekonometri Stockholm
Försöksplanering Stockholm
Generaliserade linjära modeller Stockholm
Grundläggande statistik för ekonomer Stockholm
Inferensteori Stockholm
Masterprogram i statistik Stockholm
Multivariata metoder Stockholm
Sannolikhetsteori Stockholm
Urval och estimation Stockholm
Urvalsundersökningar Stockholm
Statsvetenskap
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I Distans
Genus och feminism i Mellanöstern Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Stockholm
Internationella perspektiv på religionsundervisning i Europa Distans
Internationellt masterprogram i statsvetenskap Stockholm
Islamundervisning i sekulariserade samhällen Distans
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska Stockholm
Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska Stockholm
Latinamerika i en global värld Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Stockholm
Latinamerikas sociala historia Stockholm
Latinamerikas tidigare historia Stockholm
Latinamerikas utveckling från 1900 Stockholm
Latinamerikastudier I Stockholm
Masterprogram i Asienstudier Stockholm
Media och förändring i Mellanöstern Stockholm
Mellanöstern: Minoriteter och migration Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Stockholm
Polsk kultur- och idéhistoria Stockholm
Tjeckien: nytt land, gammal historia Stockholm
Utveckling och hållbarhet i Latinamerika och Karibien Stockholm
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Masterprogram i miljövård och fysisk planering Stockholm
Data / IT
Algoritmer och komplexitet Stockholm
Avancerade numeriska metoder Stockholm
Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer Stockholm
Beslutsstöd med affärssystem Distans
Data- och systemvetenskap II Stockholm
Data- och systemvetenskap III Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi Stockholm
Datalogi för matematiker Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Stockholm
Datalogi, självständigt arbete Stockholm
Magisterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Magisterprogram i IT-projektledning Distans
Maskinnära programmering och datorarkitektur Stockholm
Masterprogram i beslutsanalys och data science Distans
Masterprogram i design för kreativ och immersiv teknik Stockholm
Masterprogram i informationssäkerhet Stockholm
Masterprogram i strategisk ledning med informationssystem Stockholm
Masterprogram i öppen e-förvaltning Distans
Mjukvarukonstruktion med projektarbete Stockholm
Numerisk behandling av differentialekvationer Stockholm
Parallella datorberäkningar för storskaliga problem Stockholm
Praktisk projektledning Distans
Programmering och datalogi för fysiker Stockholm
Programmeringsparadigm Stockholm
Programmeringsteknik för matematiker Stockholm
Programmeringsteknik för matematiker Stockholm
Programsystemkonstruktion med C++ Stockholm
Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning Distans
Utmaningar för den växande staden Stockholm
Ekonomi / Försäljning
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Distans
Arbetsmarknadspolitik och ekonomi Stockholm
Empirical Methods in Economics 2 Stockholm
Empirical Methods in Economics I Stockholm
Empirical Methods in Economics I Stockholm
Empiriska metoder i nationalekonomin 3 Stockholm
Intermediate Macroeconomics Stockholm
Intermediate Macroeconomics Stockholm
Intermediate Microeconomics Stockholm
International Economics Stockholm
Kandidatuppsats i nationalekonomi Stockholm
Labour Market Economics Stockholm
Labour Market Economics Stockholm
Law and Economics 1 Stockholm
Mikroteori med tillämpningar (långsam studietakt) Stockholm
Nationalekonomi I Stockholm
Nationalekonomin om osäkerhet och asymmetrisk information Stockholm
Nationalekonomiskt strategiskt tänkande Stockholm
Public Finance Stockholm
The Climate and The Economy Stockholm
The Economics of Discrimination Stockholm
Ekonomi
Ekonomisk historia I Stockholm
Ekonomisk historia II Stockholm
Ekonomisk historia III Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Stockholm
Ekonomiska kriser och företagande i global historia Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Stockholm
En ny global livsmedelsordning? Lokala/globala möten, motsättningar och konflikter Stockholm
Från idé till tjänsteföretagande Stockholm
Företagsekonomi I, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi II, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Finansiering, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Management, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Marknadsföring, kurspaket Stockholm
Företagsekonomi III Redovisning, kurspaket Stockholm
Global politisk ekonomi och utveckling Stockholm
Globala affärsstudier, kurspaket Stockholm
Globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Grundkurs i finansiering Stockholm
Grundkurs i marknadsföring Stockholm
Grundkurs i redovisning Stockholm
Kandidatprogram i företagsekonomi Stockholm
Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik Stockholm
Kvantitativa metoder Stockholm
Läskurs i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi Stockholm
Masterprogram i Global politisk ekonomi Stockholm
Masterprogram i globalisering, miljö och social förändring Stockholm
Masterprogram i marknadsföring Stockholm
Masterprogram i Marknadskommunikation Stockholm
Masterprogram i nationalekonomi Stockholm
Masterprogram i redovisning och ekonomistyrning Stockholm
Masterprogram i verksamhetsutveckling och styrning Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Stockholm
Migration och ekonomiska strukturer 1700-2010 Stockholm
Personalledning Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Praktik i ekonomisk historia/internationella relationer Stockholm
Reklam och PR II, kurspaket Stockholm
Reklam och PR III, kurspaket Stockholm
Självständigt arbete i ekonomisk historia Stockholm
Nationalekonomi
Masterprogram i samhällsplanering Stockholm
Estetiska inriktningar
1900-talets konstmusik Stockholm
Curating dramaturgi I Stockholm
Dans och kulturteori Stockholm
Dramaturgi I Stockholm
Dramaturgi och föreställningsanalys Stockholm
Filmmusik Stockholm
Interkulturell och postkolonial teater och performance Stockholm
Jazz, rock och annan populärmusik Stockholm
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) Stockholm
Konst och formalismer Stockholm
Konst och formalismer Stockholm
Kritisk musikvetenskap Stockholm
Musik, marknad och rättigheter Stockholm
Musik, musikteknologi och medier Stockholm
Musikdidaktik. Piano - en resurs i pedagogiskt arbete med barn: I Stockholm
Musikvetenskap - Europeisk filmmusik Stockholm
Musikvetenskap - Intermedialitet: från opera till datorspel Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Stockholm
Musikvetenskap - Musikteori: harmoni och satslära Stockholm
Musikvetenskap - Musikteorins grunder Stockholm
Musikvetenskap II Stockholm
Performativitet, genus och kropp på scen Stockholm
Performativitet, genus och kropp på scen Stockholm
Psykoanalys - dess tillämpning på kultur och samhälle Stockholm
Psykoanalys - dess tillämpning på kultur och samhälle Stockholm
Samtidens dans: Tendenser och teorier Stockholm
Scenkonstens teori och metod Stockholm
Scenkonstens teori och metod Stockholm
Scenkonsternas historiografi Stockholm
Svensk Musik Stockholm
Teater i Sverige Stockholm
Teater- och dansvetenskap med fokus på genus och feminism Stockholm
Teater- och dansvetenskap med fokus på genus och feminism Stockholm
Teatervetenskap - kandidatkurs Stockholm
Teatervetenskap II Stockholm
Tennesse Williams - då och nu Stockholm
Bild / Form / Konst
Internationellt masterprogram i curating, med inriktning mot konst, management och juridik Stockholm
Design
Dramaturgi - från text till utforskande processer med barn och unga Stockholm
Masterprogram i modevetenskap Stockholm
Modevetenskap II Stockholm
Musik
Masterprogram i musikvetenskap Stockholm
Svensk Musik Stockholm
Teater / Artist
Internationellt masterprogram i teatervetenskap och performancestudier Stockholm
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Friskvård och hälsopedagogik
Folkhälsonutrition Huddinge
Humanfysiologi och energiomsättning Huddinge
Livsmedelskemi och livsmedelslära Huddinge
Molekylär nutrition I Huddinge
Människokroppen, hälsa och sjukdom Huddinge
Nutritionstoxikologi Huddinge
Näringsfysiologi Huddinge
Praktik i nutrition Huddinge
Praktik i nutrition Stockholm
Juridik
Arbetslivets juridik I Stockholm
Examensarbete för magisterexamen i kriminologi Stockholm
Examensarbete för masterexamen i kriminologi Stockholm
Fängelset Stockholm
Försäkringsrätt Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Affärsjuridik Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Arbetsrätt Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Associationsrätt Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs Stockholm
Grundkurs i handelsrätt: Medie- och marknadsjuridik Stockholm
Juristprogrammet Stockholm
Kriminologi I Stockholm
Kriminologi II Stockholm
Kriminologi, kandidatkurs Stockholm
Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt Stockholm
Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt Stockholm
Offentlig upphandling Distans
Organiserad brottslighet Stockholm
Kommunikation / Media
Masterprogram i globala mediestudier Stockholm
Film
Bilden av Sverige - betraktelser av svensk film- och mediekultur Stockholm
Dokumentärfilm och mediekulturer Stockholm
Filmvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Filmvetenskap I Stockholm
Filmvetenskap II Stockholm
Filmvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Stockholm
Kulturkritik och kulturjournalistik Stockholm
Masterprogram i filmvetenskap Stockholm
Mediestudier: Aktuella perspektiv och forskningsfrågor Stockholm
Nya mediestudier - skärmkulturella perspektiv och utmaningar Stockholm
Postkoloniala perspektiv på audiovisuella media Stockholm
Rörliga bilder i genusperspektiv Stockholm
Svensk film- och TV-kultur Stockholm
Journalistik
Journalistiskt skrivande Stockholm
Kommunikation
Medie- och kommunikationsvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap I Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap II Stockholm
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik Stockholm
Mediearkeologi Stockholm
Medier och politik i en globaliserad värld Stockholm
Medier, rättvisa och mänskliga rättigheter Stockholm
Medierad intersektionalitet: genus, klass, etnicitet och sexualitet Stockholm
Reklam och PR I, kurspaket Stockholm
Kultur / Humanistiska inriktningar
Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv I Stockholm
Antikens kultur och samhällsliv II Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier I Stockholm
Antikvetenskapens material, metoder och teorier II Stockholm
Astrid Lindgren. Från flickbok till fantasy. Stockholm
Att leda drama och tillämpad teater utifrån didaktiska överväganden Distans
Att läsa och tolka litteraturens klassiker A Stockholm
Att läsa och tolka litteraturens klassiker C Stockholm
Biopolitik och biomakt Stockholm
Böcker för barn och ungdom Distans
Ekokritiska perspektiv – människa, natur, litteratur Stockholm
Fantasy Stockholm
Filologiska metoder Stockholm
Förmedling av romansk litteratur i en global värld Stockholm
Genusteori och litteraturvetenskap Stockholm
Islamologi III - Politisk Islam Stockholm
Islamologi IV - Islam i Sverige Stockholm
Kretas arkeologi och historia under antiken Stockholm
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram Stockholm
Kärlek, motstånd, medier. Skrivandets och läsandets praktiker Distans
Litteratur och populärkultur Stockholm
Litteratur, samhälle, kritik, AN, 7,5 hp Stockholm
Litteraturvetenskap I Stockholm
Litteraturvetenskap I Stockholm
Litteraturvetenskap II Stockholm
Litteraturvetenskap kandidatkurs Stockholm
Litterära utopier och dystopier för barn och ungdom Stockholm
Mytologi Stockholm
Mytologi Stockholm
Narrativ teori i komparativ kontext Stockholm
Rysk litteraturhistoria Stockholm
Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien Stockholm
Stockholm i litteraturen Stockholm
Svensk litteratur Stockholm
Svensk litteratur Stockholm
Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk Stockholm
Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker Distans
Arkeologi
Arkeologi II Stockholm
Arkeologins laborativa metoder I Stockholm
Arkeologins laborativa metoder II Stockholm
Arkeologiska fält Stockholm
Fältkurs i laborativ arkeologi Stockholm
Grundkurs i Osteologisk Paleopatologi Stockholm
Osteoarkeologi I Stockholm
Osteoarkeologiska metoder Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Stockholm
The Viking Age in Northern Europe and along the Eastern Routes Stockholm
Filosofi
Filosofisk logik Stockholm
Formella metoder för filosofi och vetenskapligt tänkande Stockholm
Fysikens filosofi Stockholm
Kunskapsteori Stockholm
Logik I Stockholm
Logik II Stockholm
Matematikens filosofi Stockholm
Medicinsk etik Stockholm
Medvetandefilosofi Stockholm
Medvetandefilosofi Stockholm
Metalogik I Stockholm
Metalogik II Stockholm
Praktisk filosofi - kandidatkurs Stockholm
Praktisk filosofi I Stockholm
Praktisk filosofi II Stockholm
Språkfilosofi I Stockholm
Språkfilosofi II Stockholm
Språkfilosofi II Stockholm
Teoretisk filosofi - kandidatkurs Stockholm
Teoretisk filosofi I Stockholm
Teoretisk filosofi II Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Stockholm
Vetenskaplighet och forskningsetik Stockholm
Vetenskapsfilosofi I Stockholm
Vetenskapsfilosofi II Stockholm
Historia
Abrahamitiska religioner Distans
Abrahamitiska religioner Stockholm
Afrika II: Kolonialism. Afrikas historia söder om Sahara ca 1800 - idag Stockholm
Avancerad kurs i fornnordisk religion I Distans
De islamiska samhällenas äldre historia: Islams uppkomst och dess betydelse ca 600 - ca 1750 Stockholm
Den moderna tidens idéhistoria Stockholm
Dödens idéhistoria Stockholm
Dödens idéhistoria Stockholm
Europas förkristna religioner Distans
Europas förkristna religioner Stockholm
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria Stockholm
Fem teman i den moderna tidens idéhistoria Stockholm
Foucault - historiska och kritiska perspektiv Stockholm
Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid Stockholm
Globalhistoria II – Nationell och internationell politik och världsekonomins globalisering från ca 1800 till idag Stockholm
Grundkurs i historia – Historia I, del 1 Stockholm
Grundkurs i historia – Historia I, del 2 Stockholm
Historia - kandidatkurs Stockholm
Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen Stockholm
Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats Stockholm
Historia, minne, glömska Stockholm
Idéhistoria I Stockholm
Idéhistoria II Stockholm
Idéhistoria, från antiken till upplysningen Stockholm
Idéhistoria, kandidatkurs Stockholm
Idéhistorisk metodkurs Stockholm
Inhemska religioner i norr Distans
Inhemska religioner i norr Stockholm
Introduktion till förlagskunskap Stockholm
Introduktion till GIS-användning inom arkeologi Stockholm
Introduktion till nordisk historia II (1750–2015) Stockholm
Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet: Interaktioner och paradoxer Stockholm
Islamologi II - Samtida Islam Stockholm
Kandidatprogram i historiska studier Stockholm
Kinas historia: Från "mittens rike" till global tungviktare. Systemskiften, utopiska visioner och Stormaktsspel Stockholm
Kulturhistorisk översikt med inriktning mot inhemska religioner i norr Distans
Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar Stockholm
Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi Stockholm
Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950 Stockholm
Masterprogram i socialantropologi Stockholm
Medeltidsforskning Stockholm
Medicinens historia och kultur Stockholm
Metod och teori med inriktning mot inhemska religioner i norr Distans
Paleografi Stockholm
Postkolonial teori och historia Stockholm
Religionshistoria - kandidatkurs Stockholm
Religionshistoria I Stockholm
Religionshistoria II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - etnologiska-antropologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv I Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Stockholm
Religionshistorisk fördjupning - historiska-filologiska perspektiv II Stockholm
Religiösa texter och tolkningar Stockholm
Samer – Nordens urfolk från urtid till framtid Stockholm
Samisk, finsk och baltisk religion I Distans
Sinnenas idéhistoria Stockholm
Skräck och monster i populärkulturen Stockholm
Stockholms historia Stockholm
Swedish History of Ideas Stockholm
Syd- och Östasiens religioner Distans
Text- och språkstudier I med inriktning mot inhemska religioner i norr Distans
Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling Stockholm
Östasiens historia Stockholm
Internationellt
Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten Stockholm
Demokratisering och mänskliga rättigheter i Latinamerika Stockholm
Etnologi - kandidatkurs Stockholm
Etnologi - magisterkurs Stockholm
Etnologi - masterkurs Stockholm
Etnologi I Stockholm
Etnologi II Stockholm
Etnologisk kulturanalys Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Stockholm
Folklore: Ritual, berättelse och tradition Stockholm
Genus och postkolonialism i Latinamerika Stockholm
Geografi, regioner och befolkning i Latinamerika Stockholm
Globalisering och nya strategier för ekonomisk utveckling Stockholm
Kroppar och kläder. Erfarenheter, modifiering och materialitet Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder I Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Stockholm
Kultur och politik i slaviska länder II Stockholm
Kulturarvsanalys Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Stockholm
Kulturarvsprocesser och minnespolitik - perspektiv på 1900-talets Europa Stockholm
Kulturhistoria Stockholm
Kvalitativa metoder - etnologisk fördjupning Stockholm
Latinamerikanska idétraditioner: socioekonomi, politik och kultur Stockholm
Latinamerikastudier - kandidatkurs Stockholm
Latinamerikastudier II Stockholm
Latinamerikastudier, Teori och metod Stockholm
Mediekultur i Asien Stockholm
Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Stockholm
Mångfald och globalisering Stockholm
Mänskliga rättigheter: Utmaningar i ett globalt perspektiv Stockholm
Ojämlikheter, genus och makt i Latinamerika Stockholm
Polen igår och idag Stockholm
Revolutioner i Mellanöstern: Praktik och Paradigm Stockholm
Ryskt samhällsliv, politik och ekonomi Stockholm
Ryssland igår och idag Stockholm
Rysslands kultur- och idéhistoria Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Sexualitetens kulturhistoria Stockholm
Specialkurs i etnologi Stockholm
Stadsliv Stockholm
Teman i Mellanösterns etnografi: Diskurs, politik, kultur Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Stockholm
Transnationella praktiker: Mångfald i en globaliserad värld Stockholm
Konstvetenskap
Internationellt masterprogram i konstvetenskap Stockholm
Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige Stockholm
Konstvetenskap - kandidatkurs Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Stockholm
Konstvetenskap I: Visuella studier Stockholm
Konstvetenskap II Stockholm
Kulturarv i globalt perspektiv Stockholm
Kyrkor och kloster, städer och slott Stockholm
Landskap som minne, bild och konstruktion Stockholm
Performativitet och visuell kultur Stockholm
Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag Stockholm
Litteraturvetenskap
Rysk litteraturhistoria Stockholm
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Samhälle och vardagsliv i Sverige Stockholm
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i management, organisation och samhälle Stockholm
Ledarskap
Löner, lönebildning och lönestruktur Stockholm
Löner, lönebildning och lönestruktur Stockholm
Projektledarutbildning Stockholm
Natur / Djur
Masterprogram i ekologi och biodiversitet Stockholm
Masterprogram i etologi Stockholm
Masterprogram i social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling Stockholm
Naturvetenskap
Dinosaurier - deras utveckling och utdöende, orienteringskurs Distans
Fjärranalys i atmosfär och hav Stockholm
Geofysisk strömningslära Stockholm
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner Stockholm
Masterprogram i biokemi Stockholm
Masterprogram i biologi Stockholm
Mesoskalig meteorologi Stockholm
Meteorologi I Stockholm
Meteorologi II Stockholm
Modellering av storskalig cirkulation i atmosfär och hav Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm
Numeriska metoder i meteorologi och oceanografi Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Stockholm
Turbulenta gränsskikt i atmosfär och hav Stockholm
Biologi
Analys och presentation av biologiska data Stockholm
Bevarandebiologi Stockholm
Bioinformatik Stockholm
Biologi, självständigt arbete Stockholm
Biologi, självständigt arbete Stockholm
Biologi, självständigt arbete Stockholm
Biologisk statistik I Stockholm
Biologisk statistik III Stockholm
Cell- och molekylärbiologi Stockholm
Djurens mångfald - Ryggradsdjur Distans
Djurens mångfald - ryggradslösa djur Distans
Djurs kognition Stockholm
Ekologi I Stockholm
Ekologiska och evolutionära effekter av klimatvariation Stockholm
Etologi I Stockholm
Evolutionsbiologi Stockholm
Evolutionär ekologi Stockholm
Examensarbete i biologi Stockholm
Examensarbete i molekylära livsvetenskaper Stockholm
Forskningspraktik i biologi Stockholm
Forskningspraktik i biologi Stockholm
Forskningspraktik i biologi Stockholm
Forskningspraktik i biologi Stockholm
Fysiologi Stockholm
Fysiologi Stockholm
Fysiologi Stockholm
Gener, celler och populationer Stockholm
Grön bioteknik Stockholm
Immunologi Stockholm
Infektionsbiologi Stockholm
Interaktioner i ekologiska samhällen Stockholm
Introduktion till vetenskap om hållbar utveckling Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade Distans
Landskapsekologiskt projektarbete Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Stockholm
Marinbiologi, självständigt arbete Stockholm
Masterprogram i genetisk och molekylär växtbiologi Stockholm
Masterprogram i marinbiologi Stockholm
Metoder och koncept inom molekylära livsvetenskaper Stockholm
Mikrobiologi Stockholm
Molekylär ekologi Stockholm
Molekylär fysiologi Stockholm
Molekylära växt-mikrobinteraktioner Stockholm
Människans beteende: biologi och kultur Stockholm
Nordiskt masterprogram i biodiversitet och systematik Distans
Organismernas mångfald och fylogeni Stockholm
Paleoekologi, genetik och människans förhistoria Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Praktik i biologi Stockholm
Samlingsvård och biodiversitetsinformatik Distans
Sinnesbiologi Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Stockholm
Självständigt arbete i molekylärbiologi Stockholm
Stamceller i utvecklings- och cancerbiologi Stockholm
Strålningsbiologi Stockholm
Systemteori och resilienstänkande Stockholm
Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys Stockholm
Tillämpad marin bevarandeekologi Stockholm
Tropisk marinbiologi Distans
Tropisk vattenvård Stockholm
Trädgårdens Biologi, orienteringskurs Stockholm
Urbana social-ekologiska system Stockholm
Vetenskaplighet i biologisk forskning och utredning Stockholm
Växter i miljöns tjänst Stockholm
Växternas diversitet och evolution - ett globalt perspektiv Stockholm
Zoologisk systematik Stockholm
Östersjöns ekosystem: tillämpade studier, modellering och förvaltning Stockholm
Fysik
Acceleratorfysik Stockholm
Allmän relativitetsteori Stockholm
Analytisk mekanik Stockholm
Astrobiologi och molekyler i rymden, orienteringskurs Stockholm
Astrofysikalisk magnetohydrodynamik Stockholm
Astrofysikaliska spektra Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomi, självständigt arbete Stockholm
Astronomisk observationsteknik I Stockholm
Astronomisk observationsteknik II Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Stockholm
Atmosfärkemi i en värld i förändring Stockholm
Avancerad kvantmekanik Stockholm
Beräkningsfysik Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Biogeokemiska kretslopp Stockholm
Elektromagnetism och vågor Stockholm
Experimentell fysik Stockholm
Experimentell fysik för lärare Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, examensarbete Stockholm
Fysik, självständigt arbete Stockholm
Fysikalisk mätteknik Stockholm
Fysikens statistiska metoder Stockholm
Fysisk oceanografi Stockholm
Fysisk oceanografi Stockholm
Galaxernas bildning och utveckling Stockholm
Globala klimatsystemet Stockholm
Globala klimatsystemet Stockholm
Interstellära mediets fysik Stockholm
Introduktion till anatomi, fysiologi och onkologi Stockholm
Introduktion till fysikforskning Stockholm
Introduktion till kvantinformation och kvantdatorer Stockholm
Joniserande strålnings växelverkan med materia Stockholm
Jordens klimat och klimatförändringar, orienteringskurs Stockholm
Jordens och universums framtid ur ett astronomiskt perspektiv, orienteringskurs Stockholm
Klimat och atmosfärens cirkulation Stockholm
Kondenserade materiens fysik Stockholm
Kosmologi Stockholm
Kosmologi och astropartikelfysik Stockholm
Kvantfältteori Stockholm
Kvantfältteori för kondenserad materia Stockholm
Kvantmekanik Stockholm
Kärnfysik Stockholm
Magnetresonanstomografi MRT Stockholm
Marin geofysik Stockholm
Maskininlärning för fysiker och astronomer Stockholm
Masterprogram i astronomi Stockholm
Masterprogram i beräkningsfysik Stockholm
Masterprogram i fysik Stockholm
Masterprogram i medicinsk strålningsfysik Stockholm
Masterprogram i teoretisk fysik Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Stockholm
Mesoskalig meteorologi Stockholm
Mesoskalig meteorologi Stockholm
Meteorologi II Stockholm
Meteorologi II Stockholm
Meteorologi, självständigt arbete Stockholm
Miljö och hållbar utveckling - i ett fysikaliskt och geovetenskapligt perspektiv Stockholm
Miljöfysik Stockholm
Modern fysik, astronomi, meteorologi och klimat Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm
Molnfysik på mikro- och makroskala Stockholm
Nuklearmedicinsk fysik Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Stockholm
Numeriska väderprognosmodeller Stockholm
Om planeter och liv i universum, orienteringskurs Stockholm
Optik och laserfysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Praktik i fysik Stockholm
Praktisk meteorologi Stockholm
Projekt inom experimentell modern fysik Stockholm
Simuleringsmetoder i statistisk fysik Stockholm
Statistisk fysik Stockholm
Statistisk mekanik och kondenserad materia Stockholm
Stjärn- och planetbildning Stockholm
Stjärnornas struktur och utveckling Stockholm
Strålkällor med medicinska tillämpningar Stockholm
Strålningsdetektorer och mätmetoder Stockholm
Strålningsdosimetri Stockholm
Supraledning Stockholm
Väder, klimat, energi och samhälle Stockholm
Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs Stockholm
Geografi
Boende, segregation och flyttningar Stockholm
Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm
Fältprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Geografisk informationsbehandling I Stockholm
Geografisk informationsbehandling II Stockholm
GIS och rumslig analys I Stockholm
GIS och rumslig analys II Stockholm
GIS och rumslig analys III Stockholm
Historisk landskapsgeografi Stockholm
Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier Stockholm
Kandidatprogram i geografi Stockholm
Kulturgeografi II – kurspaket befolkning och migration Stockholm
Kulturgeografi II – kurspaket landskap och miljö Stockholm
Landskapsforskning och historisk geografi Stockholm
Masterprogram i kulturgeografi Stockholm
Migration och social förändring - ett livsloppsperspektiv Stockholm
Miljöutmaningar i ett samhällsperspektiv Stockholm
Omvärldsanalys med kulturgeografisk inriktning Stockholm
Planeringens utmaningar i det globala syd Stockholm
Plats, identitet och migration Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Stockholm
Praktik inom kulturgeografi Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Stockholm
Praktik inom samhällsplanering Stockholm
Rum, stad, kultur Stockholm
Samhällsvetenskapliga och rumsliga metoder Stockholm
Självständigt arbete om svensk geografi Stockholm
Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Stockholm
Uppdragsprojekt inom kulturgeografi Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Uppdragsprojekt inom samhällsplanering Stockholm
Uppsats i kulturgeografi Stockholm
Urbanisering och livsmiljö Stockholm
Geovetenskap
Avancerad hydrogeologi Stockholm
Avancerad hydrologi Stockholm
Digital behandling av maringeofysiska data Stockholm
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm
Fältstudie i geologiska vetenskaper Stockholm
Fältstudie i geovetenskap Stockholm
Geografi II Stockholm
Geografi, examensarbete Stockholm
Geografisk fältkurs Stockholm
Geografiska informationssystem (GIS) Distans
Geokemi Distans
Geokemi i fält och i laboratoriet Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemi, självständigt arbete Stockholm
Geokemins grunder Stockholm
Geokemisk modellering Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geologi, självständigt arbete Stockholm
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys Stockholm
Geovetenskap - ämnesfördjupning Distans
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Geovetenskap, självständigt arbete Stockholm
Glaciologi Stockholm
Globala geokemiska cykler Stockholm
Hydrologi och vattenresurser Stockholm
Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser Stockholm
Isotopgeologi Stockholm
Jordbävningar, orienteringskurs Stockholm
Jordbävningar, orienteringskurs Distans
Jordbävningar, orienteringskurs Distans
Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning Distans
Kartografi och kartdesign Distans
Kartografi och kartframställning Stockholm
Klimatförändringar genom Jordens historia Distans
Klimatmodellsimuleringar Stockholm
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling Distans
Kvantitativa metoder i geovetenskap Stockholm
Kvartär sedimentologi Stockholm
Kvartärgeologi Stockholm
Livets utveckling, orienteringskurs Stockholm
Magmatisk petrologi Distans
Malmbildningsprocesser Distans
Marin geoteknik Stockholm
Marin petrofysik Distans
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Maringeologi, självständigt arbete Stockholm
Masterprogram i geologiska vetenskaper Stockholm
Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS Stockholm
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser Stockholm
Masterprogram i klimatvetenskap Stockholm
Masterprogram i landskapsekologi Stockholm
Masterprogram i meteorologi, oceanografi och klimat Stockholm
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat Stockholm
Metamorf petrologi Distans
Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi Stockholm
Mineralogi Distans
Mineralogi och petrologi Stockholm
Mineralogi och petrologi Stockholm
Naturgeografi Stockholm
Naturgeografiskt projektarbete Stockholm
Naturkunskap för gymnasielärare - geovetenskap Stockholm
Paleoceanografi och maringeologi Stockholm
Paleoglaciologi Stockholm
Paleoklimatologi Stockholm
Paleontologi Stockholm
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi Stockholm
Petrogenes Distans
Petrogenes och tektonik Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Praktik i geologiska vetenskaper Stockholm
Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser Stockholm
Sedimentpetrologi Distans
Statistiska metoder i geovetenskap Stockholm
Strukturgeologi Distans
Strukturgeologi och kartering Stockholm
Sveriges geologi Distans
Tektonik Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Geologi Distans
Tellus I - Naturgeografi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Geologi Distans
Tellus II - Naturgeografi Distans
Tellus III - Geologi Stockholm
Terrestrisk geofysik Stockholm
Tillämpad miljögeokemi Stockholm
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap Stockholm
Världens vulkaner, orienteringskurs Stockholm
Öknar, orienteringskurs Stockholm
Kemi
Analytisk kemi I Stockholm
Analytisk kemi, bioanalytisk kemi Stockholm
Analytisk kemi, grundkurs Stockholm
Analytisk kemi, kemometri Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri Stockholm
Analytisk kemi, masspektrometri teori Stockholm
Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Avancerade biokemiska metoder Stockholm
Biokemi I Stockholm
Biokemi I Stockholm
Biokemi II Stockholm
Biokeramer Stockholm
Biologiska membraners struktur och dynamik Stockholm
Experimentella kemiska metoder Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik eller bioinformatik Stockholm
Forskningspraktik i biokemi, biofysik eller bioinformatik Stockholm
Forskningspraktik i neurokemi I Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi Stockholm
Forskningspraktik i organisk kemi Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Stockholm
Forskningsprojekt i biokemi Stockholm
Forskningsprojekt i neurokemi, GN Stockholm
Fysikalisk och oorganisk kemi Stockholm
Fysikalisk organisk kemi Stockholm
Grundläggande kemi Stockholm
Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs Stockholm
Introduktion till materialkemi Stockholm
Kemi, forskningspraktik Stockholm
Kemi, forskningspraktik Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Stockholm
Kemi, forskningsprojekt Stockholm
Kemisk bindning Stockholm
Kemisk modellering Stockholm
Komparativ genomik Stockholm
Livets molekyler, orienteringskurs Stockholm
Masterprogram i analytisk kemi Stockholm
Masterprogram i neurokemi med molekylär neurobiologi Stockholm
Masterprogram i organisk kemi Stockholm
Metallorganisk kemi Stockholm
Mjuka material Stockholm
Neurokemi Stockholm
Neutrondiffraktion inom materialkemi Stockholm
NMR inom materialkemi Stockholm
Oorganisk kemi Stockholm
Organisk kemi I Stockholm
Organisk kemi I Stockholm
Organisk kemi II Stockholm
Porösa material Stockholm
Proteiners molekylära egenskaper: struktur, funktion och proteinsjukdomar Stockholm
Rekombinanta peptider och proteiner Stockholm
Signaltransduktion - från mask till människa Stockholm
Spektroskopi av biologiska molekyler Stockholm
Strukturanalys med diffraktion Stockholm
Teoretisk organisk kemi Stockholm
Matematik
Algebraisk topologi Stockholm
Analys av kategoridata Stockholm
Avancerad komplex analys Stockholm
Beräkningsintensiva statistiska metoder Stockholm
Datoralgebra Stockholm
Den klassiska matematikens historiska utveckling Stockholm
Ekonometriska metoder Stockholm
Elementär differentialgeometri Stockholm
Förberedande kurs i matematik Distans
Försäkringsjuridik för aktuarier II Stockholm
Försäkringsmatematik, självständigt arbete Stockholm
Försäkringsredovisning Stockholm
Geometri och programmering för lärare i matematik Distans
Geometri och programmering för lärare i matematik Stockholm
Grundläggande finansmatematik Stockholm
Grundläggande försäkringsmatematik Stockholm
Krypteringsmatematik Stockholm
Livförsäkringsmatematik II Stockholm
Masterprogram i matematik Stockholm
Masterprogram i matematisk statistik Stockholm
Matematik för naturvetenskaper I Stockholm
Matematik för naturvetenskaper II Stockholm
Matematik I Distans
Matematik I Stockholm
Matematik I Distans
Matematik I Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Stockholm
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans
Matematik II - Algebra och kombinatorik Distans
Matematik II - Analys, del A Stockholm
Matematik II - Analys, del A Distans
Matematik II - Analys, del B Distans
Matematik II - Analys, del B Distans
Matematik II - Analys, del B Stockholm
Matematik II - Analys, del B Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Stockholm
Matematik II - Linjär algebra Distans
Matematik III - Analysens grunder Stockholm
Matematik III - Kombinatorik Stockholm
Matematik III - Komplex analys Stockholm
Matematik III - Logik Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk kontrollteori Stockholm
Matematisk modellering I Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematisk statistik, självständigt arbete Stockholm
Matematiska metoder för ekonomer Stockholm
Numerisk analys Stockholm
Numerisk analys Stockholm
Optimering Stockholm
Ordinära differentialekvationer Stockholm
Representationsteori för ändliga grupper Stockholm
Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring Stockholm
Sannolikhetslära och statistik för lärare Stockholm
Sannolikhetsteori II Stockholm
Statistisk analys Stockholm
Statistisk databehandling Stockholm
Statistisk informationsteori Stockholm
Statistisk inlärning Stockholm
Statistiska modeller Stockholm
Stokastiska processer och simulering I Stockholm
Stokastiska processer och simulering II Stockholm
Talteori Stockholm
Utmanande matematik Distans
Miljö
Aerosoler, moln och klimat Stockholm
Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar Stockholm
Ekologisk ekonomi Stockholm
Forskningspraktik i miljövetenskap Stockholm
Forskningstrender i toxikologi Stockholm
Hållbar konsumtion Stockholm
Hållbar utveckling och miljöpolitik Stockholm
Internationell miljövård Stockholm
Luftkvalitet: utomhus och inomhus Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - atmosfär, biogeokemi och klimat Stockholm
Masterprogram i miljövetenskap - miljökemi och miljötoxikologi Stockholm
Miljöbiogeokemi Stockholm
Miljöbiogeokemiskt projekt Stockholm
Miljöetik Stockholm
Miljökommunikation Stockholm
Miljökonsekvensbeskrivningar Stockholm
Miljölagstiftning, planering, förvaltning och kommunikation Stockholm
Miljöskyddsteknik Stockholm
Miljövetenskaplig kommunikation Stockholm
Miljövetenskapliga fältstudier Stockholm
Miljövård och miljöarbete Stockholm
Miljövård och samhällsplanering Stockholm
Modelleringsverktyg för miljövetenskapliga undersökningar Stockholm
Organisk miljökemi och modellering Stockholm
Problemlösning i miljö- och hälsoskydd Stockholm
Riskbedömning och kemikalielagstiftning Stockholm
Systemdynamik, livscykelanalys och modellering Stockholm
Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete Stockholm
Tillämpad miljövetenskap, självständigt arbete Stockholm
Toxikologi för miljövetare Stockholm
Utveckling, globalisering och miljö Stockholm
Språk
Akademisk svenska för andraspråkstalare Stockholm
Andraspråksinlärning Stockholm
Andraspråksinlärning: romanska språk Stockholm
Att läsa och tolka polsk poesi Distans
Baltisk litteratur- och kulturhistoria Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria - Lettland Stockholm
Baltisk litteratur- och kulturhistoria I - Litauen Stockholm
Baltisk realia - Lettland Stockholm
Baltisk realia - Litauen Stockholm
Baltisk språkvetenskap Stockholm
Bedöma och testa andraspråkskompetens - makro- och mikroperspektiv Distans
Danska - baskurs 1 Distans
Danska - baskurs 2 Distans
Digital textutgivning Stockholm
Dövas kultur och historia Stockholm
Dövas tvåspråkighet Stockholm
Fackspråk och terminologi Stockholm
Facköversättning I Stockholm
Facköversättning II Stockholm
Fonologi 1 - allmän del Stockholm
Fonologi 1 - allmän del Stockholm
Germansk jämförande språkhistoria 1 - allmän del Stockholm
Handskriftsforskning 1 - allmän del Stockholm
Innovativt skrivande i yrkeslivet Stockholm
Interkulturell pragmatik Distans
Interskandinavisk kommunikation Stockholm
Introduktionskurs i teckenspråk för lärarstudenter Stockholm
Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk Stockholm
Japansk scenkonst Stockholm
Kinesiska II Stockholm
Kinesiska IV Stockholm
Kinesiska, kandidatkurs Stockholm
Kontrasternas land - Polen efter 1989 Distans
Kontrastivt perspektiv på svenskt teckenspråk Stockholm
Koreanska II Stockholm
Koreanska IV Stockholm
Koreanska, kandidatkurs Stockholm
Kultur i de tysktalande länderna Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk I Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk II Stockholm
Kurspaket Svenska som andraspråk II Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, kandidatkurs Distans
Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, kandidatkurs Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans
Lettisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans
Lettiska - kandidatkurs Stockholm
Lettiska II Stockholm
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet I Distans
Litauisk språkkunskap och språkfärdighet II Distans
Litauiska - kandidatkurs Stockholm
Litauiska II Stockholm
Litterär stilistik 1 - allmän del Stockholm
Litterär stilistik 1 - allmän del Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot baltiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot engelsk tillämpad lingvistik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot finska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot polska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot ryska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot språkdidaktik Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tjeckiska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot typologi och språklig mångfald Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tyska Stockholm
Medeltida texter och handskrifter Stockholm
Metoder för studiet av barns språkutveckling Stockholm
Morfologi 1 - allmän del Stockholm
Morfologi 1 - allmän del Stockholm
Namnforskning 1 - allmän del Stockholm
Nederländska - kandidatkurs Stockholm
Nederländska I Stockholm
Nederländska I Stockholm
Nederländska I A Stockholm
Nederländska I A Stockholm
Nederländska I B Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska II Stockholm
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans
Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans
Nederländska, språkfärdighetskurs Distans
Nordiska språk och svensk språkhistoria Stockholm
Nordiska språk, uppsats Stockholm
Norska - baskurs 2 Distans
Politiskt ledarskap på den koreanska halvön Stockholm
Polsk grammatik i ett kontrastivt perspektiv Distans
Polsk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Polsk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Polska - kandidatkurs Stockholm
Polska - kandidatkurs Stockholm
Polska - kandidatkurs Stockholm
Polska - magisterkurs Stockholm
Polska - magisterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska - masterkurs Stockholm
Polska I Stockholm
Polska I A Stockholm
Polska I B Stockholm
Polska II Stockholm
Polska II A Stockholm
Polska II B Stockholm
Polska III Stockholm
Polska III Stockholm
Praktik inom tolkning Stockholm
Praktik inom tolkning Stockholm
Praktisk retorik Stockholm
Praktisk retorik Stockholm
Projektkurs i teckenspråk Stockholm
Romanska språkens utveckling från latin Stockholm
Samtalsanalys 1 - allmän del Stockholm
Samtalsanalys 1 - allmän del Stockholm
Samtida forskning om tolkning Stockholm
Samtida kultur och samhälle i Sydkorea Stockholm
Semantik 1 - allmän del Stockholm
Semantik 1 - allmän del Stockholm
Skrivande i yrkeslivet 1 Stockholm
Skrivande i yrkeslivet 2 Stockholm
Skrivforskning 1 - allmän del Stockholm
Skrivforskning 1 - allmän del Stockholm
Sociolingvistik 1 - allmän del Stockholm
Sociolingvistik 1 - allmän del Stockholm
Språkets evolution och barns språkutveckling Stockholm
Språkförändring 1 - allmän del Stockholm
Språkförändring 1 - allmän del Stockholm
Språkkontakt, flerspråkighet och minoriteter i den romanska världen Stockholm
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Distans
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Distans
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Stockholm
SVAII: Bedömning av språkfärdighet Stockholm
Svenska - kandidatkurs Stockholm
Svenska I Stockholm
Svenska II Stockholm
Svenska som främmande språk - Förberedande kurs Stockholm
Svenskt teckenspråk II - praktiskt och teoretiskt fokus Stockholm
Svenskt teckenspråk III Stockholm
Svenskt teckenspråk IV Stockholm
Syntax 1 - allmän del Stockholm
Syntax 1 - allmän del Stockholm
Teckenspråkslingvistik II Distans
Teckenspråksteori II Stockholm
Textanalys 1 - allmän del Stockholm
Textanalys 1 - allmän del Stockholm
Tjeckisk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Stockholm
Tjeckiska - kandidatkurs Stockholm
Tjeckiska - magisterkurs Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Stockholm
Tjeckiska - masterkurs Stockholm
Tjeckiska I Stockholm
Tjeckiska I A Stockholm
Tjeckiska I B Stockholm
Tjeckiska II Stockholm
Tjeckiska II A Stockholm
Tjeckiska II B Stockholm
Tjeckiska III Stockholm
Tjeckiska III Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, arabiska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, dari Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, persiska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, somaliska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor I, tigrinska Stockholm
Tolkning i offentlig sektor II, arabiska Lund
Tolkning i offentlig sektor II, somaliska Lund
Tvåspråkighet i undervisningsperspektiv Stockholm
Tysk grammatik Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Stockholm
Tyska, nybörjarkurs II Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, I Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, I Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 2, II Stockholm
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Stockholm
Tyskspråkig litteratur Stockholm
Urnordiska - språk och texter Stockholm
Världens språk Stockholm
Översättning II Stockholm
Översättning - kandidatkurs Stockholm
Översättningsvetenskaplig teori och metod Stockholm
Arabiska
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier - kandidatkurs Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier II Stockholm
Arabiska med inriktning mot Mellanöstern- och Nordafrikastudier IV Stockholm
Masterprogram i Mellanösternstudier Stockholm
Engelska
Avancerad akademisk engelska Stockholm
Avancerad akademisk engelska Stockholm
Avancerad akademisk engelska Stockholm
Engelska II Stockholm
Engelska III - litteraturvetenskap Stockholm
Engelska III - språkvetenskap Stockholm
Engelska kandidatkurs - litteraturvetenskap Stockholm
Engelska kandidatkurs - språkvetenskap Stockholm
Engelska I Stockholm
Engelskspråkig barn- och ungdomslitteratur för grundlärare, åk 4-6 Stockholm
Fonologi Stockholm
Gränsdragningens världar 1 Stockholm
Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext Stockholm
Konst för konstens skull: Estetik och dekadens i kontext Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot engelskspråkig litteratur Stockholm
Narrativ teori, Litteraturvetenskap Stockholm
Perspektiv på postmodernismen Stockholm
Perspektiv på realismen Stockholm
Pragmatik Stockholm
Semantik Stockholm
Sociolingvistik Stockholm
Syntax Stockholm
Finska
Finska för modersmålslärare I B Stockholm
Finska för modersmålslärare II Stockholm
Finska för modersmålslärare II B Stockholm
Finska I B Stockholm
Finska II Stockholm
Finska II B Stockholm
Finska som främmande språk I B Stockholm
Finska som främmande språk II Stockholm
Finska som främmande språk II B Stockholm
Finska, Fonologi och morfologi Stockholm
Finska, Litteraturen efter 1939 Stockholm
Finska, Litteraturen från 1905 till 1939 Stockholm
Finska, Litteraturvetenskaplig teori och metod Stockholm
Finska, Semantik och pragmatik Stockholm
Finska, Språkvetenskaplig teori och metod Stockholm
Finska, Syntax Stockholm
Franska
Den franskspråkiga romanen av idag Stockholm
Fransk lingvistik och diskursanalys Stockholm
Fransk litteratur: genreteori och estetik Stockholm
Franska I Stockholm
Franska I Stockholm
Franska I Stockholm
Franska I i Frankrike Stockholm
Franska II Stockholm
Franska II Stockholm
Franska II Stockholm
Franska II för internationella studenter Stockholm
Franska III Stockholm
Franska Kandidatkurs Stockholm
Franska Kandidatkurs Stockholm
Franska, förberedande kurs Stockholm
Franska, förberedande kurs I Stockholm
Franska, förberedande kurs II Stockholm
Franska, kultur och identitet Stockholm
Franska: poetik och litterär kontext Stockholm
Interkulturalitet och kommunikativ kompetens Stockholm
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Stockholm
Kommunikation och talspråksgenrer: teori och praktik Stockholm
Kultur och samhälle i Frankrike Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska Stockholm
Mediafranska: språk och diskursanalys Stockholm
Mediafranska: språk och diskursanalys Stockholm
Modern fransk litteratur Stockholm
Postmoderna franska tänkare Distans
Postmoderna franska tänkare Distans
Skriven franska Stockholm
Grekiska
Bibelgrekiska I Stockholm
Grekiska - Euripides Stockholm
Grekiska - Prosa Stockholm
Grekiska I, 2 Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska Stockholm
Italienska
Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) Stockholm
Italiensk språkvetenskap Stockholm
Italienska - kandidatkurs Stockholm
Italienska - kandidatkurs Stockholm
Italienska I Stockholm
Italienska I i Italien Stockholm
Italienska II Stockholm
Italienska II Stockholm
Italienska II Stockholm
Italienska III Stockholm
Italienska III Stockholm
Italienska III Stockholm
Italienska, förberedande kurs 1 Distans
Italienska, förberedande kurs 2 Stockholm
Italienska, läs- och hörförståelse Distans
Migrantlitteratur Stockholm
Japanska
Avancerad japanska II Stockholm
Det moderna Japan Stockholm
Japanska - kandidatkurs Stockholm
Japanska II Stockholm
Japanska IV Stockholm
Klassisk japanska I Stockholm
Klassiska språk
Klassisk och efterklassisk litteratur Stockholm
Latin - Antika texter Stockholm
Latin - Efterantika texter Stockholm
Latin I, 1 Distans
Latin I, 2 Stockholm
Medeltidslatin för nybörjare Stockholm
Vulgärlatin Stockholm
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling Stockholm
Barns språkutveckling Stockholm
Deskriptiv lingvistik Stockholm
Experimentalfonetik Stockholm
Forensisk lingvistik Stockholm
Forskningsmetodik inom tvåspråkighetsforskningen Stockholm
Lingvistik II Stockholm
Lingvistik IV Stockholm
Lingvistik: datorlingvistik - kandidatkurs Stockholm
Lingvistik: experimentell lingvistik - kandidatkurs Stockholm
Lingvistik: typologi och språklig mångfald - kandidatkurs Stockholm
Matematiska metoder för språkvetare Stockholm
Morfologiska och syntaktiska strukturer Stockholm
Neurolingvistik Stockholm
Pashto - ett språk i världen Stockholm
Pragmatik och interkulturell kommunikation Stockholm
Programmering för lingvister Stockholm
Projektkurs i datorlingvistik Stockholm
Psyko- och neurolingvistik Stockholm
Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet Stockholm
Semantik Stockholm
Språk och geografi Stockholm
Språk, kultur och tänkande Stockholm
Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering Distans
Språkets evolution, utveckling och variation Stockholm
Språklig variation i tal, samhälle och texter Stockholm
Språkteori och metod Stockholm
Språktypologi Stockholm
Språkvetenskapligt arbetssätt Stockholm
Statistik för språkvetare Stockholm
Syntaktisk teori Stockholm
Talets akustik och perception Stockholm
Tvåspråkighet i samhället Stockholm
Portugisiska
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur Stockholm
Portugisiska II Stockholm
Portugisiska III Stockholm
Portugisiska I Stockholm
Portugisiska I i Portugal Stockholm
Portugisiska i världen Stockholm
Portugisiska, den historiska romanens teori Stockholm
Portugisiska, Litteraturhistoria Stockholm
Portugisiska, Sociolingvistik Stockholm
Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen Stockholm
Ryska
Det ryska mediespråket Stockholm
Modern rysk grammatik: svåra fall i teori och praktik Stockholm
Rysk poesi, närläsning Stockholm
Rysk prosa, närläsning Stockholm
Rysk skönlitteratur och sakprosa Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - kandidatkurs Stockholm
Ryska - magisterkurs Stockholm
Ryska - magisterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska - masterkurs Stockholm
Ryska för nybörjare Stockholm
Ryska för nybörjare Stockholm
Ryska för nybörjare A Stockholm
Ryska för nybörjare A Stockholm
Ryska för nybörjare B Stockholm
Ryska för nybörjare B Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska I Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska II Stockholm
Ryska III Stockholm
Ryska III Stockholm
Spanska
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska Stockholm
Spanska - förberedande kurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - kandidatkurs Stockholm
Spanska - lingvistik, diskurs och pragmatik Stockholm
Spanska - skriftlig uttrycksfärdighet och mediering Stockholm
Spanska I Stockholm
Spanska I i Spanien Stockholm
Spanska II Stockholm
Spanska II Stockholm
Spanska III Stockholm
Spanska III Stockholm
Spanska, Diskurs- och textanalys Stockholm
Spanska, Litteraturhistoria Stockholm
Spanska, Modern spanskspråkig litteratur Stockholm
Spanska, Sociolingvistik Stockholm
Spanska, Sociopragmatik Stockholm
Svenska
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska Stockholm
Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot svenska som andraspråk Stockholm
Tyska
Att läsa över gränser: Flerspråkighet och översättning ur ett jämförande litteraturvetenskapligt perspektiv Stockholm
Kultur i de tysktalande länderna Stockholm
Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot tysk litteratur Stockholm
Tysk grammatik Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska I Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska II Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, kandidatkurs Stockholm
Tyska, nybörjarkurs I Stockholm
Tyska, nybörjarkurs II Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I Stockholm
Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, II Stockholm
Tyska: Skriftlig språkfärdighet Stockholm
Tyskspråkig litteratur Stockholm
Teknik
Masterprogram i data- och systemvetenskap Stockholm
Datateknik
Programmering för Internet Distans
Information- och kommunikationsteknik
Programmering för mobiler Distans
Webbutveckling I Distans
Webbutveckling II Distans
Lantmäteriteknik
Avancerad fjärranalys Stockholm
Geografisk analys och visualisering i GIS Stockholm
Medicinsk teknik
Diagnostisk radiologisk fysik Stockholm
Grundläggande strålningsbiologi Stockholm
Klinisk strålterapifysik Stockholm
Medicinsk strålningsfysik, självständigt arbete Stockholm
Sjukhusfysikerns yrkesroll Stockholm
Strålskyddslära med omgivningsradiologi Stockholm
Samhällsbyggnadsteknik
Rumslig planering i Europa Stockholm
Utbildning / Pedagogik
Drama - didaktiskt verktyg för barn som inte leker Stockholm
Kritiska studier av kunskaper om didaktiska fenomen Distans
Lek, äventyr och rörelse Stockholm
Lärare
Arbetslivets mångfald och förändring Stockholm
Argumentera med forskning Distans
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem Stockholm
Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem Stockholm
Att hantera konflikter i arbetslivet Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet Stockholm
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Distans
Att hantera konflikter i arbetslivet - utmaningar och strategier Distans
Design för lärande Distans
Det professionella samtalet I Stockholm
Det professionella samtalet II Stockholm
Didaktisk design som kunskapsområde och forskningsfält Stockholm
Fritidshemmets pedagogik Stockholm
Genus i vård, hälsa och lärande Distans
Globalisering och utbildning Stockholm
Hälsopedagogik III Stockholm
Identitet i hälsa och sjukdom Stockholm
Inkludering och exkludering inom områdena vård och hälsa Stockholm
Internationella perspektiv på utbildning Stockholm
Introduktion till pedagogik och hälsa Stockholm
Introduktion till pedagogiska forskningsmetoder Stockholm
Kommunikation, ledarskap och hälsa Distans
Kritiska perspektiv på karriärprocesser Distans
Kritiska studier av kunskap om didaktiska fenomen Distans
Kunskap, lärande och hälsa Stockholm
Ledarskap i teori och praktik Stockholm
Makt och påverkansprocesser i samhälle och arbetsliv Stockholm
Montessoripedagogik – implementering och utvecklingsarbete Stockholm
Organisationspedagogik - lärande och ledarskap Stockholm
Pedagogik I Stockholm
Pedagogik II Stockholm
Pedagogik III Stockholm
Pedagogik och hälsa Stockholm
Pedagogikens utopier Stockholm
Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik Stockholm
Projekt och projektorganisation Distans
Styrning, utvärdering och utveckling Distans
Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Stockholm
Utbildning och samhällsförändringar Stockholm
Utbildning och samhällsförändringar Stockholm
Utbildning och utveckling Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Stockholm
Vetenskaplig teori och metod I Stockholm
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Yrkeslärarprogrammet- inriktning mot vård- och omsorgslärare Distans
Pedagogik
Argumentera med forskning Distans
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen Stockholm
Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan Stockholm
Barnlitteratur i skolan Distans
Bedömning och betygssättning i matematik Stockholm
Didaktiska perspektiv på islam i skolan Distans
Diskursanalys i matematik- och naturvetenskapsämnenas didaktik Stockholm
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II Distans
Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik II Distans
Film och skapande i kulturskolan – ingår i Kulturskoleklivet Stockholm
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik A Distans
Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B Distans
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Stockholm
Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande Stockholm
Förskollärarprogrammet Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Stockholm
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Stockholm
Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik Distans
Islamundervisning i sekulariserade samhällen Distans
Kulturskoledidaktik: grupp och individ – ingår i Kulturskoleklivet Stockholm
Litteracitet i ett andraspråksperspektiv Distans
Läs- och skrivinlärning Distans
Läs- och skrivsvårigheter Stockholm
Läs- och skrivutveckling Distans
Läs- och skrivutveckling Distans
Magisterprogram i matematikämnets didaktik Distans
Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik Distans
Masterprogram i pedagogik med internationell och jämförande inriktning Stockholm
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år II: geometri och mätande Distans
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: geometri och mätande Distans
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband Distans
Matematikdidaktik för lärare i grundskolans tidigare år: mönster och samband Distans
Multimodalitet och IKT i skolan Distans
Multimodalitet och IKT i skolan Distans
Musikdidaktik. Sång, tal och körsång - en resurs i pedagogiskt arbete med barn I Stockholm
Politisk styrning och ledarskap i förskolan Distans
Språk och lärande i skolan i ett flerspråkighetsperspektiv Distans
Språkbedömning ur olika teoretiska perspektiv Distans
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans
Språkdidaktik - teori, metod, tillämpning Distans
Språkdidaktik- kandidatkurs Distans
Säkerhet i skolans kemiundervisning Distans
Teori och metod i språkdidaktik Distans
Undervisning i naturvetenskap, utifrån samhällsvetenskapliga frågeställningar och hållbar utveckling Stockholm
Utbildning i det mångkulturella samhället Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot förskola inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot grundskolans senare år inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot grundskolans tidigare år inom ULV Stockholm
Utländska Lärares Vidareutbildning, studier mot gymnasieskolan år inom ULV Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Engelska, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Historia, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Religionskunskap, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Spanska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska som andraspråk, Tyska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Engelska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Franska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Geografi Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Historia Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Religionskunskap Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Spanska Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Svenska som andraspråk Stockholm
Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska, Tyska Stockholm
Specialpedagog
Introduktion till specialpedagogik: internationella och jämförande perspektiv Stockholm
Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov II Stockholm
Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering II Stockholm
Special Education, Disability and Learning Stockholm
Special Education, Disability and Learning Stockholm
Specialpedagogik I: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 1 Stockholm
Specialpedagogik II: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar 2 Stockholm
Specialpedagogik II: Utvecklingsstörning 2 Stockholm
Specialpedagogiska situationer i förskolan Stockholm
Tillämpad beteendeanalys III- Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys Stockholm
Vård / Medicin
Biomedicin
Masterprogram i molekylära livsvetenskaper Stockholm
Hälsa och samhälle
Arbetsliv, åldrande och hälsa Stockholm
Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden Stockholm
Global hälsa: utveckling och ojämlikhet Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PIND Stockholm
Masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv - PSOC Stockholm
Medicin
Masterprogram i mikrobiologi Stockholm

Visa alla

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Universitetsvägen 10 A
106 91 STOCKHOLM