Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 15 högskolepoäng (1-15). Ingår i Lärarlyftet.

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2024 - Distans

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 15 högskolepoäng (1-15). Ingår i Lärarlyftet.

Det interkulturella klassrummet 4 hpDelkursen belyser pedagogiskt ledarskap i det interkulturella klassrummet. Genom delkursen synliggörs och diskuteras hur språkliga och kulturella mönster samt könstillhörighet, värderingar och hierarkier i samhälle och skola påverkar elevers villkor för lärande samt innebörden av att inta ett interkulturellt förhållningssätt som lärare. I delkursen behandlas också organisation av mottagande och utbildning för nyanlända och flerspråkiga elever med utgångspunkt i deltagarnas egen verksamhet och utifrån ett inkluderande perspektiv. Skolämnet svenska som andraspråk introduceras i relation till det ordinarie svenskämnet, och olika organisationsmodeller för undervisning i svenska som andraspråk belyses och diskuteras. Deltagaren får också reflektera över hur elevernas flerspråkighet kan användas som resurs i lärandet med utgångspunkt i både ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv, med koppling till deltagarnas undervisning.Svenskans struktur i ett tvärspråkligt perspektiv 4 hpI delkursen studeras svenska språket i ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv. Tyngdpunkten läggs på sådana moment som är utmanande för inlärare av svenska som andraspråk. Inlärarspråk belyses utifrån olika teorier i syfte att ge deltagaren en förståelse för andraspråkselevers språkutveckling. Deltagaren analyserar andraspråksinlärares språkproduktion och genomför grammatiska och fonologiska övningar i olika former. Grammatikens roll i det flerspråkiga klassrummet betonas och olika didaktiska val diskuteras med utgångspunkt i deltagarnas verksamhet.Andraspråksinlärning, arbetsformer och bedömning 3,5 hpDelkursen belyser sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling utifrån både ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Samtalsförmågor och strategier för att muntligt göra sig förstådd i olika situationer uppmärksammas. Vidare behandlar delkursen teorier om den språkliga interaktionens och elevdelaktighetens betydelse för andraspråksutveckling. I detta sammanhang får deltagarna reflektera över den egna praktiken i klassrummet. Bedömning, betygsättning och återkoppling som grund för elevens fortsatta språkutveckling och lärande behandlas också, och deltagaren får bekanta sig med olika former av bedömningsstöd för att bedöma ett andraspråk i utveckling. Litteracitet i ett andraspråksperspektiv 3,5 hpDelkursen belyser litteracitet ur ett andraspråksperspektiv. Teorier om läs- och skrivinlärning ur ett andraspråksperspektiv behandlas och strategier för både grundläggande och fortsatt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk introduceras. Delkursen orienterar således om olika arbetsformer som kan stimulera läs- och skrivutveckling på ett andraspråk, bland annat genom multimodala textaktiviteter samt läs- och skrivstrategier för olika typer av texter, och deltagaren får reflektera över hur dessa kan omsättas i praktiken. Identifiering av läs- och skrivsvårigheter hos andraspråkselever belyses och diskuteras också.

Förkunskaper

Behörig är den som utses att gå en uppdragsutbildning enligt Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 15 högskolepoäng (1-15). Ingår i Lärarlyftet.

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön