Visa allastudier.se som: Mobil

Biostatistik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
5 hp
Heltid

Biostatistik

Fokus i kursen är att ge en förståelse för det statistiska resonemanget vid analys av data och forskning. Kursen startar med en generell diskusson av rollen för statistisk metodik inom vetenskaplig metod. Grundläggande studiedesigner och urvalsdesigner beskrivs. Olika strukturer på data diskuteras, t.ex. kvantitativt och kategoriskt data samt olika mätnivåer för variabler. Nästa steg i kursen är deskription av data med hjälp av tabeller, diagram och statistiska mått. Begreppen sannolikhet och inferens introduceras med tonvikt på hypotesprövning och konfidensintervall. Olika typer av statistisk analys diskuteras som jämförelse av grupper och samband mellan variabler. Parametriska och ickeparametriska test beskrivs och beräkning av stickprovsstorlek diskuteras. Epidemiologiska forskningsartiklar diskuteras med fokus på den statiska metoden i artiklarna. Under hela kursen kommer de teoretiska delarna att illustreras med praktiska datorövningar där statistisk programvara används.
Efter slutförande av kursen förväntas studenten: ha kunskap om relevant statistisk terminologi och betydelsen av statistisk metod inom vetenskaplig metod; känna igen olika typer och strukturer på data samt kunna sammanfatta data i tabeller, diagram och statistiska mått; förstå grundläggande statistiska begrepp om sannolikhet och inferens med tonvikt på hypotesprövning och konfidensintervall; kunna använda statistisk programvara för grundläggande statistisk analys; kunna genomföra lämpliga statistiska analyser när det gäller jämförelse av grupper och samband mellan variabler samt kunna tolka resultatet av dessa analyser; förstå innehållet av grundläggande statistisk metodologi i vetenskapliga epidemiologiska artiklar.

Undervisningen är koncentrerad till två veckor under kursperioden. Undervisningen sker genom föreläsningar, gruppövningar, seminarier och datorövningar där statistisk programvara används. Undervisningen sker på engelska.

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap. Samt En B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet