Socialpedagogik och social mobilisering

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
25 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst 2023
2023-04-16

Göteborg
Vår 2023

Socialpedagogik och social mobilisering

Övergripande tema för denna kurs är förståelsen av hur exkluderings- och marginaliseringsprocesser i samhället utmanar den sociala sammanhållningen och hur detta påverkar förutsättningarna för ett social hållbart samhälle. Det socialpedagogiska och mobiliserande sociala arbetet syftar till att motverka processer av detta slag, och istället främja social inkludering och integration.

Teoretiska och begreppsmässiga perspektiv med nära anknytning till den socialpedagogiska och socialt mobiliserande traditionerna, och som tas upp på kursen, är till exempel samhälls­arbete, norm­kritisk peda­go­gik, sociala rörelser, empowerment, delaktighet, prevention, pro­motion, dialogpeda­gogik och miljöterapi. Andra centrala begrepp är intersektionalitet, motstånd, diskrimi­nering, iden­titet och makt kopplat till bland annat kön, ålder, klass och etnicitet.

Ett minst lika viktigt fokus under kursen är att belysa hur ett praktiskt socialpedagogiskt och mobilise­rande socialt arbete kan gå till både innanför och utanför myndighetssfä­ren. Under gästföre­läsningar, workshops och studiebesök ges exempel på olika typer av verksamheter och arbets­metoder, så som socialpedagogiskt, förebyggande och uppsökande socialt arbete, socialt arbete i projektform, arbete med självhjälpsgrupper, medskapande metoder med mera.

Mobiliseringsarbete och socialpedagogiskt förhållningssätt är centralt också i hur det sociala arbe­tet definieras i internationella överenskommelser. För att förtydliga denna koppling innehåller kursen även delar som fokuserar socialt mobiliseringsarbete ur ett globalt perspektiv.

De teorier och metoder som behandlas på kursen är användbara inom alla former av socialt arbete, men eftersom det finns en betoning på förändringsarbete knyter den särskilt väl an till olika former av samhällsarbete, socialpedagogiskt arbete, projektarbete i olika former samt uppsökande, förebyggande och främjande socialt arbete. 

Kursen är strukturerad runt ett antal teman. Vissa större teman behandlas återkommande under kursen, medan andra tas upp under en mer sammanhängande tidsperiod.

Basen för flertalet teman utgörs av föreläsningar och kurs­litte­ra­tur. I övrigt är de strukturerade på delvis olika sätt. I några ingår till exempel gästföre­läsningar och workshops, och i vissa seminarier. Avsikten med ­seminarierna/workshops (examinerande moment) är att du som stu­dent, tillsam­mans med övriga studenter och seminarieledare, skall få möjlighet att reflektera över de teorier, begrepp och metoder som behandlas i litteratu­ren och på kursen i övrigt. På kursen genomförs också ett projektarbete i grupp utifrån ett tema som studenterna själva väljer. Kursen avslutas med en skriftlig individuell hemtentamen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialpedagogik och social mobilisering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön