Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Uppsala
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Uppsala

Estetik C

Estetik C består av två delkurser (7,5 hp vardera) och ett längre uppsatsarbete (15 hp).

Målet för den första delkursen, Konstens ursprung: natur eller kultur?, är att undersöka i vilken grad konsten ska ses som en sociokulturell produkt och i vilken grad den skall ses som ett instinktivt uttryck för vår mänskliga natur. Vi angriper de centrala frågeställningarna tvärvetenskapligt, det vill säga inte bara från ett filosofiskt perspektiv utan även med hjälp av antropologin, evolutionsläran, psykologin och neurologin.

Den andra delkursen kan variera från år till år, och undervisas ofta med hjälp av internationellt etablerade forskare som vistas vid filosofiska institutionen som gästforskare. Kommande valbara kurser.

På delkurserna arbetar vi intensivt med att läsa, förstå och använda teorier, och med att analysera och tolka texter från olika historiska perioder.

I uppsatsarbetet gör du en självständig problemdiskussion och en kritisk och hållbar analys av olika källor. Studierna ger dig fördjupade kunskaper i historisk och nutida teori, erfarenheter av eget projektarbete och god insikt i hur kunskap skapas. Under kursens gång skaffar du dig färdigheter och kunskaper som är användbara i de flesta yrken inom kultur- och samhällssektorn: du bearbetar källmaterial, orienterar dig i arkiv samt skaffar dig överblick över, sammanfattar och problematiserar forskning. Du identifierar, värderar och diskuterar vetenskapliga arbeten och tränar på att ge och ta till dig konstruktiv kritik.

Förkunskaper

52,5 hp från Estetik A och Estetik B, inklusive delkursen B-uppsats i estetik

Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet

Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på...


Läs mer om Uppsala universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Uppsala universitet