Ledning och organisering av socialt arbete

Göteborgs universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Göteborg
25 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Vår 2024

Göteborg
Höst 2024
2024-04-15

Ledning och organisering av socialt arbete

Kursen handlar om det sociala arbetets ledning och organisering i ett svenskt och internationellt perspektiv. Fyra teman behandlas: det sociala arbetets organisation, ekonomi, arbetsrätt och ledarskap. 
Kursens målgrupp är socionomer som vill lära sig behärska kopplingen mellan teori och praktik inom dessa fyra teman, med koppling projekt- och utvärderingsarbete och verksamhetsledning, samt chef/ledar-och medarbetarskap, parat med förmågan att analysera och hantera kommunikation, kriser och konflikter på grupp- organisations-, och individnivå. 

Kursen binder samman och utvecklar kunskaper och färdigheter om ledning och organisering av socialt arbete som tidigare förvärvats. Detta omfattar bl.a. förmåga till reflektion och analys samt fördjupade kunskaper, förberedelser och färdigheter för utövande av organisering och ledning av professionellt socialt arbete.

I kursen ingår också att studenten skall identifiera och reflektera över sina förvärvade kunskaper relaterade till kunskapsbildning, teorier och metoder i organisering och ledning av socialt arbete, samt kunna identifiera sitt - och områdets - behov av ytterligare kunskap. Särskild vikt läggs vid studentens etiska och kritiskt grundade ställningstaganden i professionella lednings- och organiseringssammanhang.

Kursen omfattar två delar och tar sin utgångspunkt i såväl forskning inom kunskapsområdet som det sociala arbetets ledning och praktik i ett svenskt och internationellt perspektiv:

Centrala teoribildningar för organisering och samverkan relaterat till det sociala arbetet fördjupas. Ytterligare fördjupning sker genom en jämförelse mellan dessa teoribildningar inklusive perspektiv på profession, tillfällig organisering, kvalitetsarbete samt aktuella managementteorier.

Centrala teoribildningar och metoder relaterade till verksamhetsledning, chef/ledar-och medarbetarskap inom det sociala arbetets fält behandlas, och en fördjupning avseende arbets- och organisationsfrågor med betydelse för ledare och ledda. Härvid läggs speciell vikt vid ekonomin och arbetsrättens betydelse samt att utveckla studentens förmåga att analysera och hantera kommunikation, kriser och konflikter på grupp- organisations-, och individnivå.

Kursen är en kärnkurs på avancerad nivå och ingår i socionomprogrammet omfattande210 högskolepoäng samt i masterprogrammet i socialt arbete. Kursen ges även som fristående kurs.

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, litteraturstudier, intervjuer och studiebesök, grupparbeten, handledning i grupparbete, seminarier och övningar.  Ett aktivt deltagande i den mindre arbetsgruppens förberedelser och skriftliga och muntliga presentationer och kommentatorskap av andra studenters och arbetsgruppers arbeten vid seminarierna är obligatoriskt.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs att den studerande genomgått termin 1 - 5 samt 7,5 högskolepoäng från termin 6, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid Göteborgs universitet, med godkänt resultat eller socionomexamen omfattande 210 högskolepoäng, alternativt kandidatexamen i socialt arbete omfattande 180 högskolepoäng eller kandidatexamen i annat näraliggande område. För att vara behörig till kursen krävs att den studerande antagen till kompletterande socionomutbildningen för personer med utländsk examen genomgått termin 1 samt kurserna SQ4361 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod II, 7,5 hp och KSO003 Verksamhetsförlagd utbildning för kompletterande socionomutbildning, 2,5 hp, alternativt en profilkurs SQ4241-9, 10 hp, med godkänt resultat.

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...


Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Göteborgs universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Ledning och organisering av socialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön