Statistik: Grundläggande

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Göteborg
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024
2023-10-15

Göteborg
Höst 2023

Statistik: Grundläggande

Statistik är läran om att dra slutsatser i osäkra situationer genom att identifiera mönster i stora, men också begränsade, datamängder. Den ger oss verktyg för att bedöma vilka slutsatser vi vågar dra, och hur säkra vi kan vara på dessa slutsatser. En grundkurs i statistik kan starkt rekommenderas till den som vill kunna skriva en kvantitativt inriktad c-uppsats av god kvalitet. Vanliga tillämpningsområden finns inom många typer av fenomen: mänskliga, samhälleliga, ekonomiska, medicinska och naturvetenskapliga.

Statistisk analys är viktig inom både näringsliv och offentlig sektor och är en grundpelare i mycket forskning. Ofta utgörs analysen av sambandsanalys, det vill säga hur olika saker hänger ihop och vilka slutsatser som kan dras om orsak och verkan. Nästan all statistisk analys sker med hjälp av dator och all vår undervisning är starkt datorbaserad. Vår undervisning på grundnivå strävar efter att ha ett så praktiskt anslag som möjligt, med starkt fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, medan den underliggande teorin och matematiken hanteras mer översiktligt. På fortsättnings- och fördjupningsnivåerna, ökar däremot de matematiska inslagen och deras svårighetsgrad.

Kurspaket STK10 består av fyra kurser:

STK110 Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

I denna kurs får studenten en introduktion till grundläggande statistik. Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska få insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska fattas baserat på begränsade undersökningar (stickprov), samt redskap att hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt.

Kursen inleds med en genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och på ett tydligt sätt presentera information om stickprov. Eftersom resultaten från en undersökning av begränsad omfattning påverkas av slumpen, behandlar kursen även grundläggande sannolikhetslära, samt hur sannolikheter för olika utfall påverkas av en variabels fördelning. Efter dessa inledande delar behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt hjälpmedel. I kursen ingår projektarbeten som består av ett antal inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av arbete med datorbaserad statistisk analys.

STK120 Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys

Kursen lär ut grunderna i hur regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan två eller flera variabler i syfte att beskriva, dra slutsatser om orsakssamband, och göra prediktioner. I kursen läggs ett stort fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, på övning genom datoranalys av verkliga datamaterial, och på förståelse för de statistiska metodernas begränsningar.

STK132 Statistik: Grundkurs 3

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som har inhämtats i de två första grundkurserna i statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment i kursen inkluderar vanliga statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder, metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

STK141 Statistik: Grundkurs 4

Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Speciellt syftar kursen till att ge en fördjupad kunskap linjära modeller. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom innehåller kursen hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Statistik: Grundläggande

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön