Visa allastudier.se som: Mobil

Pedagogik B

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Pedagogik B

Kursen ges som fristående kurs och som programkurs inom samhällsvetenskapliga programmet.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.
I kursen fördjupas kunskaper om pedagogiska processer och olika tillämpningsområden och forskningsfält introduceras. Forskningsprocessen och vetenskaplig metodologi behandlas under kursens inledande moment och därefter följer tre moment där lärande i relation till informations- och kommunikationsteknologi, normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker samt frågor om ledarskap i organisationer behandlas. Reflektion över den egna lärandeprocessen, utveckling av praktiska och teoretiska färdigheter i relation till pedagogikämnet samt vetenskaplig skolning är röda trådar som löper genom samtliga moment.

Moment 1: Pedagogiska forskningsprocesser och metoder I, 7,5
Moment 2: Lärande och IKT, 7,5 hp 
Moment 3: Normaliseringsprocesser i pedagogiska praktiker, 7,5 hp 
Moment 4: Ledarskap i organisationer, 7,5 hp

Förkunskaper

Univ: 22,5 hp på Pedagogik A, varav Pedagogik som vetenskap 7,5 hp alternativt Introduktion till pedagogik 7,5 hp eller motsvarande