Visa allastudier.se som: Mobil

Sjuksköterskeprogrammet

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Sista ansökan: 2020-04-14

Sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 60 hp utgörs av verksamhetsförlagda studier. Programmets samtliga kurser ligger på grundnivå och bedrivs som heltidsstudier. Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad. I programmet integreras även kunskaper från medicinsk vetenskap Fördelningen mellan ämnena beskrivs i respektive kursplan.Den pedagogiska grundsynen innebär att studenten tar ett aktivt ansvar för att driva sitt lärande och sin kunskapsutveckling för att nå målen med utbildningen. Studierna bedrivs med nätbaserade träffar kombinerade med campusträffar samt verksamhetsförlagd utbildning. Undervisning och läraktiviteter sker i hög grad med stöd av digitala lärresurser och studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, reflektion och problemlösning med en integrering av teoretiska och kliniska studier. Exempel på arbetsformer är självstudier individuellt och i grupp, seminarier, föreläsningar, färdighetsträningar, fältstudier och verksamhetsförlagd utbildning.Studentens verksamhetsförlagda utbildning planeras i samverkan med företrädare för landsting, kommuner och privata vårdgivare och genomförs inom hälso- och sjukvården i Dalarnas län. Utbildningsplatserna finns inom somatisk, psykiatrisk och geriatrisk vård, inom primärvård samt inom kommunal hälso- och sjukvård. Till stöd för studenternas lärande finns en handledningsmodell som omfattar både personella resurser som exempelvis en personlig handledare, kliniska adjunkter och lektorer och en pedagogisk grund för det verksamhetsförlagda lärandet.Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga kunskapsområde och omfattar både praktiskt och kliniskt arbete med patienter samt den teoretiska grund som underbygger klinisk praxis. Omvårdnad är personcentrerad och tar sin utgångspunkt i människans upplevelse, reaktion och tolkning av hälsa, ohälsa och sjukdom. Omvårdnadsåtgärder syftar till att stödja eller främja hälsa, säkerhet och/eller välbefinnande och kan innebära både hälsofrämjande, förebyggande, kurativa och lindrande insatser. Omvårdnadsåtgärder ska grunda sig på evidens och en bedömning av den enskilda patientens behov och utföras i samarbete med patient och närstående samt vårdteamet.Progression avseende ämnesbredd och ämnesdjup sker successivt inom programmet vilket synliggörs genom lärandemålen i respektive kursplan. Under de tre första terminerna studeras grunderna i omvårdnad och medicin, kunskaper som sedan fördjupas och med en ökande komplexitetsgrad omsätts i växelverkan med klinisk praxis under resten av utbildningen. Utbildningens kurser rör sig från det generella, normala och grundläggande inom respektive kunskapsområde mot en ökad problematisering, komplexitet och svårighetsgrad. Ökande krav ställs på studentens självständighet och systematiska och kritiska förhållningssätt, exempelvis vid bedömning av hälsotillstånd och val av evidensbaserade åtgärder.Ett professionellt förhållningssätt som vilar på en etisk grund utvecklas genom en processorienterad handledning, reflektioner och etikseminarier tillsammans med studenter och en handledare (lärare). Detta mentorskap ingår som en obligatorisk arbetsform och finns knuten till samtliga kurser i utbildningen.Under verksamhetsförlagda delar av utbildningen sker en progression från att under handledning utföra enklare bedömningar och omvårdnadshandlingar för enstaka personer mot en ökad grad av självständighet i bedömning och genomförande av omvårdnad för en grupp av personer med mer komplexa vårdbehov. I slutet på utbildningen, i kursen personcentrerad vård – fördjupning inom omvårdnad, genomgår studenten en nationell klinisk slutexamination (NKSE) som planeras och genomförs i samarbete med en rad andra lärosäten.Studierna inom programmet stärker studenternas kompetens och medvetenhet om hur en hållbar utveckling kan främjas, vilket innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd samt rättvisa. Studierna leder dessutom till en ökad medvetenhet om genus, jämställdhet och likabehandling sett ur ett personligt och professionellt perspektiv.Utbildningsprogrammet samverkar aktivt för en ökad internationalisering mellan lärosäten såväl inom som utanför Europa. Studenter erbjuds att delta i utbytesprogram och i andra projekt av internationell karaktär i avsikt att öka förståelsen för andra kulturer, länder och internationella förhållanden.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen, Kandidatexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Campus Lugnet, Falun

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus? Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med,...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan DalarnaJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön